תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

(תיקון: תשמ''ח)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''תקנות הפחת'' - תקנות מס הכנסה (פחת), 1941;
''השקעה במטע'' - סכום שהוצא להשקעה במטע בתקופה שמהחודש שבו החלה נטיעת המטע עד החודש שבו המטע החל לשמש בייצור הכנסה;
''מטע'' - לרבות גידולי פרחים.
2. ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטע (תיקון: תשמ''ז, תשס''ח)
בעל מטע יהא זכאי לנכות מהכנסתו ניכוי נוסף בשל פחת שהוא זכאי לו לגבי מטע, בסכום השווה לסכום המתקבל מפסקה (1), ובהפחתת סכום הפחת שהוא זכאי לו בשל המטע:
(1) כל סכום שהשקיע במטע עד תום שנת המס 2007 יוכפל במכסת האחוזים שנקבעה לגבי אותו מטע בתוספת ב' לתקנות הפחת, התוצאה תתואם ממועד ההשקעה של אותו סכום כמפורט בפסקה (3) עד תום שנת המס 2007;
(1) לגבי מטע ש80%- מההכנסה ממנו בשנת המס התקבלה לאחר החודש השישי של שנת המס - 75% משיעור עליית המדד בשנת המס;
(2) (בוטלה)
(2) כל סכום שהשקיע במטע בשנת המס, יוכפל במכסת האחוזים שנקבעה לגבי אותו מטע בתוספת ב' לתקנות הפחת, והתוצאה תתואם בשיעור המפורט להלן:
(1) לגבי מטע כמפורט בפסקת משנה (1)(1) לעיל - 75% משיעור עליית המדד מהחודש שבו השקיע את הסכום עד תום שנת המס.
(2) לגבי מטע אחר - 50% משיעור עליית המדד מהחודש שבו השקיע את הסכום עד תום שנת המס.
(3) לענין פסקה (1) יראו סכום שהושקע במטע כאילו הושקע במועד שלהלן:
(1) אם בתקופת חוק המיסוי חל על בעל המטע סעיף 15(א)(1)(א)
לחוק המיסוי, יראו כל סכום שהשקיע במטע עד תחילת שנת המס 1982 - כאילו הושקע בתחילת שנת המס 1982, וכל סכום שהשקיע
במטע בתקופה שמתחילת שנת המס 1982 ועד תום שנת המס 2007 -
כאילו הושקע בחודש השביעי של שנת המס שבה הושקע;
(2) לגבי בעל מטע אחר יראו כל סכום שהשקיע במטע לפני תחילת שנת המס 1985 - כאילו הושקע בתחילת שנת המס 1985, וכל סכום שהשקיע במטע בתקופה שמתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס 2007 - כאילו הושקע בחודש השביעי של שנת המס שבה הושקע.
3. ניכוי נוסף בשל פחת לגבי נכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע (תיקון: תשס''ח)
בעל מטע יהא זכאי לנכות מהכנסתו ניכוי נוסף בשל פחת שהוא זכאי לו לגבי נכס קבוע המשמש אותו בייצור הכנסתו ממטע, לפי הוראות סעיף 18 לחוק.
4. דו''ח השקעה במטע
בעל מטע התובע ניכוי לפי תקנות אלה יצרף לדין וחשבון שלו לפי סעיף 131 לפקודה, דין וחשבון שבו יפרט את סכום השקעותיו במטע בכל אחת משנות המס שבתקופה שמתחילת הנטיעות עד החודש שבו החלו לשמש בייצור ההכנסה.
5. ביטול
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ה-1985 - בטלות.
6. תחולה (תיקון: תשמ''ז, תשמ''ח)
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985.1 ק''ת תשמ''ו, 1427; תשמ''ז, 487; תשמ''ח, 1042; תשס''ח, 1134.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון