תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ), תשמ''ו-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ), תשמ''ו-1986

(תיקון: תשמ''ח)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(3) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ''ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הון של מפעל קבע
חבר-בני-אדם שהוא תושב חוץ שיש לו מפעל קבע בישראל והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שפנקסיו הם הבסיס היחיד לדיווח על הכנסותיו ממפעל הקבע האמור, יהא סכום ההון של המפעל - סך כל הפריטים המפורטים בפסקה (1) בניכוי הפריט המפורט בפסקה (2), והכל לפי הרשום במאזן של מפעל הקבע לתום שנת המס הקודמת כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים, בתוספת או בניכוי הערך הממוצע של המשיכות כאמור בפסקה (3):
(1) (א) יתרת הון לזכות החבר, בניכוי יתרה הרשומה בפנקסים לחובת
פקיד השומה, למעט מס ביתר שהופחת מההון כנכס קבוע;
(ב) קרנות הון, למעט קרנות שיערוך שמקורן בשיערוך נכס שאינו נכס קבוע ושהריווח ממכירתו הוא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה;
(ג) מענקים שנתקבלו מהמוסדות הלאומיים או מהמדינה;
(2) יתרה לחובת החבר, בתוספת יתרה הרשומה בפנקסים לחובת פקיד השומה, למעט מס ביתר שהופחת מההון כנכס קבוע;
(3) ערך ממוצע של משיכות כשהוא לזכות או לחובה של החבר; לענין זה, ''ערך ממוצע של משיכות'' - סך כל היתרות הגבוהות ביותר לחובת החבר, בכל אחד מחדשי שנת המס ובאין יתרת חובה בחודש פלוני, תובא בחשבון באותו חודש יתרת הזכות הנמוכה ביותר של החבר וכן תשלומי מס על חשבון שנים קודמות הרשומים בספרי העסק, פרט למס יתר שהופחת מההון כנכס קבוע, והכל כשהוא מחולק במספר החדשים שבתקופת הדו''ח, למעט -
(א) תשלומי מס על חשבון המס לשנת המס;
(ב) פריטים המפורטים בפסקאות (1) (א) ו-(2);
(ג) סכומים שמקורם בשיערוך נכסים וכן רווחים או הפסדים המתייחסים לשנת המס, שנרשמו לזכות החבר או לחובתו.
2. תיאום ההון
לסכום ההון כאמור בתקנה 1 יווספו או ייגרעו ממנו, לפי הענין, סכומים כאמור בסעיף 3 בתוספת א' לחוק.
3. השינויים בהון
השינויים במהלך שנת המס בהון של מפעל שתקנה 1 חלה עליו יהיו כאמור בתוספת ג' לחוק.
4. תחולה
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985.1 ק''ת תשמ''ו, 1351; תשמ''ח, 1041.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שירות לתושב חוץ

 2. הפקדת ערובה תושב חוץ

 3. מס על שירות לתושב חוץ

 4. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 5. עיכוב יציאה מהארץ של תושב חוץ

 6. תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

 7. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 8. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

 9. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007

 10. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושבי חוץ), תש''ם-1979

 11. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001

 12. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

 13. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

 14. תקנות מס הכנסה - הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ

 15. כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

 16. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 17. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 18. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 19. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 20. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 21. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 22. תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס''ח-2008

 23. תקנות מס הכנסה לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ

 24. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון