תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) ו-33 (ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''אגודה שיתופית'' - קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי ואגודה שיתופית חקלאית;
''ישוב ספר'' - אחד מאלה:
(1) אגודה שיתופית המרוחקת לא יותר מ-10 ק''מ מאחד מגבולות המדינה עם מצרים, לבנון וסוריה או מגבול המכס עם ירדן;
(2) אגודה שיתופית הנמצאת בתחום שבין נהר הירדן, דרומית לים כנרת והגדה המערבית של ים המלח, לבין קו העובר 10 ק''מ מערבה או מזרחה מהם;
(3) הישובים אילות, באר צופר, גרופית, חצבה, יהל, יטבתה, סמר, עין יהב, עיר אובות, פארן, קטורה ומרכז ספיר (מרכז אזורי).
2. הון של אגודה שיתופית
הון של אגודה שיתופית הוא סך כל הפריטים שלהלן:
(1) הסכום הכולל של פריטי ההון כאמור בתוספת א' לחוק לאחר שתואמו לפי הוראות סעיף 3 לתוספת האמורה, למעט מענקים שנתקבלו מהמדינה בשל רכישתם, הקמתם או בנייתם של הנכסים המפורטים בתקנה 3 כנכסים שאינם נכסים קבועים.
(2) בקיבוץ ובמושב שיתופי, בנוסף להון כאמור בפסקה (1) גם סכום יתרת הפקדונות לזכות חבר או הורי חבר בקיבוץ או במושב השיתופי.
3. נכסים קבועים של אגודה שיתופית
נכסים קבועים של אגודה שיתופית הם נכסים קבועים כהגדרתם בתוספת ב' לחוק למעט נכסים כמפורט להלן:
(1) מבנה ציבורי המשמש לאחד מאלה: מוסדות חינוך, בתי ספר, גני חובה, מוסדות עליית הנוער, אולפני עולים, בתי כנסת, מקווה טהרה, ספריה, בית עם, בית תרבות, מפעל הנצחה, מרפאה וחדר חולים;
(2) מבנה ומיתקן בטחון המשמשים לאחד מאלה: מקלט וחדר בטחון באגודה שיתופית שהיא ישוב ספר, גדרות בטחון, תאורה בטחונית, מחסני נשק וציוד בטחוני אחר לרבות תוספות בניה שהן בניה בטחונית על פי הוראות רשות מוסמכת לענין זה;
3) אמבולנס או כלי רכב אחר, של אגודה שיתופית שהיא ישוב ספר, המשמשים לטיפול בנפגעים לפי הנחיות הרשות המוסמכת לכך.
4. סכום הנכסים הקבועים של אגודה שיתופית
סכום הנכסים הקבועים לגבי אגודה שיתופית יהא סכום הנכסים הקבועים, בניכוי מחצית סכום הנכסים המפורטים להלן שאינם משמשים לעסק שהאגודה השיתופית עוסקת בו, והכל לפי ערכם הרשום במאזן, כהגדרתו בתוספת ב' לחוק:
(1) תשתית להכשרה ולפיתוח קרקע לכל אחד מאלה: כבישים, דרכים, גדרות, מערכת ניקוז וביוב, רשת חשמל ורשת תקשורת;
(2) קרקע המשמשת לגינת נוי ציבורית, מבנה המשמש לבריכת שחיה, ומיתקן ספורט;
(3) לגבי אגודה שיתופית שאינה ישוב ספר - מבנה המשמש למקלט וחדר בטחון;
(4) לגבי אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי שאין לו בית עם, בית תרבות או מפעל הנצחה העשוי לשמש בית עם או בית תרבות - בנוסף לנכסים המפורטים בפסקאות (1) ו-(3) - גם חדר האוכל של האגודה השיתופית.
5. שינויים בהון ובנכסים במהלך שנת המס
השינויים בהון ובנכסים הקבועים במהלך שנת המס, לגבי אגודה שיתופית, יהיו בהתאם להוראות תוספת ג' לחוק; הלוואה שהיא פריט הכלול בסעיף 1א(א)(10), לתוספת א', שניתנה בשנת המס, תהווה שינוי חיובי.
6. ניכוי בשל פחת
(א) לגבי נכסים המפורטים בסעיפים קטנים 1 עד 3 בתקנה 3, לא יותר ניכוי נוסף בשל פחת.
(ב) לגבי נכסים קבועים של אגודה שיתופית כמפורט בתקנה 4 - יותר ניכוי נוסף בשל פחת בגובה מחצית מהניכוי בשל פחת הקבוע בסעיף 3(ב)(1) לחוק.
(ג) לגבי נכסים קבועים אחרים של אגודה שיתופית, יותר ניכוי נוסף בשל פחת לפי סעיף 3 לחוק.
7. תחולה
תחולתן של תקנות אלה החל משנת המס 1985.


 1. ק''ת תשמ''ט, 602.

2 התקנות בתוקף עד 1.1.2008, לפי תקנה 2 בק''ת תשס''ח, 927.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון