תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), תשי''ח - 1958, אני מתקין תקנות אלה:
1. ניכוי נוסף בעד בנין עסקי
נישום התובע ניכוי נוסף על פי סעיף 2א לחוק ימסור לפקיד השומה הצהרה בשני העתקים על פרטי הבנינים העסקיים שבעדם הוא תובע את הניכוי.
2. טופס הצהרה
ההצהרה תהיה לפי הנוסח שבטופס י''ב(3), שאפשר להשיגו במשרדי פקידי השומה, ולה יצרף הנישום את המסמכים המקוריים המעידים על תאריך גמר הבניה או תאריך הרכישה וכן על מחיר הבניה או הרכישה של אותו בנין עסקי.
3. הצהרה לכל שנת מס
נישום שתבע ניכוי נוסף כאמור בתקנה 1 ימסור לפקיד השומה, לכל שנת מס שבעדה הוא תובע את הניכוי, הצהרה לפי הנוסח שבטופס י''ב(4), שאפשר להשיגו במשרדי פקיד השומה, ההצהרה תצורף לדין וחשבון השנתי על ההכנסה שהנישום מגיש על פי פקודת מס הכנסה, 1947 (להלן - הפקודה).
4. הצהרה י''ב(4) לשנת המס 1958
על אף האמור בתקנה 2, ימסור נישום, התובע ניכוי נוסף על פי סעיף 2א לחוק לשנת המס 1958, את ההצהרה לפי הנוסח שבטופס י''ב(4) באחד המועדים האלה:
1) עם הגשת הדין וחשבון לפי הפקודה על הכנסתו בשנת המס 1958;
(2) תוך חדשיים מיום י''ד בטבת תש''ך (14 בינואר 1960) הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
5. קביעה מחדש של הכנסה
נישום התובע כי הכנסתו החייבת במס לתקופה שלפני שנת המס 1958 תיקבע מחדש על פי סעיף 9א לחוק, ימסור על כך הודעה בכתב לפקיד השומה תוך חדשיים מיום י''ד בטבת תש''ך (14 בינואר 1960) ויצרף להודעתו חשבון התאמה להכנסה, שהוצהרה על ידיו או לשומות שנערכו עליו לאותן השנים, הכל לפי הענין. פקיד השומה יודיע לנישום כאמור את סכום הכנסתו שקבע מחדש ואת סכום המס הנוסף המגיע ממנו.1 ק''ת תש''ך, 734.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון