תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל האינפלציה), התשמ''א-1981

תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל האינפלציה), התשמ''א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''א-1981, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מניות'' - לרבות מניות באגודה שיתופית וכן סכום המהווה
השתתפות החברים בהון האגודה;
''שנת המס'' - לרבות תקופת שומה מיוחדת.
2. קביעת ההון העצמי
לענין קביעת סכום הניכוי המיוחד בשל אינפלציה לחבר בני אדם ייחשבו כהון עצמי הפריטים שלהלן כפי שהם מפורטים במאזן אותו חבר בני אדם לתום שנת המס 1979 (להלן - המאזן):
(1) הון מניות נפרע, למעט מניות הטבה שהוקצו בשנת המס 1979 מתוך קרנות שיערוך;
(2) תקבולים על חשבון מניות ועל חשבון זכויות למניות;
(3) קרנות הון ממענקים;
4) קרנות הון מרווחים שנצברו למעט קרנות משיערוך נכסים והשקעות.
3. סייגים לקביעת הון עצמי
על אף האמור בסעיף 2 לא ייחשבו להון עצמי הפריטים שלהלן:
(1) 50% מסכום הדיבידנד שחולק בשנת המס 1980;
(2) 50% מסכום הריווח שחילקה אגודה שיתופית לחבריה בשנת המס 1980;
ובלבד שלא יובא בחשבון לענין תקנה זו דיבידנד או ריווח שחולק מתוך סכום שיועד לחלוקה במאזן ולא נכלל בהון העצמי כאמור בתקנה 2.1 ק''ת תשמ''א, 1210.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון