תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל אינפלציה לענין הניכוי לגבי ההכנסה בשנת המס 1981), התשמ''ג-1982

תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל אינפלציה לענין הניכוי לגבי ההכנסה בשנת המס 1981), התשמ''ג-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. קביעת הון עצמי
על אף האמור בסעיף 1(6) לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''ב-1982 (להלן - החוק העיקרי), חבר-בני-אדם התובע ניכוי בשל אינפלציה על פי החוק העיקרי בשנת המס 1981, יחולו לגביו, לפי בקשתו, תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל אינפלציה), התשמ''ב-1981 (להלן - התקנות), בשינויים שלהלן:
(1) בתקנה 2 לתקנות, ברישה ובפסקה (1), במקום ''1979'' יבוא ''1980'';
(2) בתקנה 3 לתקנות, בפסקאות (1) ו-(2), במקום ''1980'' יבוא ''1981''.1 ק''ת תשמ''ג, 215.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון