תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ''ד)
בתקנות אלה -
''תאגיד בנקאי'' - כמשמעותו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ''א-1981;
''פקדון'' - פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי, כשהפקדון אינו צמוד במלואו או בחלקו, והוא על פי תכנית שאישר לענין זה נגיד בנק ישראל או מי שהוא הסמיך, והכוללת את שיעור הריבית.2
2. פטור ממס על ריבית (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ה3, תשנ''ב, תש''ס4)
(א) יחיד וקרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ''א-1961, פטורים ממס על אותו חלק מהכנסתם מריבית בשל פקדון, שעד לשיעור של 300%.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו לגבי -
(1) פקדון שנרשם בספרי העסק;
(2) הכנסה מריבית שהיא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;
(3) פיקדון שהופקד בתאגיד בנקאי אחרי יום ב' באייר התש''ס (7 במאי 2000).
3. תחולה
תקנות אלה יחולו על פקדונות שהופקדו החל ביום י''ח בניסן התשמ''ג (1 באפריל 1983).


 1. ק''ת תשמ''ג, 1068; תשמ''ד, 1585, 1233, 740, 370; תשמ''ה, 1874, 346; תשנ''ב, 1290; תש''ס, 557; תשס''א, 214, 764, 1067; תשס''ב, 962.
 2. פורסמה הודעה בי''פ תשמ''ד, 144 על אישור פקדונות במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי.
 3. תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון מס' 2), התשמ''ה-1985 (ק''ת תשמ''ה, 1874) קובעת כי תחולת התיקון לגבי פקדונות שהופקדו החל בשנת המס 1985 או בתקופת השומה המיוחדת המתייחסת אליה, לפי הענין.
 4. תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש''ס-2000 (ק''ת תש''ס, 558; תשס''א, 214, 764, 1067; תשס''ב, 962) קובעת:

''2. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 2(ב)(3) לתקנות העיקריות, על ההכנסה מריבית, שנצברה עד יום כ''ו בטבת התשס''ג (31 בדצמבר 2002) או מועד אחר שייקבע לפי חוק, לפי המוקדם על פיקדון בתאגיד בנקאי כאמור, שהופקד החל ביום ג' באייר התש''ס (8 במאי 2000), יחולו הוראות תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כפוף לאמור בפסקאות (1) ו-(2) לתקנה 2(ב).''
הערת הסבר מטעם משרד האוצר לתקנות:
במסגרת המלצות הועדה הציבורית לרפורמה במס, שהוגשו לשר האוצר ביום כ''ט בניסן התש''ס (4 במאי 2000), מוצע להעניק לרוב הנכסים הפיננסיים שנוצרו עד היום (תכניות חיסכון, קופות גמל, איגרות חוב, פיקדונות ועוד), הגנה מפני השינוי בשיעורי המס שיחולו, באופן שהנכסים שנוצרו או הסכומים שהושקעו בהם, כפי שיפורט להלן, ימשיכו ליהנות מהפטור ממס שהיה קבוע להם בעת שנוצרו.
כדי למנוע ניצול לרעה של התקופה שמיום פרסום ההמלצות ועד היישום בחקיקה של ההמלצות (להלן - תקופת הביניים), על ידי העברת כספים מסיבית לנכסים והשקעות שיקבלו את ההגנה כאמור, מוצע לקבוע כי נכסים חדשים שייווצרו בתקופה הקרובה לא ייהנו מההגנה האמורה. מוצע כי נכסים שייווצרו בתקופת הביניים ימשיכו ליהנות מהפטורים ממס על ההכנסות שיצטברו ויתקבלו בתקופה זו, אך ההכנסות שייצברו ויתקבלו, החל במועד שייושמו ההמלצות בחקיקה, יחויבו במס בשיעורים שייקבעו לענין זה. לפי התקנות המוצעות, הסדרי המס הקיימים ימשיכו לחול על ההכנסות מהנכסים ומההשקעות כאמור שיצטברו או יתקבלו עד תום שנת 2000, מתוך כוונה כי עד מועד זה ייושמו ההמלצות בחקיקה. ואולם אם עד מועד זה טרם ייושמו ההמלצות בחקיקה, יש כוונה להאריך את תקופת הביניים שבה יחול הסדר המס הקיים עד המועד שבו ייושמו המלצות אלו.
בהתאם לתקנות שלהלן, יוחל ההסדר האמור על תכניות חיסכון חדשות שייפתחו בתקופת הביניים, על איגרות חוב שיונפקו בתקופה זו ועל פיקדונות שקליים שיופקדו בבנקים בתקופה זו. נוסף על כך, יוגבלו סכומי ההפקדות לקופות הגמל לתגמולים ולקרנות ההשתלמות בתקופת הביניים, כך שהגנת המס שתינתן לקופות ולקרנות אלה תחול על כל הסכומים שנצברו בהם עד היום, בתוספת הסכומים המוגבלים כאמור שייתוספו להם בתקופת הביניים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס לנכה

 2. פטור ממס מכירה

 3. פטור ממס באילת

 4. פטור ממס לתותבת

 5. פטור ממס מעסיקים

 6. פטור ממס שבח מתנה

 7. פטור ממס זיכיון נפט

 8. פטור ממס רכב לעיוור

 9. פטור ממס שבח לרשויות

 10. פטור ממס קניה על מזגן

 11. פטור ממס באזורים חמים

 12. פטור מס שבח הוראת שעה

 13. פטור ממס לבן זוג של נכה

 14. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 15. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 16. פטור ממס על דירה ראשונה

 17. מסמכים הפטורים ממס בולים

 18. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 19. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 20. פטור ממס שבח על מכירת מגרש

 21. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 22. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 23. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 24. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 25. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 26. פטור ממס הכנסה ליורשים של נכה

 27. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 28. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 29. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 30. פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה

 31. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 32. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 33. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 34. צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976

 35. צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס' 10), תש"ך-1960

 36. צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

 37. פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי על משכורות עובדים זרים

 38. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 39. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979

 40. צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976

 41. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

 42. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חיסכון), תשכ"ו-1966

 43. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 44. צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976

 45. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002

 46. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 47. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 48. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 49. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 50. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 51. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 52. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

 53. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 54. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 55. צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003

 56. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

 57. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 58. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

 59. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 60. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 61. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001

 62. צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

 63. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 64. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 65. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 66. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון