תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(ד) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנה זו -
''תקרת הניכוי'' - הסכום שמתקבל ממכפלת השיעורים הקבועים כניכוי בסעיפים 47(ב)(1) או 47(ב)(2) לפקודה, הכל לפי הענין, בתקרת ההכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47(א)(1).
2. ניכוי מוגדל
שעור הניכוי לפי סעיף 47(ב) לפקודה בשל תשלומים בעד תגמולים או קיצבה שזכאי לו יחיד שמלאו לו בתחילת שנת המס 50 שנה, יהיה -
(א) (1) 10.5% מהכנסתו המזכה, שחל עליה סעיף 47(ב) (1) לפקודה ובלבד
שסכום הניכוי לא יעלה על תקרת הניכוי;
(2) מי ששילם בעד קיצבה בלבד והסכום ששילם עולה על הסכום המותר בניכוי על פי פסקה (1), בתוספת 5% מהכנסתו המזכה, יותר לו, בשל החלק העודף, ניכוי נוסף עד ל-6% מאותה הכנסה, ובלבד שהסכום הכולל של הניכוי לא יעלה על תיקרת הניכוי.
(ב) 7.5% מהכנסתו המזכה שחל עליה סעיף 47(ב)(2) לפקודה ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על תיקרת הניכוי.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה משנת המס 1979.1 ק''ת תש''ם, 760.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבת קיום לקטין

 2. קצבת נכות שלא כדין

 3. ניכוי מקצבה חודשית

 4. שחיקת גמלאות וקצבאות

 5. ערר על שלילת קצבת שר"ם

 6. ביטול קצבת נכות מעבודה

 7. ערר קצבת שירותים מיוחדים

 8. עדכון קצבאות ביטוח לאומי

 9. קצבת ראש רשות מועצה מקומית

 10. קצבת שירותים מיוחדים לעיוור

 11. הכפלת קצבת נכות מביטוח לאומי

 12. תיקון קצבת נכות מביטוח לאומי

 13. הגדלת קצבה איש צוות עזר אווירי

 14. תביעה לתשלום קצבה – נכות מעבודה

 15. איחור בתשלום קצבאות ביטוח לאומי

 16. פטור לקצבה המשולמת על ידי מעביד

 17. שלילת קצבת נכות באופן רטרואקטיבי

 18. זכות גרושה קצבאות הבעל מביטוח לאומי

 19. ניכוי קצבאות ביטוח לאומי - קצין תגמולים

 20. תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ''ד-1984

 21. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

 22. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984

 23. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל''א-1971

 24. תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

 25. תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ''ה-1965

 26. תקנות הביטוח (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) (תיקון), תשל''ט-1978

 27. תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל''ז-1976

 28. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי''ט-1959

 29. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), התשנ''ג-1993

 30. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס"א-2001

 31. לאחר למעלה משנתיים שבהן שילם ביטוח לאומי קצבת נכות, שלל את הקצבה באופן רטרואקטיבי

 32. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ''ו-1985

 33. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

 34. תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון