תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''אישור בכתב'' - אישור מקורי בכתב מאת נציג מס הכנסה, פקיד שומה או רואה חשבון מורשה;
''מוסד כספי'' - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975, שבאמצעותו משתלם תשלום;
''משלם'' - כמשמעותו בסעיף 170 לפקודה;
''רואה חשבון מורשה'' - רואה חשבון שהנציב הרשהו בכתב, לתקופה מסויימת ובתנאים שקבע להנפיק אישורים בכתב;
''תשלום'' - תשלום הכנסה לתושב חוץ שסעיפים 170 ו-171 לפקודה חלים עליה;
''דו''ח'' - דו''ח לפי סעיף 171 לפקודה.
2. שיעור הניכוי
משלם ינכה מס במקור מכל תשלום בשיעורים המפורטים בסעיף 170 לפקודה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1) המס שולם ובידיו אישור בכתב על כך מאת פקיד השומה;
(2) בידיו אישור בכתב הקובע שיעור ניכוי מס במקור אחר או פטור מניכוי לגבי אותו תשלום;
(3) הנציב הורה לגבי אותו סוג תשלום ניכוי מס במקור בשיעור אחד או פטור מניכוי מס במקור.
3. דו''חות
(א) משלם שהוא מוסד כספי יערוך את הדו''ח לגבי כל תשלום וישמור אותו בצמוד למסמכי התשלום; הדו''ח יכלול לפחות את כל הפרטים האלה:
(1) שם המשלם וכתובתו;
(2) שם תושב החוץ וכתובתו;
(3) התמורה בעד התשלום;
(4) סכום התשלום;
(5) סכום המס שנוכה במקור;
(6) תאריך התשלום.
(ב) משלם שאינו מוסד כספי יערוך את הדו''ח לגבי כל תשלום; הדו''ח יכלול לפחות את כל הפרטים אלה:
1) שם תושב חוץ וכתובתו;
(2) התמורה בעד התשלום;
(3) סכום התשלום;
(4) תאריך התשלום;
(5) סכום המס שנוכה במקור;
(6) זהות המנכה;
(7) שם המוסד הכספי וסניף המוסד הכספי שבאמצעותו הועבר התשלום;
(8) אם אושרה קטנת ניכוי המס במקור - ציון המאשר.
(ג) משלם שאינו מוסד כספי יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה דו''ח המרכז את כל התשלומים ששילם לתושב חוץ; הדו''ח יפרט את שמות תושבי החוץ שקיבלו תשלומים מהמשלם ולצד כל שם יפורט -
(1) סך כל התשלומים ששולמו לאותו תושב חוץ;
(2) סך כל התשלומים מהם נוכה מס בשיעור של 25% או יותר;
(3) סך כל התשלומים מהם נוכה מס בשיעור הנמוך מ-25%;
(4) סך כל התשלומים, מהם לא נוכה מס במקור.
4. אישורים
משלם יתן למי שקיבל ממנו תשלום תוך ששים יום מיום התשלום או עד 31 במרס של שנת המס שלאחר שנת התשלום, לפי המאוחר, אישור בכתב על התשלום ששילם ועל המס שניכה מתשלום זה.
5. תחולה
תקנות אלה יחולו על תשלומים שישולמו החל ביום פרסומן.1 ק''ת תשנ''ג, 254.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שירות לתושב חוץ

 2. הפקדת ערובה תושב חוץ

 3. מס על שירות לתושב חוץ

 4. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 5. עיכוב יציאה מהארץ של תושב חוץ

 6. תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

 7. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 8. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

 9. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007

 10. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושבי חוץ), תש''ם-1979

 11. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001

 12. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

 13. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

 14. תקנות מס הכנסה - הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ

 15. כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

 16. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 17. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 18. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 19. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 20. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 21. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 22. תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס''ח-2008

 23. תקנות מס הכנסה לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ

 24. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון