תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
(1) ''משלם'', ''חקלאי'', ''ראש קבוצה'', ''עבודה חקלאית'', ''תוצרת חקלאית'', ''תשלומים בעד עבודה חקלאית ותוצרת חקלאית'' - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל''ט-1979;
(2) ''מקבל'' - מי שמקבל ממשלם תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית.
2. שיעורי ניכוי (תיקון: תשמ''ה)
(א) חקלאי המשלם בעד עבודה חקלאית ינכה מס בשיעור של 20%.
(ב) משלם בעד תוצרת חקלאית ינכה מתשלומיו מס בשיעור של 5%.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים וכי הגיש את כל הדוחו''ת שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה, ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדוחו''ת האמורים ינוכה מס בשיעור הגדול ב-10% מהשיעורים שנקבעו בתקנות משנה (א) או (ב).
3. ניכויי מס משווה כסף
(א) היה התשלום האמור בתקנה 2 כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
4. תיאום ניכויי מס
פקיד השומה רשאי להורות למשלם, בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור, שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים האמורים.
5. תשלום והגשת דו''ח לפקיד השומה (תיקון: תשמ''א, תשמ''ה, תשמ''ט)
המשלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על התשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית ששילם להם ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
6. רישום ומסירת הדוחו''ת (תיקון: תשמ''ז, תשס''ד2)
(א) המשלם ינהל, לגבי כל מקבל כרטיס תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית, בטופס 0851 ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצרוף ריכוז הכרטיסים, טופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס כל שנה, לגבי תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית ששילם בשנת המס הקודמת, ולגבי המס שניכה מתשלומים אלה.
(ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם -
(1) שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל''ג-1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ''ב-1992;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את חישובי התשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
7. אישורים (תיקון: תשמ''ז)
משלם ששילם למקבל תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית, יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שניכה מתשלומים אלה.
8. תשלומים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים שקיבל בעד עבודה חקלאית ותוצרת חקלאית.
9. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקיד השומה.
10. תחילה (תיקון: תש''ם)
תחילתן של תקנות אלה ביום י' בתשרי תש''ם (1 באוקטובר 1979).


 1. ק''ת תשל''ט, 1759; תש''ם, 16; תשמ''א, 168; תשמ''ה, 52, 378; תשמ''ז, 397; תשמ''ט, 220; תשס''ד, 728.
 2. תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית) (תיקון), התשס''ד-2004 (ק''ת תשס''ד, 729) קובעת לענין תיקון תקנה 6 כי היא תחול על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון