תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ''ז-1967

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ''ז-1967

(תיקון: תשנ''ח)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש''ל, תשמ''ב, תשנ''ח, תשס''ד)
בתקנות אלה -
''שכר אמנים'', ''שכר בוחנים'', ''שכר מרצים'', ''שכר מעניקי שירותי משרד'', ''שכר דירקטורים'' ו''שכר ספורטאים'' (להלן-השכר), ''מקבל'' ו''חייב'' - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר בהכנסה), התשכ''ז-1967.
''השיעור המרבי'' - שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.
2. ניכוי מס במקור (תיקון: תשל''ג, תשל''ט, תשמ''ב, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ז, תשנ''ז, תשנ''ח, תשס''ד)
(א) חייב המשלם שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי.
(ב) חייב המשלם שכר ספורטאים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור של 30%.
3. ניכוי מס משווה כסף
(א) היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה- כסף, יקבע החייב לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה 3(א) והחייב ינכה את המס בהתאם לכך.
4. תיאום ניכוי מס
רשאי פקיד השומה להורות לחייב, בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס.
5. תשלום והגשת דו''ח לפקיד השומה (תיקון: תשמ''א, תשמ''ה, תשמ''ט)
חייב יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- לכל חודש דין-וחשבון בטופס 832 על השכר ששילם ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
6. רישום ומסירת דו''חות (תיקון: תשל''ז, תשמ''ב, תשמ''ז, תשס''ד2)
(א) חייב ירשום לגבי כל מקבל, בטופס 831, את כל הפרטים המפורטים בו, תוך שבוע מיום התשלום, ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה לגבי השכר ששולם לו בשנת המס הקודמת; הטפסים האמורים יוגשו יחד עם טופס 836 שבו ירוכזו הרישומים מטופס 831.
(ב) חובת הגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, תחול על חייב -
1) שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל''ג-1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ''ב-1992;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את החישובים של תשלומי השכר והניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
7. אישורים (תיקון: תשל''ז, תשמ''ז)
חייב ששילם שכר למקבל, יתן לו, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 837 על השכר ששולם לו ועל המס שנוכה מהשכר.
8. שכר כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין-וחשבון על הכנסתו שכר שקיבל.
9. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על-ידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקיד השומה.
10. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ח)


 1. ק''ת תשכ''ז, 2040; תש''ל, 1706; תשל''ג, 1141; תשל''ו, 706; תשל''ז, 2374; תשל''ט, 1431, תשמ''א, 168; תשמ''ב, 1272א, 1392; תשמ''ד, 60; תשמ''ה, 51, 377; תשמ''ז, 396, 910, 1242; תשמ''ט, 220; תשנ''ז, 388; תשנ''ח, 36; תשס''ד, 726; תשס''ה, 54.
 2. תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים) (תיקון), התשס''ד-2004 (ק''ת תשס''ד, 726; תשס''ה, 54) קובע לענין תיקון תקנות 1, 2 ו-6 כי הם יחולו על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר עידוד

 2. תשלום שכר ביתר

 3. שינוי מבנה שכר

 4. הגבלת שכר בכירים

 5. תביעה להפרשי שכר

 6. פיצול שכר פיקטיבי

 7. טיפול בנכדים בשכר

 8. חוק איסור שכר כולל

 9. תביעה ליתרת שכר עבודה

 10. הקטנת פערי שכר במשק

 11. שכר בדירוג עיתונאים

 12. הגבלת שכר עובדי ציבור

 13. תביעה לחישוב השכר הקובע

 14. דירוג שכר ברשות הנמלים

 15. שכר דירקטור בחברה פרטית

 16. שכר עבודה לאחר צו פירוק

 17. טבלת שכר בדירוג המשפטנים

 18. חישוב שכר לפי טבלאות שכר

 19. דוגמא לתביעה על הפרשי שכר

 20. הצעת חוק שכר הבכירים במשק

 21. ביטול ניכויים מותרים בשכר

 22. הכרה בתואר לצורך דירוג שכר

 23. חישוב שכר היסוד לפני תאונה

 24. ביטול החלטת הממונה על השכר

 25. האם טיפים נחשבים לשכר עבודה

 26. הפסדי שכר - הכנסה לא מדווחת

 27. ירידה בשכר בגין שינוי סיווג

 28. האם דירקטור זכאי לקבל שכר ?

 29. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 30. גובה השכר לצורך חישוב זכויות

 31. הגבלת פערי השכר במגזר הציבורי

 32. הפרשי שכר כנגזרת של מינוי כרבש"ץ

 33. הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות

 34. תביעה לתשלום שכר בגין עבודות חשמל

 35. התובע טען כי הוא זכאי להפרשי שכר עבודה

 36. תביעה לתשלום שכר עבור עבודות מעקב וליווי

 37. נטען כי שכר העובד פוצל לרכיבים פיקטיביים

 38. סכום גלובלי בהשבחת שכר על אובדן השתכרות

 39. הפרשי שכר וזכויות סוציאליות מאי קידום בדרגה

 40. מחלוקת בין הצדדים בדבר תקופת העבודה וגובה השכר

 41. טענת התובע שקופח בשכרו ובתנאי עבודתו במהלך השנים

 42. צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), תשכ"ז-1967

 43. תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ''ד-1964

 44. צו מס הכנסה (קביעת שכר-סופרים כהכנסה), תשכ"ד-1963

 45. חברה בקשיים כלכליים ממשיכה להעסיק עובד בלי שמשולם לו שכר

 46. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ''ז-1967

 47. כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992

 48. תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ''ט-1989

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון