תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

(תיקון: תשס''א2)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ''ז, תשנ''ב, תשנ''ח, תשס''א2, תשס''ה)
בתקנות אלה -
''אזור'' - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;
''קבלן כוח אדם'' - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ''ו-1996;
''מתווך כוח אדם'' - כל העוסק בתיווך עבודה, אם תמורת תשלום או תועלת חומרית אחרת או בלי תמורה, למעט שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי''ט-1959, ולמעט עיתונים או פרסומים אחרים שתיווך עבודה אינו מטרתם העיקרית;
''מומחה חוץ'' - תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
(1) הוא שוהה בישראל או באזור כדין;
(2) הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית;
(3) בכל תקופת שהותו בישראל או באזור הוא הועסק או נתן שירות בתחום מומחיותי הייחודית;
(4) בעד שירותו כאמור שולמה לו תמורה בסכום העולה על 10,800 שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בישראל, שנוכה ממנה במקור מס כדין; שהה בישראל פחות מחודש, יחושב הסכום האמור, כשהוא מחולק ב-30 ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל; הסכום האמור יתואם על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה הנחה סוציאלית, ויעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים;
''מתווך כוח אדם'' - כל העוסק בתיווך עבודה, בתמורה לתשלום או להטבה חומרית אחרת, או בלא תמורה, למעט שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי''ט-1959, ולמעט עיתונים או פרסומים אחרים שתיווך עבודה אינו מטרתם העיקרית;
''קבלן כוח אדם'' - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ''ו-1996.
''מרצה אורח'' - פרופסור או מורה תושב חוץ שהוזמן מחוץ לישראל והמקבל תמורה בעד הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958.
2. ניכוי הוצאות שהייה (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ז, תשס''א2)
מומחה חוץ זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של שנים עשר החודשים הראשונים לשהייתו בישראל, מהכנסות שהוא מקבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות, לפי הענין -
1) סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל - ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה;
(2) סכום שלא יעלה על 500 לירות שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יותאם לעלית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרה השקלים החדשים הקרובים.
2א. הוראת שעה - חישוב נקודות זיכוי (תיקון: תשס''א2)
(א) בחישוב המס של מומחה חוץ על הכנסתו כאמור בתקנה 2, שהופקה לאחר התקופה שבה היה זכאי לניכוי הוצאות שהייה לפי תקנה 2, יובאו בחשבון ¼2 נקודות זיכוי.
(ב) היה מומחה החוץ זכאי לחישוב המס לפי סעיף קטן (א) לגבי חלק משנת המס, יובא בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מנקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן (א), כפול במספר החודשים שבהם שהה בישראל, למעט החודשים שבהם היה זכאי לניכוי הוצאות שהייה כאמור בתקנה 2.
3. עיגול סכומים (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ו)
(א) הותאמו סכומים בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל (להלן - הארוחות) כאמור, יעוגל הסכום המותאם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-10 (להלן - הסכום העגול).
(ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ-5, לא יובא בחשבון לענין הארוחות; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 5 או יותר יווסף לסכום הארוחות סכום של 10 שקלים חדשים.


 1. ק''ת תשל''ט, 1689; תשמ''ד, 1200; תשמ''ו, 442; תשמ''ז, 1242; תשנ''ב, 1006; תשנ''ח, 973, 1080; תשס''א, 298; תשס''ה, 542.

2 תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון), התשס''א-2001 ק''ת תשס''א, 299) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2 ו-2א כי הם יחולו לגבי הכנסה שהופקה בשנות המס 2001 ו-2002.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שירות לתושב חוץ

 2. הפקדת ערובה תושב חוץ

 3. מס על שירות לתושב חוץ

 4. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 5. עיכוב יציאה מהארץ של תושב חוץ

 6. תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

 7. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 8. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

 9. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007

 10. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושבי חוץ), תש''ם-1979

 11. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001

 12. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

 13. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

 14. תקנות מס הכנסה - הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ

 15. כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

 16. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 17. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 18. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 19. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 20. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 21. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 22. תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס''ח-2008

 23. תקנות מס הכנסה לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ

 24. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון