תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103א1(א), 103ג(6)(ג) ו-103ז לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''אמצעי שליטה'' בחברה - כל אחד מאלה:
(1) הזכות להשתתף ברווחי החברה;
(2) הזכות לחלק ביתרת נכסי החברה לאחר סילוק חובותיה בעת פירוקה;
(3) הזכות להשתתף בהצבעה באסיפה הכללית של החברה;
(4) הזכות למנות דירקטור, מנהל כללי או ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
''חברה עתירת מחקר ופיתוח'' - חברה תושבת ישראל העוסקת במחקר או פיתוח, כהגדרתם בסעיף 4 בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ''ד-1984;
''חברות אחיות'' - שתי חברות או יותר שנתקיימו לגביהן שני אלה:
(1) בעלי הזכויות בכל אחת מהן זהים לבעלי הזכויות בכל אחת מהאחרות;
(2) חלקו של כל בעל זכויות בכל אחת מהן זהה לחלקו בכל אחת מהאחרות;
''קרוב'' - כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודה;
''שליטה'' - החזקה באמצעי שליטה בחברה, בשיעור של מחצית או יותר, אלא אם כן שוכנע הנציב כי מתקיימת יכולת לכוון את פעילותה של חברה גם אם שיעור ההחזקה באמצעי שליטה נמוך ממחצית, ובלבד שלא יפחת מ-25%.
2. שווי שוק במועד המיזוג
על אף האמור בסעיף 103ג(6)(ב), יכול ששווי השוק במועד המיזוג של כל חברה המשתתפת במיזוג, לא יעלה על פי תשעה משווי השוק של חברה אחרת המשתתפת במיזוג (להלן - החברה האחרת), אם ניתן לכך אישור הנציב, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(1) החברה האחרת היא חברה עתירת מחקר ופיתוח;
(2) השליטה בחברות המשתתפות במיזוג מצויה בידי אותו בעל שליטה או שאחת מהן שולטת באחרת;
(3) החברות המשתתפות במיזוג הן חברות אחיות;
(4) מניותיה של החברה הקולטת המשתתפת במיזוג רשומות למסחר בבורסה, ובלבד שלאחר המיזוג יוחזקו המניות המוקצות בידי נאמן, הכל כפי שיורה הנציב.
3. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי מיזוג שבוצע ביום ז' בטבת התשס''א (1 בינואר 2001) ואילך.1 ק''ת תשס''ג, 601.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה - סיווג שונה

 2. החזר מיסים עקיפים

 3. סרט קופה רושמת

 4. הכנסה אינטגרלית

 5. ניהול ספר הזמנות

 6. ניהול קופה רושמת

 7. כתב אישום מס הכנסה

 8. הנורמה האנטי תכנונית

 9. מס הכנסה מוסד ציבורי

 10. הצעת חוק מיסים עקיפים

 11. תשובה על השגה תוך שנה

 12. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 13. העברת הפסדים לשנה הבאה

 14. ערעור על שומות מס הכנסה

 15. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 16. סעיף 155 לפקודת מס הכנסה

 17. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 18. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

 19. סיווג הכנסה מיגיעה אישית

 20. עבירות לפי פקודת מס הכנסה

 21. עורך דין לענייני מס הכנסה

 22. סטייה מהותית בניהול ספרים

 23. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)

 24. ביטול צו לפי פקודת מס הכנסה

 25. ממצאי חקירה במס הכנסה ומע''מ

 26. הוכחת ''כוונה'' להעלים מיסים

 27. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 28. קביעת שווי עסקה ע''י מס הכנסה

 29. מיקור חוץ של הוצאות - מס הכנסה

 30. סמכות נציב מס הכנסה לתקן שומות

 31. הצהרה על רווח גדול מדי במס הכנסה

 32. ערעור מס הכנסה על פי מיטב השפיטה

 33. ערעור על שומת מס הכנסה לאחר הרשעה

 34. משיכת כספים מקופת חברה - מס הכנסה

 35. תיקון דוחות מס הכנסה של אדם שנפטר

 36. טענות עובדתיות חלופיות - דיני מיסים

 37. תפיסת מסמכים על ידי היאחב''ל למס הכנסה

 38. תביעה לתשלום חוב בגין אי תשלום מס הכנסה

 39. פריסת תשלומים מס הכנסה - דרישה למתן בטוחה

 40. מס הכנסה: אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר

 41. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002

 42. סעיף 147(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

 43. כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991

 44. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 45. תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

 46. נטען כי לא הומצאו מסמכים המאשרים גרסת החייב כי הגיש דוחות שוטפים למס הכנסה

 47. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון