תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ד) ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס''ח-2008 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''הוועדה'' - ועדת ערר שמונתה לפי סעיף 17(ד) לחוק;
''המנהל הכללי'' - המנהל הכללי של משרד החינוך;
''המרכז'' - מי שהשר מינהו למרכז הוועדה;
''יושב ראש'' - יושב ראש הוועדה;
''ערר'' - כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק;
''רישיון'' - במשמעותו בסעיף 7 לחוק;
''תצהיר'' - כהגדרתו בתקנה ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984.
2. הכנת תיק
ההלטת המנהל הכללי בדבר סירוב לבקשת רישיון, או ביטול רישיון תתויק יחד עם כל אלה (להלן - התיק):
(1) הבקשה לרישיון;
(2) טעמי ההחלטה;
(3) פרטים אחרים הקשורים בהחלטת המנהל הכללי לסרב לבקשה או בהחלטת המנהל הבללי לבטל רישיון.
3. עיון בתיק
מוסד שהמנהל הכללי סירב לבקשתו לרישיון, או שביטל את רישיונו, רשאי לעיין בתיק ובתוך עשרים ואחד ימים מיום שנמסר לו על ההחלטה.
4. הגשת הערר
(א) ערר על ההלטת המנהל הכללי שלא לתת רישיון למוסד או על החלטת המנהל ןהכללי על ביטול רישיון המוסד, יוגש למרכז בכתב בחמישה עותקים ויימסר ביד או באמצעות דואר רשום כנגד אישור קבלתו.
(ב) כתב הערר ילווה בתצהיר של העורר על אמיתות כל אחת מהעובדות הנטענות בערר.
(ג) כל ראיה וכל נוסמך שברצון העורר להביא לפני הוועדה יצוינו בתצהיר, ובלבד שהיו לפני המנהל הכללי בעת קבלת ההחלטה; הוועדה רשאית להתיר לעורר להביא מסמכים נוספים, אף אם לא היו לפני המנהל הכללי בעת קבלת ההחלטה, מטעמים
מיוחדים שיירשמו.
5. העתקים לכל חברי הוועדה
המרכז ישלה עותק של הערר אל היושב ראש ואל כל חבר של הוועדה.
6. תשובת המנהל הכללי
תשובה מטעם המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לבך, תינתן למרכז שלושים ימים מיום קבלת הערר, ועותק ממנה יועבר לעורר.
7. מחיקת העור
(א) הוועדה רשאית למחוק את הערר בבל אחד מהמקרים האלה:
(1) הערר לא הוגש בהתאם לתקנה 4;
(2) העורר לא הופיע לפני הוועדה בישיבה שנקבעה לכך, אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא היו לו שליטה עליהן והוא הודיע עליהן לוועדה בתוך שבעה ימים מיום הישיבה.
(ב) ערר שנמחק רשאי העורר להגישו ברשות הוועדה פעם אחת נוספת בלבד בתוך שבעה ימים לאחר שהודיעו לו על המהיקה; נמחק הערר שנית - לא יהיה ניתן עוד להגישו.
8. הדיונים
(א) היושב ראש יקבע את המקום והמועד לישיבת הוועדה, ויזמין את העורר ואת המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך לישיבה כאמור תוך ציון מקום הישיבה, אלא אם כן ביקשו הצדדים בי הוועדה תיתן את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה.
(ב) העורר יטען ראשון, ואחריו יטען המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך.
(ג) חברי הוועדה והמנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך רשאים לחקור את העורר או את העדים שחתמו על וזצהירים בכל דבר הנוגע לראיה או לנוסמכים שהוגשו.
(ד) לאחר סיום דברי העורר ושמיעת עדיו, אם היו כאלה, תשמע הוועדה את העדים שחתמו על תצהירים ומסמכים, אם אלה צוינו בתשובה לערר.
(ה) חברי הוועדה והעורר רשאים לחקור את העדים שהגישו תצהירים בכל דבר הנוגע לעדים ולמסמכים שהוגשו או למוסד החינוך שלגביו הוגש הערר.
(ו) היושב ראש רשאי להרשות להביא עדים נוספים או להגיש מסמכים נוספים על אף שאלה לא הוזכרו בכתב הערר או בתשובה, אם ראה צורך בכך לשם הבהרת העניין.
9. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון לפני הוועדה ינוהל בידי היושב ראש או בידי מי שהוא מינה לבך וייהתם בידי היושב ראש.
(ב) המסמכים שקיבלה הוועדה, לרבות התיק, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
10 זכות היושב ראש להפסיק דיונים
היושב ראש רשאי, בהסכמת שאר חברי הוועדה, להפסיק כל מתן עדות לפני הוועדה, אם ראה שהמשך השמעת העדות אינו לעניין ומהווה הטרדה או גורם לאיבוד זמן.
11. איסוף נתונים נוספים
הוועדה רשאית לדחות את המשך דיוניה ולאסוף ראיות ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון.
12. אי-כבילות לדיני הראיות
וכוועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא רשאית לקבל כל מידע נוסף בכל דרך הנראית לה מועילה, בכפוף לכל דין.
13. נימוקים נוספים
בוועדות לא תזדקק לכל נימוק שלא הוזכר בערר, אלא אם כן ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
14. שינוי בהרכב
נבצר מחבר הוועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הוועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקוים בהרכבו הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
15. החלטה
החלטת הוועדה תתקבל ברוב דעות והיא תהיה מנומקת; המרכז ישלה העתק ממנה חתום בידי היושב ראש ושאר חברי הוועדה לעורר ולמנהל הכללי, ההחלטה תינתן בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהסתיימו דיוני הוועדה.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה מיום ה' באב התשס''ט (26 ביולי 2009).1 ק''ת תשס''ט, 1255.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון