תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס''ח-2008, (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

1. הגדרות
בתקנות אלה -
''בעל מוסד'' - מי שמקיים את מוסד החינוך, ומעסיק את עובדי מוסד החינוך;
''המנהל הכללי'' - המנהל הכללי של משרד החינוך;
''מוסד חינוך'' - מוסד שנוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י''ב, כולן או חלקן, של קבוצת האוכלוסיה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית, שהגיש בקשה להכרה מכוח החוק;
''מוסד צומח'' - מוסד חינוך בשתי שנות פעילותו הראשונות בלבד, המגיש בקשה להכרה לראשונה;
''מנהל מוסד'' - מנהל מוסד חינוך;
''תזכיר הסבר'' - מסמך המפרט את התנהלות מוסד החינוך, לרבות: רקע כללי על המוסד, הדרך החינוכית, שיטת הלימוד במוסד, סדר היום במוסד, נוהלי המשמעת ואמצעי הפיקוח של המוסד על נוכחות התלמידים;
''תצהיר'' - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984.
פרק שני: בקשה להכרה
2. בקשה להכרה
בקשה להכרה תוגש לשר או למי שהוא הסמיך לכך בכתב בארבעה עותקים ובחתימת בעל המוסד, ואם היה תאגיד בידי מורשי ההתימה של בעל המוסד ותכלול פרטים אלה:
(1) שמ המוסד ומענו;
(2) שם מנהלו;
(3) רשימת עובדי המוסד, גילם ומספר שנות לימודיהם בישיבה;
(4) רשימת המועמדים להיות תלמידים בכל כיתה וכן גילם ומען הוריהם;
(5) רשימת לימודי הקודש ומסגרת השעות הנלמדת על פי תחומי הלימוד במהלך שבוע הלימודים;
(6) מסמכים המעידים על עמידת המוסד בתנאים המפורטים בתקנה 3;
(7) תזכיר הסבר על המוסד, כהגדרתו בתקנות אלה;
(8) אישור על עמידת המוסד בתנאי הרישיון כמשמעו בחוק.
3. תנאים להכרה
מוסד חינוך יוכר כמוסד חינרך תרבותי ייחודי חרדי אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) ניתן בו חינוך שיטתי, הכולל לימודי קודש יהודיים בלבד;
(2) מספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת משלושים ושבע שעות;
(3) מספר ימי הלימוד בשבוע לא יפחת מחמישה ימים; מספר ימי הלימוד בשנה לא יפחת מ-220;
(4)המוסד מקיים לימודים באחד מהאופנים האלה:
(א) בשלוש דרגות כיתה רצופות לפחות, ולומדים בו לפחות 50 תלמידים
בכיתות מקבילות לכיתות ט' עד י''א;
(ב) המוסד מקיים לימודים בדרגת כיתה אחת או שתיים המקבילות לכיתות י''א ו-י''ב, ובכל דרגה שבעה עשר תלמידים לפחות, ובתנאי שהוא מהווה חלק מישיבה גבוהה, כהגדרתה בתקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003, שמספר התלמידים הכולל במוסד ובישיבה הגבוהה יחד לא יפחת מחמישים ושבעה תלמידים;
(ג) המוסד מקיים לימודים בשתי דרגות כיתה, המקבילות לכיתות י''א ו-י''ב, ולומדים בו ארבעים וארבעה תלמידים לפהות;
(ד) על אף האמור בפסקה זאת, השר יהיה רשאי מטעמים מיוהדים שיירשמו לאשר הכרה גם במוסד שבו מספר התלמידים קטן מהנדרש בפסקה זו;
(ה) על אף האמור בפסקה זאת, רשאי השר לאשר הכרה במוסד צומח, כהגדרתו בתקנות אלה, לתקופה של עד שנתיים, אף אם מספר התלמידים בו לא עולה על שבעה עשר תלמידים בדרגת כיתה אחת; ניתנה הכרה למוסד צומח, יודיע מנהל המוסד בכתב ללומדים בו, כי המוסד הוכר כמוסד צומח בלבד;
(5)בעל המוסד יגיש תצהיר כי תכנית הלימודים בו ואורה הפעילות במסגרתו עומדים בתנאי ההברה הקבועים בחוק ובתקנות אלה;
(6) במוסד מתקיים מדי יום פיקוח שוטף על נוכחות התלמידים הלומדים בו.
4. הודעה בכתב
הכיר השר במוסד חינוך, יודיע על כך בכתב לבעל המוסד ולמנהלו וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא אותו מוסד.
פרק שלישי: קיום הוראות החוק
5. מסירה פרטים
(א) מנהל מוסד חייב למסור לבקשת השר והמנהל הכללי או לבקשת מי מטעמם את כל הפרטים הנוגעים לקיומו של החוק ותקנות אלה, ולהישמע להוראותיהם.
(ב) מנהל מוסד או בעלו יודיע למי שהשר הסמיכו לכך על כל שינוי שחל ברשימת התלמידים מיד לאחר השינוי וכן בתום כל שנת לימודים על כל השינויים שחלו במהלך השנה שקדמה לכך.
(ג) מנהל מוסד או בעלו חייב להגיש למי שהשר הסמיכו לכך לאחר כל שנת כספים דין וחשבון על ההוצאות וההכנסות של המוסד לשנת הכספים החולפת ולא יאוחר מיום ג' בתשרי בשנה שלאחר מכן.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשס''ט (26 ביולי 2009).1 ק''ת תשס''ט, 1253

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון