תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ''ג-1992 (להלן - החוק), לאחר היוועצות בשר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''המוסד'' - המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק;
''ועדת המומחים'' - ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק;
''תובע'' - תובע קיצבה חודשית לפי החוק.
2. הגשת תביעה לקיצבה
(א) תביעה לקיצבה חודשית (להלן - הקיצבה) תוגש על גבי טופס שקבע המוסד, יחד עם התביעה לפיצוי חד פעמי לפי החוק, המוגשת למשרד הבריאות; אושרה הזכאות של חולה שמכוחו נתבעת הקיצבה, לפיצוי חד פעמי - יעביר משרד הבריאות למוסד את התביעה לקיצבה בצירוף אישור ועדת המומחים בדבר הזכאות לפיצוי.
(ב) תביעה לקיצבת שאירים תוגש למוסד במישרין או באמצעות משרד הבריאות ויצורף לה אישור ועדת המומחים כאמור בתקנת משנה (א).
3. השלמת פרטים
ראה המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר את זכות התובע לקיצבה או כדי לקבוע את שיעורה, יבקש המוסד מהתובע השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים הנדרשים תוך 90 ימים מיום שביקש זאת המוסד - תידחה התביעה ואולם התובע יהיה רשאי להגיש תביעה חדשה.
4. תשלום הקיצבה
(א) קיצבה לפי תקנות אלה תשולם לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע בכתב ויראו תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.
(ב) שוהה התובע בחוץ לארץ, תשולם הקיצבה המגיעה לו לחשבון בנק בישראל שאת פרטיו מסר התובע למוסד, בכתב, ויחול האמור בתקנת משנה (א).
5. הודעה על שינויים
מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודיע למוסד, בכתב, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ועל כל שינוי אחר שעשוי להשפיע על זכותו לקיצבה או על שיעורה.
6. החלת סעיפים מחוק הביטוח הלאומי
סעיפים 130א, 137 ו-140 לחוק הביטוח הלאומי, יחולו בשינויים המחוייבים, על תשלום קיצבה לפי תקנות אלה.
7. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום א' באדר א' התשנ''ה (1 בפברואר 1995) (להלן - יום התחילה).
(ב) משרד הבריאות העביר למוסד עד יום ל' בשבט התשנ''ה (31 בינואר 1995) את כל הפרטים, שהיו מצויים ברשותו, הנוגעים לזכאים לקיצבה חודשית והדרושים לביצוע תשלום הקיצבה לפי תקנות אלה.
8. הוראות מעבר
(א) קיצבה חודשית לתקופה שקדמה ליום התחילה וכן תוספת לקיצבה כאמור, שטרם שולמה ביום התחילה או לאחריו תשולם בידי המוסד בהתאם לתקנות אלה ובלבד שלגבי תביעה שהוגשה לפני יום התחילה - משרד הבריאות אישר את הזכאות לקיצבה והודיע למוסד את שיעור הקיצבה והתקופה שבעדה תשולם.
(ב) המוסד רשאי לקזז כנגד קיצבה המגיעה לאדם לפי החוק, קיצבה לפי חוק זה ששולמה לאותו אדם, בטעות או שלא כדין, לפני יום התחילה, ובלבד שמשרד הבריאות הודיע למוסד את הסכום שיש לקזז ואת התקופה שבעדה שולם אותו סכום.1 ק''ת תשנ''ה, 1235.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבת קיום לקטין

 2. קצבת נכות שלא כדין

 3. ניכוי מקצבה חודשית

 4. שחיקת גמלאות וקצבאות

 5. ערר על שלילת קצבת שר"ם

 6. ביטול קצבת נכות מעבודה

 7. ערר קצבת שירותים מיוחדים

 8. עדכון קצבאות ביטוח לאומי

 9. קצבת ראש רשות מועצה מקומית

 10. קצבת שירותים מיוחדים לעיוור

 11. הכפלת קצבת נכות מביטוח לאומי

 12. תיקון קצבת נכות מביטוח לאומי

 13. הגדלת קצבה איש צוות עזר אווירי

 14. תביעה לתשלום קצבה – נכות מעבודה

 15. איחור בתשלום קצבאות ביטוח לאומי

 16. פטור לקצבה המשולמת על ידי מעביד

 17. שלילת קצבת נכות באופן רטרואקטיבי

 18. זכות גרושה קצבאות הבעל מביטוח לאומי

 19. ניכוי קצבאות ביטוח לאומי - קצין תגמולים

 20. תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ''ד-1984

 21. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

 22. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984

 23. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל''א-1971

 24. תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

 25. תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ''ה-1965

 26. תקנות הביטוח (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) (תיקון), תשל''ט-1978

 27. תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל''ז-1976

 28. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי''ט-1959

 29. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), התשנ''ג-1993

 30. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס"א-2001

 31. לאחר למעלה משנתיים שבהן שילם ביטוח לאומי קצבת נכות, שלל את הקצבה באופן רטרואקטיבי

 32. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ''ו-1985

 33. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

 34. תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון