תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ''ח-1998

תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ''ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1994, (להלן - החוק), ולענין תקנה 1, לאחר התייעצות עם קופת החולים הנותנת את מרב שירותי הבריאות התעסוקתית לעובדים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. סכום הניכוי
הניכוי מסכומי היטל השוואה שינכה מדור התשלומים כאמור בסעיף 22(ב) לחוק (להלן - הניכוי) ייעשה מדי חודש בחודשו ויחושב לפי סך כל ימי העבודה שעבדו בפועל עובדים כאמור בסעיף 20(א) בחודש השני שלפני החודש שבו בוצע הניכוי, כשהוא מחולק לשלושים, כפול חמישה עשר שקלים חדשים. הסכום האמור ישתנה כל אימת שיחול שינוי במחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ''ו-1996, ובאותו שיעור של שינוי.
2. העברת סכומים לקופת חולים
סכומי הניכוי יועברו לקופת חולים כאמור בסעיף 22(ב) לא יאוחר מהחמישה עשר לכל חודש שני שלאחר החודש שעבורו מועבר הניכוי.
3. העברת סכומים למטרת ביטוח רפואי של מקבלי פנסיה
סכומים כאמור בסעיף 22(ג) לחוק יופרשו ויועברו לרשות הפלסטינית מדי חודש בחודשו לא יאוחר מהחמישה עשר בחודש השני שלאחר החודש שעבורו מועבר התשלום.1 ק''ת תשנ''ח, 946.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על הסתננות מעזה

 2. הפקדת ערובה - תושב עזה

 3. הפצצת בית מגורים בעזה בטעות

 4. מניעת משא ומתן עם הרשות הפלשתינאית

 5. הצעת חוק פיצוי מפוני הגדה המערבית וחבל עזה

 6. צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

 7. חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס"ז-2007

 8. חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח-2008

 9. צו שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - עזרה משפטית) (מס' 2), תשל"ו-1976

 10. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994

 11. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (העברת סוגי טובין מסוימים), התשס''א-2001

 12. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994

 13. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994

 14. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996

 15. צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה), התשס"ח-2008

 16. צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בענינים אזרחיים), התשנ"ט-1999

 17. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ''ח-1998

 18. תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס''ח-2008

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון