תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשכ''ג)
בתקנות אלה -
''חוק החינוך'' פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953;
''חוק הלימוד'' פירושו - חוק לימוד-חובה, תש''ט-1949;
''מוסד'' פירושו - מוסד-חינוך ממלכתי או מוסד-חינוך ממלכתי-דתי;
''המזכירות הפדגוגית'', ''מפקח המחוז'' - כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1957;
''מנהל מוסד'', לרבות ממלא-מקומו ובאין מנהל - מרכז המוסד;
שאר המונחים במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.
פרק שני : תכנית-השלמה
2. הצעת תכנית השלמה (תיקון: תשט''ו, תשמ''א)
רצו הורים של תלמידים במוסד מסויים לדרוש לאותו מוסד, או לחלק ממנו, תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השר, ינהגו כך:
75% של הורים בדרגת כתה אחת, יוכלו לפנות אל מנהל מוסד ולפרט בפניו בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים, או לכנותה אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר; בהצעה יירשם במקום אילו מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת.
3. הודעה
(א) חתמו הורים על הצעת-השלמה, יצרפו אליה הודעה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד. ההודעה תהא חתומה על ידי ההורים הדורשים את תכנית-ההשלמה ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.
(ב) ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת-ההשלמה ואת רצונם כי הצעת-ההשלמה תבוא במקום תכנית-ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד.
4. אישור הצעת השלמה
השר לא יאשר הצעת-השלמה אם אין לה - במסגרת מספר השעות שיש להקדיש לה - אותו ערך השכלתי או חינוכי שיש לשאר תכניות-ההשלמה המאושרות, במסגרת אותו מספר שעות.
פרק שלישי : תכנית נוספת
5. הצעת תכנית נוספת (תיקון: תשט''ו)
הורים של תלמידים בכל כיתה של מוסד, שרצו בתכנית נוספת כאמור בסעיף 8 לחוק החינוך והסכימו על תכנית נוספת מסויימת (להלן - הצעת תכנית נוספת) יעלו את פרטיה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד בצירוף הודעה בכתב.
6. הודעה
(א) ההודעה האמורה בתקנה 5 תהא חתומה על ידי כל ההורים הרוצים בתכנית הנוספת ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.
(ב) ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת התכנית הנוספת.
7. אישור הצעת תכנית נוספת
(א) השר לא יאשר הצעת תכנית נוספת, אם -
(1) כל ההורים כאמור בתקנה 6 לא הסכימו לכל פרטי הצעת התכנית הנוספת;
(2) מספר שעות-הלימודים הדרושות להפעלת הצעת התכנית הנוספת לא נראה לשר;
3) לא התחייבו ההורים לתת ערובה מספקת להנחת דעתם של מנהל אותו מוסד ושל אדם שנתמנה למטרה זו על ידי השר, לכיסוי כל ההוצאות הכרוכות והעלולות להיות כרוכות בהפעלת הצעת התכנית הנוספת;
(4) לא נתקבל אישור השר למינוי כל המורים, המדריכים והעובדים האחרים הדרושים לשם הפעלת הצעת התכנית הנוספת.
(ב) השר רשאי לא לאשר הצעת תכנית נוספת מטעמים אחרים שלא פורטו בתקנה זו.
פרק רביעי : הוראות שונות
8. העברת ההצעות לרשות החינוך ולמפקח המחוז ס
(א) קיבל מנהל-מוסד הצעת-השלמה או הצעת תכנית נוספת לפי תקנה 3 או 5, ימציא העתקים ממנה בצירוף חוות-דעתו לרשות-החינוך המקומית שבתחום-שיפוטה נמצא המוסד ולחבר המורים של המוסד.
(ב) מנהל-מוסד יעביר את ההצעות האמורות בצירוף חוות-דעתו וסיכום הדיון בחבר המורים למפקח על המוסד תוך 14 יום מיום קבלתן.
9. חוות דעתה של רשות חינוך מקומית (תיקון: תשמ''א)
רשות-החינוך המקומית שהומצאו לה הצעות לפי תקנה 8 רשאית למסור עליהן את חוות-דעתה למפקח על המוסד תוך 7 ימים מיום קבלתן.
10. העברת חוות דעת וסיכומי דיון במועצה (תיקון: תשמ''א)
(א) המפקח על מוסד חינוך ממלכתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות דעת רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למנהל המחוז אשר יעביר אותן למזכירות הפדגוגית; המזכירות הפדגוגית תעבירן לשר לשם אישור.
(ב) המפקח על מוסד חינוך ממלכתי-דתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות הדעת של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז והוא יעביר אותן למנהל אגף החינוך הדתי אשר יפעל על פי האמור בתקנה 5 לתקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), התשי''ג-1953.
11. אישור השר (תיקון: תשמ''א)
(א) אישר השר הצעת השלמה, יודיע המפקח על המוסד בכתב למנהל המוסד ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד על קביעתה כתכנית השלמה.
(ב) (1) אישר השר הצעת תכנית נוספת, יודיע, באמצעות מפקח המחוז,
למנהל אותו מוסד ולרשות-החינוך המקומית שבתחום-שיפוטה נמצא
המוסד, על הסכמתו לאשר אותה תכנית;
(2) תוך 7 ימים מיום שנתקבלה הודעת השר יודיע מנהל המוסד להורים על הסכמת השר לאשר את הצעת התכנית הנוספת וידרוש מהם לתת את הערובות שהתחייבו בהן לכיסוי ההוצאות הקשורות בהפעלת התכנית הנוספת; ניתנו הערובות, יודיע מנהל המוסד על כך לשר ויפעיל את הצעת התכנית הנוספת.1 ק''ת תשי''ד, 102; תשט''ו 624; תשכ''ג, 1967; תשמ''א, 1354.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון