תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''שר'' - שר החינוך והתרבות, לרבות אדם ששר החינוך והתרבות
העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
''מוסד'' - מוסד-חינוך ממלכתי או מוסד-חינוך ממלכתי-דתי;
''מנהל מוסד'' - לרבות בא-כוחו, ובאין מנהל מוסד - אדם שמונה להיות מרכז המוסד;
''מפקח-מחוז'' - מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות;
''רשות'' - רשות-חינוך מקומית כמשמעותה בחוק לימוד-חובה, תש''ם-1949.
2. התייעצות במורים והורים
רוצה מנהל-מוסד לתת שם למוסד, ייוועץ במורי המוסד ובהורי התלמידים במספר שייראה לו למספיק כדי לשקף דעת רוב ההורים.
3. העברת הצעות
משקיבל מנהל המוסד הצעות המורים וההורים יעבירן לרשות שבתחום-שיפוטה נמצא המוסד ויצרף להן את הצעתו אם היא שונה משלהם.
4. דיון על ידי הרשות
הרשות תדון בהצעות שהומצאו לה כאמור בתקנה 3 ותעבירן למפקח המחוז בצירוף הצעתה.
5. ציון שם כשאין שינויים בהצעות
לא היו שינויים בהצעותיהם של מנהל המוסד, מוריו והורי תלמידיו, של הרשות ושל מפקח המחוז, יודיע מפקח המחוז על כך לשר ולאחר הסכמת השר יצויין שם המוסד בהתאם להצעה.
6. ציון שם כשיש שינויים בהצעות
היו שינויים בהצעות כאמור בתקנה 5 או היו הצעות סותרות את הוראות תקנה 10 יעבירן מפקח המחוז בצירוף הצעתו לשר לשם החלטה.
7. הצעת רשות למתן שם
רוצה רשות לתת שם למוסד הנמצא בתחום-שיפוטה, תעביר את הצעתה למפקח המחוז.
8. דיון על ידי המפקח
מפקח המחוז ידון בהצעת הרשות תוך התייעצות עם מנהל המוסד ויודיע לשר על ההצעה ולאחר הסכמת השר יצויין שם המוסד בהתאם להצעה.
9. החלטת השר
הוגשו למפקח המחוז הצעות שונות, יעבירן מפקח המחוז בצירוף הצעתו לשר לשם החלטה.
10. סייג
לא יינתן שם למוסד המכיל -
(1) ביטוי להשתייכות מפלגתית, פוליטית, עדתית וכיוצא באלה;
(2) ביטוי למגמה חינוכית, אלא אם נתקבלה עליה הסכמה בכתב מאת השר;
(3) שם של אדם שעודנו בחיים.
11. שם קיים
יש למוסד שם, ישא המוסד אותו שם לאחר שאושר על ידי השר, ובלבד שאין בשם דבר העלול לסתור את הוראות תקנה 10(1) או (2).
12. שינוי שם
השר רשאי לדרוש שינוי שם של מוסד, כולו או מקצתו.
12א. סייג (תיקון: תשל''ח, תשמ''א)
מוסד המתקיים במבנה שקנתה המדינה או רשות מקומית או שקנה גוף ציבורי אחר, בין שהוא בשימושה או בהחזקתה של המדינה ובין שהוא בשימושם או בהחזקתם של רשות מקומית או גוף ציבורי אחר כאמור תוך שהמוכר התנה את המכר בכך שהמוסד ישא את שמו של פלוני שבתרומתו נבנה המבנה, כולו או מקצתו, ישא המוסד את השם האמור; והוא על אף האמור בתקנות אלה.
13. שלט
מעל לכניסה למוסד יוצב שלט ובו יצויין תארו של המוסד במלים אלה:
''בית-ספר לחינוך ממלכתי'' או ''בית-ספר לחינוך ממלכתי-דתי'' וליד התואר יצויין שם המוסד, אם ישנו.1 ק''ת תשכ''א, 1136; תשל''ח, 1477; תשמ''א, 1227.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון