תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
1. פירושים
בתקנות אלה -
''ארגון'' פירושו - ארגון המייצג מורים דתיים שלימדו בשנת-הלימודים תשי''ג במוסדות-החינוך שנמנו עם זרם המזרחי, זרם אגודת ישראל או עם החלק הדתי של זרם העובדים ולאחר מכן כל ארגון נוסף המייצג מורים דתיים שהשר בהסכמת שר הדתות הכיר בו לצורך תקנות אלה, ובאין הסכמת שר הדתות, ארגון כאמור שהממשלה הכירה בו;
''מנהל אגף החינוך הדתי'' - פירושו - מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות;
''המועצה'' פירושו - המועצה לחינוך ממלכתי-דתי;
''חוק החינוך'' פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953;
''חוק הלימוד'' פירושו - חוק לימוד-חובה, תש''ט-1949;
שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.
2. הגשת רשימת מועמדים לחברות במועצה
(א) כל ארגון יגיש לשר תוך שני ימים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות רשימת מועמדים לחברות במועצה.
(ב) לאחר סיום שנת-הלימודים תשי''ד יגיש כל ארגון לשר רשימת-מועמדים כאמור בתקנת-משנה (א), אם יהיה צורך בכך.
3. תוכן רשימת מועמדים לחברות במועצה
(א) התאחדו כל הארגונים לשם הגשת רשימה אחידה של מועמדים לחברות במועצה, תכיל הרשימה ששה מועמדים לפחות.
(ב) לא התאחדו הארגונים כאמור בתקנת-משנה (א), יגיש כל ארגון רשימה נפרדת שתכלול שני מועמדים לפחות.
4. מועמדות מנהל אגף החינוך הדתי (תיקון: תשמ''א)
(א) בישיבתה הראשונה של המועצה יציע השר את מועמדות מנהל אגף החינוך הדתי והמועצה תדון בהצעה זו.
(ב) התנגדה המועצה למועמדות האמורה בתקנת-משנה (א) והשר החליט לא למנות את המועמד האמור, יציע לה השר מועמד חדש והיא תדון בהצעה זו.
(ג) פסק מנהל אגף החינוך הדתי לכהן בתפקידו, יתייעץ השר עם המועצה בדבר מועמד חדש, מועמד חדש יכול השר להציע למועצה ודין הצעה זו כדין הצעה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), ויכול שיוצע לשר על ידי המועצה.
5. תכנית השלמה
(א) מנהל אגף החינוך הדתי יציע למועצה תכניות-השלמה המיועדות למוסדות-חינוך ממלכתיים-דתיים.
(ב) המועצה תחווה את דעתה על תכניות-השלמה שהוצעו לה כאמור בתקנת-משנה (א) ותודיע לשר על הסכמתה או התנגדותה לתכניות האמורות, כולן או מקצתן.
(ג) לא הסכימה המועצה לתכנית-השלמה, כולה או מקצתה, לא תונהג התכנית האמורה, או חלק ממנה, במוסד-חינוך ממלכתי-דתי.
6. הגשת רשימת מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים (תיקון: תשמ''א)
(א) מנהל אגף החינוך הדתי יגיש למועצה רשימה של מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים במחוזות ובאגף החינוך הדתי שבדעתו להמליץ למועצה שתציע למנותם למוסדות-חינוך ממלכתיים-דתיים.
(ב) כל חבר המועצה רשאי להגיש למועצה רשימה של מועמדים כאמור בתקנת-משנה (א).
7. דיון ברשימה למורים, מנהלים ומפקחים
(א) המועצה תדון ברשימות האמורות בתקנה 6 והיא רשאית להחליט שהיא מתנגדת מטעמים דתיים למינוי מועמדים מסויימים שברשימה.
(ב) החליטה המועצה כאמור בתקנת-משנה (א), תפרט את נימוקי ההחלטה ותודיע על כך למנהל אגף החינוך הדתי.
8. הגשת ערעור על התנגדות המועצה למינוי
(א) כל חבר המועצה רשאי לערער על החלטת המועצה בדבר התנגדותה כאמור בתקנה 7 לפני השר תוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה.
(ב) הערעור יוגש בכתב ויפרט את הנימוקים אשר עליהם מבסס המערער את ערעורו.
(ג) הערעור יהא חתום ביד המערער.
9. דיון בערעור על התנגדות המועצה למינוי
(א) הוגש ערעור כאמור בתקנה 8, ידון בו השר עם שר הדתות.
(ב) החליט השר בהסכמת שר הדתות בדבר הערעור, יודיע על ההחלטה למועצה;
(ג) לא הסכים שר הדתות להחלטת השר, יובא הדבר להחלטת הממשלה והחלטתה תהא סופית.
10. ערר וערעור על החלטת המועצה לפסול מינוי
(א) החליטה המועצה לפסול מטעמים דתיים מינויו או המשכת שירותו של מורה, מנהל או מפקח במוסד-חינוך ממלכתי-דתי, רשאי כל חבר המועצה להגיש ערר על ההחלטה האמורה תוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה.
(ב) הערר יוגש בכתב ליושב ראש המועצה ויפרט את הנימוקים אשר עליהם הוא מבוסס.
(ג) יושב ראש המועצה יעמיד את הערר לדיון בישיבת-המועצה הקרובה.
(ד) על החלטת המועצה בערר, רשאי כל חבר המועצה להגיש ערעור לשר ודין ערעור זה כדין ערעור שהוגש לפי תקנה 8.1 ק''ת תשי''ג, 1423; תשמ''א, 435.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון