תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א1) לחוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הארגונים הציבוריים, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה -
''אנשי מקצוע'' - כמשמעם בתקנה 2;
''הורים'' - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש''ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה);
''מועד הרישום'' - כמשמעו בתקנה 5 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי''ט-1959 (להלן - תקנות הרישום);
''מנהל המחלקה לחינוך'' - כהגדרתו בתקנות הרישום;
''מכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של קופת חולים'' - כמשמעותו בפרט 1 לתוספת השלישית לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ''ח-1998;
''פסיכולוג חינוכי'' - מנהל השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית או נציגו;
''פסיכולוג קליני'' - כמשמעותו בפרט 5 לתוספת לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל''ט-1979;
''רופא מומחה במחלות עיניים'' - כמשמעותו בפרט 20 לתוספת לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל''ג-1973 (להלן - תקנות הרופאים);
''רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים'' - כמשמעותו בפרט 44 לתוספת לתקנות הרופאים;
''רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר'' - כמשמעותו בפרט 34 לתוספת לתקנות הרופאים;
''רופא מומחה ברפואת ילדים'' - כמשמעותו בפרט 9 לתוספת לתקנות הרופאים;
''רשות חינוך מקומית'' - כהגדרתה בחוק לימוד חובה.
(ב) למונחים אחרים תהא המשמעות שיש להם בחוק לימוד חובה, ובחוק חינוך ממלכתי, התשי''ג-1953 (להלן - חוק חינוך ממלכתי), אלא אם כן ניתן להם פירוש אחר בתקנות אלה.
2. אנשי מקצוע
קיומה של לקות קשה מהלקויות המפורטות להלן אצל ילד בעל צרכים מיוחדים, תיקבע בידי אנשי המקצוע המצוינים לצדה במסגרת חוות דעתם כאמור בסעיף 7(א1)(1) לחוק (להלן - חוות הדעת):
(1) כל סוגי הפיגור, למעט פיגור קל - ועדת אבחון של השירות למפגר במשרד הרווחה כמשמעותה בסעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ''ט-1969;
(2) אוטיזם או PDD - רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים, פסיכולוג קליני או מנהל מכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של קופת חולים;
(3) הפרעות נפשיות - רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר;
(4) שיתוק מוחין או נכות פיזית, ובלבד שמתווספת לה לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות בתקנה זו - רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא מומחה ברפואת ילדים, בעל ניסיון של 3 שנים לכל הפחות בנושא התפתחות הילד;
(5) חרשות או כבדות שמיעה, ובלבד שמתווספת לה לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות בתקנה זו - קלינאי תקשורת בעל הסמכה לאודיולוגיה, ובעל תעודה מקצועית מוכרת על ידי משרד הבריאות;
(6) עיוורון או לקות ראיה, ובלבד שמתווספת לה לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות בתקנה זו - רופא מומחה במחלות עיניים.
3. בקשת הורים
(א) הורים לילד בעל צרכים מיוחדים, המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד, בהתאם להוראת סעיף 7(א1)(1) לחוק, בשנת לימודים מסוימת, יגישו בקשה בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן - הבקשה), למנהל המחלקה לחינוך ברשות החינוך המקומית שבמקום מגוריהם, לא יאוחר משישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, ויצרפו לה חוות דעת עדכנית.
(ב) הבקשה תיחתם בידי שני ההורים של התלמיד או אפוטרופוסו.
(ג) מנהל המחלקה לחינוך יעביר את הבקשה, בצירוף חוות הדעת, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מחמישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות או נציגו, ולמפקח מתחום החינוך המיוחד או נציגו, שייתנו את המלצתם בכתב למנהל המחלקה לחינוך, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וזאת, לא יאוחר מארבעים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום
באותה שנת לימודים.
(ד) מנהל המחלקה לחינוך יחליט, על סמך ההמלצות האמורות בתקנת משנה (ג), ולא יאוחר משלושים ימים לפני המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וישלח את החלטתו המנומקת להורים לא יאוחר מעשרים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.
4. דיון בעקבות שינוי נסיבות
(א) הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שהושם במוסד לחינוך מיוחד לפי תקנות אלה או מנהל מוסד כאמור, רשאי להביא את ענינו של הילד לדיון לפני מנהל המחלקה לחינוך או ועדת השמה, ובלבד שחלפה שנה לפחות ממועד ההחלטה האחרונה בענינו, בין אם ניתנה בידי מנהל המחלקה לחינוך, ובין אם בידי ועדת ההשמה; ואולם אם חל שינוי מהותי במצבו של הילד או שינוי נסיבות המשנה את המצב מעיקרו - רשאי להביאו קודם לכן.
(ב) בדיון בוועדת השמה לפי תקנה זו ועדת ההשמה אינה רשאית להסתפק בעיון במסמכים בלבד, ועליה לקיים את הדיון כאילו היה דיון ראשון לפניה.
(ג) על החלטת ועדת השמה ניתן לערור לוועדת ערר לפי סעיף 13 לחוק, בשינויים המחויבים.
5. מוקדי מידע
הרשויות המקומיות יקימו מוקדי מידע, שיאוישו בידי עובדי הרשויות המקומיות הבקיאים בסדרי החינוך המיוחד, ויספקו מידע להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, על זכויותיו של ילד בעל צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד והשילוב, ועל אפשרויות הקליטה במסגרות אלה כאמור בסעיף 7(א1)(2) לחוק, ובהתאם לאמור בתוספת השניה.
6. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 3(א))

בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד

לכבוד:
מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומיתג.א.נ,
1. פרטי המבקשים:
שם האב: ת''ז
מען טלפונים: (בית)
(עבודה) (נייד)
שם האם: ת''ז
מען טלפונים: (בית)
(עבודה) (נייד)
שם האפוטרופוס: ת''ז
מען
טלפונים: (בית) (עבודה)
(נייד)
(יש לצרף אסמכתה המעידה על האפוטרופסות)

2. פרטי הקטין:
שם הקטין:
ת''ז:
תאריך לידה:
מען:
טלפון:
מסגרת חינוך נוכחית:
(שם מוסד החינוך, מען, שם הרשות המקומית שבתחומה מצוי המוסד)

3. הבקשה:
בקשה זו מוגשת בהתאם להוראת סעיף 7(א1) לחוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988, לרישום ילד לחינוך המיוחד בלא דיון בוועדת השמה*:
אנו מבקשים בעבור ילדנו שירותי חינוך מיוחד ב:

(סמן X במקום המבוקש**)

     בית ספר לחינוך מיוחד      
     גן לחינוך מיוחד      

סדר עדיפויות למסגרת החינוך המיוחד המבוקשת*:
1. שם בית הספר/הגן: כתובת:
הרשות המקומית:
2. שם בית הספר/הגן: כתובת:
הרשות המקומית:
3. שם בית הספר/הגן: כתובת:
הרשות המקומית:
? אין לי עדיפויות מיוחדות.


חתימת האב חתימת האם חתימת האפוטרופוס(*) ר' לענין זה דף ההסבר המצורף, כמפורט בתוספת השניה לתקנות.
(**) יובהר, כי אין ברישום העדיפויות משום התחייבות או הבטחה לשיבוץ במקומות המבוקשים.
תוספת שניה
(תקנה 5)

מידע על מסגרות חינוכיות לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988

לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988, ונוהלי משרד החינוך, התרבות והספורט המתפרסמים בחוזרי המנהל הכללי של המשרד האמור, קיימים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שלושה סוגי מסגרות חינוכיות; ובכל אחת מהן זכאות לשירותים שונים, לפי החוק והנהלים האמורים:
(1) כיתות רגילות בבתי ספר רגילים - לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשתלבים בחינוך הרגיל;
(2) כיתות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים מלקות מסוימת המצויות בתוך בתי ספר רגילים;
(3) גן או בית ספר לחינוך מיוחד;
פרטים בדבר סוגי המוסדות הקיימים ברשויות החינוך המקומיות ניתן לקבל במוקדי המידע המצויים באותן רשויות.1 ק''ת תשס''ו, 89.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון