תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972, אני מתקין תקנות אלה:
1. סוגי אגרות רישוי
אלה אגרות הרישוי לפי החוק:
(1) אגרת רשיון;
(2) אגרת שנתית.
2. אגרת רשיון (תיקון: תשל''ו, תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע)
(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 963
(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,412
(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של
תאגיד כאמור 2,412
(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון
שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,412
(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 119

(ב) ניתן רשיון לאחר 30 ביוני בשנה פלונית, תשולם אגרת רשיון בשיעור מחצית הסכום שנקבע בתקנת משנה (א) לאותו סוג של רשיון.
(ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;
(4) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.
ד) בתקנה זו, ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3. אגרה שנתית
(א) מקבל רשיון אשר שילם אגרה כאמור בתקנה 2, פטור מתשלום אגרה שנתית בשנה שבה ניתן הרשיון.
(ב) אגרה שנתית תשולם בחודש ינואר בשיעור של חמישים אחוז מהסכום שנקבע לאותו סוג של רשיון בתקנה 2(א).
4. ביטול
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רשיון), תשל''ג-1972 - בטלות.
5. הוראת מעבר
שולמה אגרה בעד רשיון שניתן לפני תחילת תקנות אלה, יראו אותה כאילו שולמה בהתאם לקנות אלה.1 ק''ת תשל''ג, 1540; תשל''ו, 1346; תשל''ז, 43; תשל''ט, 1583; תש''ם, 474; תשמ''א, 90, 1375; תשמ''ג, 60; תשמ''ד, 175, 1240; תשמ''ז, 1240; תשמ''ח, 977; תשמ''ט, 284, 977; תש''ן, 147, 721; תשנ''א, 955; תשנ''ב, 495, 1125; תשנ''ג, 158, 905; תשנ''ד, 259, 1097; תשנ''ה, 432, 1530; תשנ''ו, 288, 1034; תשנ''ז, 204, 841; תשנ''ח, 127, 949; תשנ''ט, 240, 880, 942; תש''ס, 142; תשס''א, 1054; תשס''ב, 265, 1002; תשס''ג, 315; תשס''ו, 928; תשס''ח, 225, 1094; תשס''ט, 323, 1035; תש''ע, 357.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות שומרים

 2. הגדרת שומר שכר

 3. שעות נוספות לשומר

 4. זכויות שומר במלון

 5. הפסקת עבודה של שומר

 6. תוספת שכר לעובדי שמירה

 7. האם חברת שמירה שומר שכר

 8. חוק השומרים, תשכ"ז-1967

 9. האם מוסך מוסך שומר שכר ?

 10. עבודה בשמירה למשך 9 חודשים

 11. חילופי מעבידים בענף השמירה

 12. אי תשלום זכויות עובדי שמירה

 13. הפרשות מעביד לפנסיה לעובדי שמירה

 14. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם

 15. תביעה נגד חברת שמירה בגלל גניבת ציוד

 16. אחריות חברת שמירה על גניבה מאתר בניה

 17. אי תשלום זכויות סוציאליות לעובדי שמירה

 18. זכויות עובדים בחברות שמירה במגזר החרדי

 19. תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

 20. חילופי מעבידים בענף השמירה - המשך עבודה באותם תנאים

 21. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

 22. צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972

 23. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל''ב-1972

 24. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 25. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

 26. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ה-2005

 27. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

 28. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005

 29. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

 30. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל''ב-1972

 31. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון