תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972, ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''בית משפט'' - בית המשפט המחוזי בירושלים;
''ערעור'' - ערעור לפי סעיף 29 לחוק;
''ועדת הרישוי'' - ועדת הרישוי שמונתה לפי סעיף 2 לחוק;
''ועדת המשמעת'' - ועדת המשמעת שמונתה לפי סעיף 22 לחוק.
2. הגשת ערעור (תיקון: תשס''ב)
(א) ערעור יוגש ויתברר לפי פרק ל' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984.
(ב) הערעור יוגש לבית משפט בתוך שלושים ימים ממתן ההחלטה שעליה מערערים אם ניתנה בפני המערער, או מהיום שבו נמסרה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההחלטה.
3. - 4. (בוטלו) (תיקון: תשס''ב)
5. העברת חומר
משהודיעו לועדת הרישוי או לועדת המשמעת, הכל לפי הענין, על הערעור, תעביר הועדה לבית המשפט כל חומר שהיא השתמשה בו בקשר לנושא הערעור, בצירוף החלטתה באותו ענין.
6. המשיב בערעור
המשיב בערעור יהיה -
(1) על החלטת ועדת הרישוי - ועדת הרישוי שנתנה את ההחלטה;
2) על החלטת ועדת המשמעת, לפי סעיף 29(א) לחוק -
(א) הקובל, כשאיננו המערער;
(ב) הנאשם לפי ועדת המשמעת כשאיננו המערער;
(3) על החלטת ועדת המשמעת לפי סעיף 29(ב) לחוק - היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו וכן החוקר הפרטי שנגדו הוגשה הקובלנה.
ת ו ס פ ת (בוטלה) (תיקון: תשס''ב)
1 ק''ת תשל''ב, 1416; תשס''ב, 1268.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות שומרים

 2. הגדרת שומר שכר

 3. שעות נוספות לשומר

 4. זכויות שומר במלון

 5. הפסקת עבודה של שומר

 6. תוספת שכר לעובדי שמירה

 7. האם חברת שמירה שומר שכר

 8. חוק השומרים, תשכ"ז-1967

 9. האם מוסך מוסך שומר שכר ?

 10. עבודה בשמירה למשך 9 חודשים

 11. חילופי מעבידים בענף השמירה

 12. אי תשלום זכויות עובדי שמירה

 13. הפרשות מעביד לפנסיה לעובדי שמירה

 14. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם

 15. תביעה נגד חברת שמירה בגלל גניבת ציוד

 16. אחריות חברת שמירה על גניבה מאתר בניה

 17. אי תשלום זכויות סוציאליות לעובדי שמירה

 18. זכויות עובדים בחברות שמירה במגזר החרדי

 19. תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

 20. חילופי מעבידים בענף השמירה - המשך עבודה באותם תנאים

 21. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

 22. צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972

 23. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל''ב-1972

 24. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 25. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

 26. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ה-2005

 27. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

 28. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005

 29. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

 30. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל''ב-1972

 31. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון