תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס''ב-2002

תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס''ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-15 לחוק זכויות התלמיד, התשס''א-2000 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מפקח'' - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי''ז-1956;
''רשות חינוך מקומית'' - רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש''ט-1949;
''ועדת שימוע'' - כמשמעותה בסעיף 7 לחוק;
''תקנות ההעברה'' - תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי''ט-1959.
2. פרסום הוראות
(א) הוראות החוק יפורסמו בידי כל רשות חינוך מקומית, בעת שהיא מפרסמת הודעה על מועד הרישום למוסדות החינוך שבתחום שיפוטה, כאמור בסעיף 8 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי''ט-1959.
(ב) הוראות החוק, הוראות חוזרי המנהל הכללי בנושא זכויות התלמיד והוראות מוסד החינוך בדבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי המשמעת במוסד, יוצגו במוסד החינוך, במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.
(ג) עותקים של הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) יסופקו במזכירות מוסד החינוך, על פי דרישת תלמיד או הוריו.
(ד) משרד החינוך יפרסם את ההוראות כמפורט בתקנת משנה (ב) באתר האינטרנט של המשרד.
3. החלטה לאחר דיון
בטרם יקבלו החלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות, או על הגשת בקשה להרחקה כאמור, ידאגו מנהל מוסד חינוך או רשות חינוך מקומית, לפי הענין, לקיום דיון כאמור בתקנה 4.
4. דיון בהרחקת תלמיד לצמיתות
(א) הזדמנות ההורים והתלמיד להשמיע את טענותיהם כאמור בסעיף 6(א) לחוק, תהיה בדיון, שיערוך מנהל מוסד החינוך (להלן - הדיון); בדיון ישתתפו המפקח על המוסד, היועץ החינוכי או פסיכולוג המוסד, לפי הענין, מחנך הכיתה ורכז השכבה, אם קיים כזה באותו מוסד, וכן בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד.
(ב) לדיון יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את טענותיהם; הזמנה תישלח להם בדואר רשום והם יהיו רשאים להשמיע את טענותיהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.
(ג) לא הופיעו התלמיד או הוריו לדיון במועד שנקבע, יידחה הדיון למועד אחר שאליו יוזמנו בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב); לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע, לא יידחה עוד הדיון בשל כך.
(ד) מנהל מוסד החינוך יעביר בכתב לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז, את עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים והתלמיד והחלטת המוסד, אם היתה כזו, ונימוקיה, ואם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב - את מכתביהם.
5. מסירת הודעה על הרחקה
(א) הודעת מנהל מוסד החינוך, על החלטת רשות החינוך המקומית להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר (להלן - ההודעה), תיערך בשלושה עותקים: עותק יימסר ביד התלמיד, עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך.
(ב) ההודעה תכלול פרטים אלה:
(1) תוכן ההחלטה ונימוקיה;
(2) מועד מתן ההחלטה;
(3) קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, והדרכים להגשתו.
6. ערר
(א) ערר יוגש בכתב, בידי התלמיד או בידי הוריו למנהל המחוז.
(ב) הוגש ערר, יקיים מנהל המחוז, בתוך 14 ימים מיום הגשתו, דיון לפני ועדת השימוע.
(ג) מנהל המחוז יזמין את הנציגים הקבועים בסעיף 7(א) לחוק.
(ד) מנהל המחוז יזמין לדיון את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את טענותיהם, והם יהיו רשאים להשמיען בעצמם או על ידי מי מטעמם; בהזמנה יצוין כי נציג מועצת התלמידים ונציג ארגון הורים ארצי ישתתפו בדיון, אלא אם כן ביקשו התלמיד או הוריו שלא ישתתפו.
(ה) מנהל המחוז יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, ובלבד שנשלחה לנציגים בועדה לתלמיד ולהוריו הודעה כדין.
(ו) עיקרי הדיון שהועברו על ידי מנהל מוסד החינוך לפי תקנה 4(ד) וכן ההחלטה בדבר הרחקת תלמיד כאמור בסעיף 6 לחוק ונימוקיה, יהיו בעת הדיון בערר לפני מנהל מחוז והנציגים בועדת השימוע.
7. הודעה על החלטה בערעור
מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר למנהל המוסד, לרשות החינוך המקומית, לתלמיד ולהוריו, ההודעה תכלול את תוכן ההחלטה ואת נימוקיה; החלטת מנהל המחוז תחייב את מנהל המוסד ואת רשות החינוך המקומית.
8. סייג לתחולה
תקנה 11 לתקנות ההעברה לא תחול על הרחקת תלמיד, ממוסד חינוך לצמיתות, שאר תקנות ההעברה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין.1 ק''ת תשס''ב, 1000.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 2. הצעת חוק זכויות התלמיד

 3. התיישנות תאונות תלמידים

 4. תשלומים עבור תלמידי חוץ

 5. הצעת חוק הסעות לתלמידים

 6. פסילת מכרז הסעות תלמידים

 7. פגיעת תלמיד - דחיית תביעה

 8. התיישנות ביטוח תלמידים

 9. ביטוח תלמידים - תאונת עבודה

 10. הצעת חוק מניעת הרחקת תלמידים

 11. הצעת חוק תמיכה בתלמידי פנימיה

 12. חוב בגין שירותי הסעה לתלמידים

 13. חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000

 14. שיעורי עזר לתלמידים עולים חדשים

 15. סיוע לתלמידים מחוננים לפני גיוס

 16. התחייבות עירייה לספק הסעות תלמידים

 17. מבחן מיון חיצוני כתנאי לרישום תלמידים

 18. ביטול דחיית שירות בצה"ל של תלמידי ישיבות

 19. דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

 20. תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס''ב-2002

 21. תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס''ב-2002

 22. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון