תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

בתוקף סמכותי לפי סעיף 58 לפקודת התעבורה, (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
(תיקון: תשס''ח)
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''בקשה'' - בקשה לביטול החלטת הפסילה או בקשה לאישור החלטת הפסילה כאמור בסעיף 57 לפקודה;
''משיב'' - רשות הרישוי שנתנה את ההחלטה אם מגיש הבקשה הוא בעל רשיון הנהיגה שנפסל מהחזיק בו (להלן - בעל הרשיון) או בעל הרשיון - אם מגיש הבקשה הוא רשות הרישוי.
2. הגשת בקשה וסימונה
(א) בקשה תוגש בכתב למשרד הרישום של בית משפט שלום לתעבורה שבאזור שיפוטו נמצא משרד רשות הרישוי שנתנה את ההחלטה.
3. פרטי הבקשה
(א) בקשה תוגש בחמישה עותקים, תיחתם בידי המבקש או בא כוחו ויפורטו בה -
(1) שמו ומענו של המבקש;
(2) שמו של המשיב;
(3) שם הרשות שנתנה את ההחלטה;
(4) יום מתן ההחלטה;
(5) המועד שהומצא למבקש העתק ההחלטה, אם ניתנה שלא בפניו או בפני בא-כוחו;
(6) נימוקי הבקשה;
(7) הסעד המבוקש.
(ב) לכל עותק מהבקשה, יצורף העתק של החלטה וכן תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך המבקש.
4. מען הצדדים
(א) מענו של המבקש לצורך המצאת כתבי בי-דין יהיה כפי שצוין בבקשה.
(ב) מענו של המשיב לצורך המצאת כתבי בי-דין יהיה משרד רשות הרישוי שנתנה את ההחלטה או מענו של בעל הרשיון לפי מירשם משרד רשות הרישוי, הכל לפי הענין.
5. מסירת הבקשה
משהוגשה בקשה יימסר עותק ממנה למשיב.
6. פסול הבקשה
בקשה שלא נתקיימו בה הוראה מהוראות תקנות 2 ו-3 לא תקובל על-ידי משרד הרישום של בית המשפט, אולם משנתקבלה בקשה, לא יפסול אותה בית המשפט על יסוד אי-קיום הוראה כאמור, אלא אם הבקשה אינה מגלה כל נקודה שבמחלוקת.
7. שמיעת הבקשה
משנמסר למשיב עותק הבקשה, יקבע רשם בית המשפט מועד לשמיעה ויודיע על כך לבעלי הדין.
8. נוכחות המבקש (תיקון: תשס''ח)
לא התייצב המבקש או בא-כוחו במועד שנקבע לשמיעת הבקשה, רשאי בית המשפט לבטל את הבקשה או לדחות את שמיעתה, ואם התייצב תובע - רשאי בית המשפט לדון בבקשה, ולתת פסק דין אף שלא בפני בעל הרשיון.
9. סדרי שמיעת הבקשה
על שמיעת הבקשה, מתן ההחלטה ויתר הענינים שלא הוסדרו בתקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963.
10. ביטול בקשה
עד למתן החלטה בבקשה רשאי המבקש לחזור בו מבקשתו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק הימנה למשיב, או על ידי הודעה בעל-פה בשעת שמיעת הבקשה; משנעשה כן, בטלה הבקשה, והמבקש ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שיקבע בית המשפט.
11. הדיון בערעור
על הדיון בערעור על החלטות שופט תעבורה כאמור בסעיף 46 לפקודה יחולו הוראות תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), תש''ם-1980.
12. מסירת הודעות
המצאת הודעות ומסמכים בבקשה תיעשה לפי כללי המסירה שבתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ''ג-1963.
12א. ביטול (תיקון: תשמ''ד)
תקנות התעבורה (סדרי דין בבקשות לפי סעיף 57 ובערעורים על החלטות בהן), התשכ''ב-1962 - בטלות.
13. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.1 ק''ת תש''ם, 2131, תשמ''ד, 1321; תשס''ח, 516.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון