תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א(ב) לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ''ט)
בתקנות אלה -
''מצלמה'' - מערכת המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר לשם הפקת צילום כאמור בסעיף 27א לפקודה (להלן - צילום), לרבות כל חלק או אבזר הגורם להפעלתה או המיועד לכך;
''קצין משטרה בכיר'' - ראש מחלקה באגף התנועה של משטרת ישראל;
''סרט'' - אמצעי אחסון, לרבות קלטות, דיסקטים, תקליטורים וכל אופן אחר לאגירת מידע המופק מן המצלמה, לרבות מידע חזותי, מילולי או מספרי;
''תובע'' - כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ''ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי), או תובע צבאי כמשמעותו בחלק ד' לחוק השיפוט הצבאי, התשט''ו-1955;
''חוות דעת מומחה'', ''תצהיר'' ו''תעודת עובד ציבור'' - כמשמעותם בפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971.
2. בדיקת תקינות מצלמה
במצלמה המבצעת בדיקת תקינות עצמית תתבצע הבדיקה בכל תחילת הפעלה; מצלמה שאינה מבצעת בדיקה עצמית תיבדק תקינותה בעת הכנסת הסרט למצלמה, זולת אם היא מצלמה מסוג שלגביו קבע השר מועדים אחרים לבדיקת תקינות.
3. הפקת צילום וטיפול בסרט
(א) הפקת צילום תיעשה בידי מי שהוסמך לכך בידי קצין משטרה בכיר.
(ב) שמירת הסרט תהיה במשטרת ישראל.
(ג) הסרט יסומן במספר סידורי ולכל צילום בו יינתן מספר ייחודי על ידי המצלמה או בידי היצרן, שיופיע בצילום.
4. אישור פעולה
מי שביצע פעולה מן המפורטות להלן יאשר בכתב את ביצועה:
(1) הפעלת המצלמה;
(2) בדיקת תקינות המצלמה או נוכחות בעת שנערכה בדיקת תקינות עצמית כמפורט בתקנה 2;
(3) שמירת הסרט;
(4) הפקת הצילום.
5. הגשת צילומים
(א) צילום יוגש לבית המשפט בידי תובע בצירוף תעודת עובד ציבור, תצהיר או חוות דעת מומחה (להלן - תעודות), שהוכנו על בסיס האישורים כאמור בתקנה 4, אם לא הוכן האישור מראש כתעודות.
(ב) התעודות יכול שיוכנו עד לשלב של בירור האשמה, כאמור בסימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי, ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות הנאשם או אדם המנוי בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי לעיין בצילום ובתעודות, במהלך עיון בחומר חקירה לפי הסעיף האמור, אם ביקש זאת מראש.
(ג) אין בהוראת תקנת משנה (ב) כדי לגרוע מהאפשרות להביא לעדות מי שביצע פעולה כאמור בתקנה 4, גם אם לא נתן לגביה אחת התעודות.
6. ביטול
תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית משפט), התשכ''ז-1966 - בטלות.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.1 ק''ת תשנ''ז, 919; תשנ''ט, 968.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון