תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

(תיקון : תשס''ח)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 65(א), (ב) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות(תיקון : תשס''ח)2
בתקנות אלה -
''יום מסחר'' -כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994;
''מועד פדיון'' - המועד שנקבע בתנאי הוצאתו של נייר ערך כמועד פדיון או המועד שנקבע בתנאי הוצאתה של אופציה כמועד מימוש;
''מועד קניה'', ''מועד מכירה'' - המועד שבו קיבל מנהל קרן הודעה על ביצוע הוראתו לקניית נכס בעד הקרן או למכירת נכס מנכסיה מהאדם שביצע את ההוראה כאמור;
''מכירה באשראי'' - מכירה או פדיון של נכס שתמורתם מתקבלת במועד מאוחר ממועד המכירה או הפדיון;
''מנוף אשראי של קרן'' - סכום החוב בשל קנייה באשראי בעד הקרן, בתוספת סכום האשראי בשל פדיון יחידות ובתוספת מנוף הפעילות בנגזרים, בניכוי סך כל התמורות ממכירה באשראי הצפויות להתקבל בחשבון הקרן, ובניכוי סכומי המזומנים והפקדונות שבנכסי הקרן; לעניין זה, ''סכומי המזומנים והפקדונות'' - למעט כספי התמורה שצפויה להתקבל מעודף היצירות בקרן באותו יום ולמעט פקדונות לזמן קצוב (כהגדרתם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ''ה-1994); לעניין זה, ''תמורות ממכירה באשראי'' – למעט התמורה ממכירת נכס במסגרת עסקת מכר חוזר;
''מנוף פעילות בנגזרים'' - סך כל הבטוחות הנדרשות בשל פעילות בנגזרים; לעניין זה, ''בטוחות נדרשות'' - כהגדרתן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''א-2001 (להלן - תקנות האופציות);
''מקום עסקה'' - לעניין עסקה בנייר ערך - בורסה ושוק מוסדר, לעניין עסקה באופציה - בורסה, לעניין עסקה ביחידה או מניה של קרן חוץ - עסקה עם מנהל קרן חוץ ולעניין עסקה במטבע חוץ - בנק;
''סכום האשראי בשל פדיון יחידות'' - סכום החוב בשל האשראי שנתקבל לצורך מימון עודף פדיונות בקרן;
''עודף יצירות בקרן'' - ההפרש בין שווי היחידות שנרכשו לשווי היחידות שנפדו, ביום שבו שווי היחידות שנמכרו עולה על שווי היחידות שנפדו;
''עודף פדיונות בקרן'' - ההפרש בין שווי היחידות שנפדו לשווי היחידות שנרכשו, ביום שבו שווי היחידות שנפדו עולה על שווי היחידות שנמכרו;
''עסקת מכר חוזר'' - עסקת מכר חוזר בניירות ערך כהגדרתה בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס''ו -2006 ;
''פיקדון לזמן קצוב'' - פיקדון בתאגיד בנקאי שלפי תנאי הפקדתו הוא לתקופה קבועה מראש העולה על יום אחד;
''קנייה באשראי'' - קניית נכס שהתשלום בעדו נעשה במועד מאוחר ממועד הקניה או שהתשלום בעדו ממומן מאשראי שמקבל מנהל הקרן או שהתשלום בעדו נעשה באותו יום מהתמורה שצפויה להתקבל מעודף היצירות בקרן באותו יום;
''קרן ממונפת'' - כהגדרתה בתקנות האופציות;
''שווי יחידה'' - שווי נקי של נכסי הקרן מחולק במספר היחידות;
''תקופת האשראי'' -- התקופה שבין מועד הקניה, המכירה או הפדיון לבין מועד התשלום בעד הקניה או מועד קבלת התמורה בעד המכירה או הפדיון.
2. קניה ומכירה באשראי(תיקון : תשס''ח)2
מנהל קרן רשאי לקנות או למכור נכס באשראי במקום עסקה שבו קניה או מכירה של נכס נעשית, דרך כלל, כקנייה באשראי או כמכירה באשראי, ובלבד שתקופת האשראי לא תעלה על תקופת האשראי המקובלת במקום העסקה לגבי הנכס מן הסוג שקנה או מכר, או על שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר במקום העסקה, לפי הקצר שביניהם.
3.אשראי בעד קרן(תיקון : תשס''ח)2
(א) מנהל קרן רשאי לקחת אשראי מבנק בעד קרן שבניהולו ובלבד שמנוף האשראי של קרן לא יעלה, בכל עת, על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל קרן לקחת אשראי בשל פדיון יחידות גם מחבר בורסה; היה חבר הבורסה חברה השולטת במנהל הקרן או בנאמן או חברה בשליטת אדם כאמור, לא תעלה הריבית המשולמת מנכסי הקרן בגין האשראי על הריבית שגובה הבנק שבו מופקדים המזומנים של הקרן, בעסקת אשראי מאותו סוג שהוא עושה עם לקוחות אחרים בהיקף שנעשה בעד כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן.
(ג) עלה מנוף האשראי של הקרן על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור, (להלן - חריגה במנוף האשראי), לא יראו בכך הפרת הוראות תקנה משנה (א) אם נתקיימו שני אלה:
(1) החריגה במנוף האשראי נסתיימה עד תום יום חישוב המחירים השני לאחר שהחלה;
(2) חריגה במנוף האשראי קרתה בקרן לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר החודשים האחרונים.
3א.עסקת מכר חוזר(תיקון : תשס''ח)2
מנהל קרן רשאי לקנות או למכור נכס באשראי במסגרת עסקת מכר חוזר.
4. מועד הרישום בספרי הקרן
קנה מנהל קרן או מכר נכס באשראי, ייתוסף הנכס לנכסי הקרן בספרי הקרן, או ייגרע מהם, במועד הקניה או במועד המכירה, לפי הענין.
5. הגבלה על קניית נכס בעד הקרן (תיקון : תשס''ח)2
לא יקנה מנהל קרן נכס בעד הקרן, אם לאחר הקנייה יעלה מנוף האשראי של הקרן על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור.


 1. ק''ת תשס''א, 388.תשס''ח,147.
 2. תקנה 6 לחוק תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאותבאשראי ושיעור מירבי להתחייבויות) (תיקון), התשס''ח-2007 ק''ת תשס''ח 147( להלן התקנות המתוקנות קובעת כי תקנה 1 - 3, 3א', 5, תחילתן מיום 31.12.2007

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק נתוני אשראי

 2. כרטיס אשראי חסום

 3. ביטול עסקת אשראי

 4. הכחשת עסקת אשראי

 5. זיוף כרטיסי אשראי

 6. העמדת אשראי לפרעון

 7. כרטיס אשראי מזוייף

 8. אי חידוש מסגרת אשראי

 9. תביעה בגין העמדת אשראי

 10. שינוי הסכם אשראי עם הבנק

 11. שימוש לרעה בכרטיס אשראי

 12. הפסקת אשראי על ידי הבנק

 13. שימוש בכרטיס אשראי גנוב

 14. אשראי במסגרת ליווי בנקאי

 15. חיוב על כרטיס אשראי גנוב

 16. תביעה נגד כאל כרטיסי אשראי

 17. חריגה ממסגרת אשראי מאושרת

 18. גביה שלא כדין בכרטיס אשראי

 19. תיקון חוק שירות נתוני אשראי

 20. תביעה של לאומי קארד נגד לקוח

 21. הפסקת אשראי בנק לפרויקט בניה

 22. איבוד כרטיס אשראי בשדה התעופה

 23. טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי

 24. ביטול קנייה בכרטיס אשראי שנגנב

 25. אחריות ספק בעסקת אשראי טלפונית

 26. תביעה בגלל סירוב הבנק לתת אשראי

 27. רשלנות בשמירה על קוד כרטיס אשראי

 28. דרישה לפתוח חיסכון כתנאי לקבלת אשראי

 29. בקשה לא לחייב חשבון - אשראי דוקומנטרי

 30. בדיקת תעודה מזהה - תשלום בכרטיס אשראי

 31. תקנות שירות נתוני אשראי, התשס''ד-2004

 32. אשראי בריבית נמוכה לרכישת קרנות נאמנות

 33. חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ"ז-1987

 34. הזמנת כרטיסי טיסה באמצעות כרטיס אשראי מזוייף

 35. שימוש בצ'קים או כרטיס אשראי בהליך פשיטת רגל

 36. פיצוי על חוסר אפשרות למשוך כסף בכרטיס אשראי בחו''ל

 37. בקשה להבהרת החלטה ולמתן צו עיקול זמני על מסגרת האשראי

 38. הסתמכות על הבטחה בעל פה על ידי עובדי הבנק כי יינתן אשראי

 39. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של החוק), התשס"ד-2004

 40. תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 41. העובדה שהבנק היה נכון בעבר לסטות ממסגרת האשראי המוסכמת אינה מחייבת

 42. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009

 43. טוען הבנק כי לא חייב לכבד כל פעולה אשר תביא לחריגה ממסגרת האשראי בחשבון

 44. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

 45. תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

 46. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון