תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ''ז-1967, ולאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מקומות קדושים'' - הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת - קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה, והמקומות הקדושים ליהודים לפי הרשימה שבתוספת;
''הממונה'' - מי ששר הדתות מינהו, על פי המלצת הרבנים הראשיים לישראל, להיות הממונה הראשי או הממונה על מקום קדוש פלוני.
2. מעשים אסורים (תיקון: תש''ן)
(א) בתחומי המקומות הקדושים, בכפוף לאמור בתקנת-משנה (ב), אסורים:
(1) חילול שבת ומועדי ישראל;
(1א) עריכת טכס דתי שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום.
(2) תלבושת שאינה הולמת;
(3) הצבת קיוסקים או דוכנים, עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר;
(4) מתן שירותי דת מכל סוג שהוא שלא בהיתר מאת הממונה;
(5) חלוקת פרסומים שלא בהיתר מאת הממונה;
(6) נשיאת נאום, הכרזה בקול רם או נשיאת כרזות או שלטים, והכל שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו;
(7) פשיטת יד וקבלת תרומות, למעט הצבת קופסאות או קופות צדקה במקומות שהועיד לכך הממונה ולמטרות שהוא קבען;
(8) שחיטה;
(9) אכילה, שתיה, או עריכת חגיגה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה;
(10) עישון;
(11) לינה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה;
(12) הכנסת בעלי חיים.
(ב) ברחבת הכותל המערבי לא יחול איסור העישון בימי חול אלא באזור הסמוך לכותל המערבי; באזור הסמוך לדרך המוליכה לשער האשפות יחולו האיסורים שבפסקאות (1) עד (3) ו-(7) בלבד.
3. הגבלות על העיסוק בצילום ברחבת הכותל המערבי
(א) באזור הסמוך לכותל המערבי לא יצלם אדם תמורת שכר אלא בהיתר מאת שר הדתות ולפי תנאי ההיתר.
(ב) שר הדתות רשאי לפי שיקול דעתו ליתן היתר כאמור אם הצילום נעשה למטרות חינוך, תרבות או דת או לשם הצגה בקולנוע או בטלויזיה.
(ג) היתר לפי תקנה זו יכול שיהא כללי או מיוחד ויכול שיהיו בו תנאים.
4. סמכויות הממונה
א) הממונה רשאי, על דעת הרבנים הראשיים לישראל ושר הדתות, ליתן הוראות להבטחת קיומם היעיל של האיסורים האמורים בתקנה 2.
(ב) כל אדם הנמצא בתחומי המקומות הקדושים חייב לציית להוראות הממונה שניתנו כדין.
(ג) הממונה רשאי להרחיק ממקום קדוש אדם המפריע לו במילוי תפקידיו או העובר על הוראה מהוראות תקנות 2 או 3.
5. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות 2 או 3, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 500 שקלים.
6. ביטול
בטלות -
(1) תקנות השמירה על המקומות הקדושים (קבר רבי שמעון בר-יוחאי במירון), התשכ''ח-1968;
(2) תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשכ''ט-1969;
(3) תקנות השמירה על המקומות הקדושים (הגבלות על עיסוק ברחבת הכותל המערבי), התשל''ב-1972.
תוספת
(תקנה 1)

 1. ירושלים - מערת שמעון הצדיק; מערת סנהדרין קטנה; קבר הרב עובדיה מברטנורה; קבר זכריה הנביא; יד אבשלום.
 2. חיפה - מערת אליהו הנביא.
 3. טבריה - קבר הרמב''ם; מערת רבי עקיבא; מערת רבי חייא ובניו.
 4. מירון - קבר רבי שמעון בר-יוחאי.
 5. פקיעין - המערה והמעיין של רבי שמעון בר יוחאי; בתי העלמין היהודיים; קברי רבי יוסי ורבי יהושע בן חנניה; בית הכנסת העתיק; בית הכנסת החדש.1 ק''ת תשמ''א, 1212; תש''ן, 190.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות שומרים

 2. הגדרת שומר שכר

 3. שעות נוספות לשומר

 4. זכויות שומר במלון

 5. הפסקת עבודה של שומר

 6. תוספת שכר לעובדי שמירה

 7. האם חברת שמירה שומר שכר

 8. חוק השומרים, תשכ"ז-1967

 9. האם מוסך מוסך שומר שכר ?

 10. עבודה בשמירה למשך 9 חודשים

 11. חילופי מעבידים בענף השמירה

 12. אי תשלום זכויות עובדי שמירה

 13. הפרשות מעביד לפנסיה לעובדי שמירה

 14. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם

 15. תביעה נגד חברת שמירה בגלל גניבת ציוד

 16. אחריות חברת שמירה על גניבה מאתר בניה

 17. אי תשלום זכויות סוציאליות לעובדי שמירה

 18. זכויות עובדים בחברות שמירה במגזר החרדי

 19. תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

 20. חילופי מעבידים בענף השמירה - המשך עבודה באותם תנאים

 21. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

 22. צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972

 23. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל''ב-1972

 24. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 25. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

 26. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ה-2005

 27. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

 28. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005

 29. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

 30. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל''ב-1972

 31. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון