תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 ו-38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. אחידות המטבע בחוזה ביטוח
נקבע בחוזה ביטוח סכום ביטוח הנקוב במטבע פלוני או הצמוד למטבע פלוני, יהיו גם כל התשלומים הקשורים באותו חוזה או הנובעים ממנו, לרבות דמי הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח, נקובים באותו מטבע או צמודים לאותו מטבע.
2. תשלום דמי הביטוח (תיקון: תשס''א)
(א) בחוזה ביטוח המאפשר תשלום דמי הביטוח בתשלומים, ייקבע כי דמי הביטוח ישולמו באחת משתי דרכים אלה:
(1) במזומן - תוך 28 ימים מתחילת הביטוח;
(2) בתשלומים חדשיים, שווים ורצופים שמספרם אינו עולה על מספר
חודשי הביטוח או 12, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהראשון בהם משולם
לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר תחילת הביטוח או לאחר שהוגש

למבוטח החשבון - לפי המאוחר והתשלום האחרון משולם לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הביטוח.
(ב) חוזה ביטוח בענפי הביטוח שלהלן, לא יאפשר תשלום דמי הביטוח באשראי אלא ייקבע בו כי תשלום מלוא דמי הביטוח יבוצע עם תחילת הביטוח;
(1) ביטוח רכב חובה כמשמעותו בפקודת רכב מנועי (נוסח חדש), התש''ל-1970;
(2) ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל''ה-1974.
3. (בוטלה) (תיקון: תשס''א)
4. תשלום ריבית (תיקון: תשס''א)
במקרה של תשלום דמי הביטוח בתשלומים על פי תקנה 2(א)(2) רשאי מבטח לקבוע כי לתשלומים החדשים יווספו ריבית או דמי גביה ובלבד שלגבי ביטוחים אישיים לא יעלו הריבית או דמי הגביה על 6% לשנה במקרה של הצמדה למדד ועל 10% בשנה במקרה של הצמדה למטבע חוץ; לענין זה, ''ביטוחים אישיים'' - ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן וביטוח תאונות אישיות.
5. דמי ביטוח באשראי (תיקון: תשס''א)
מבטח המאפשר תשלום דמי הביטוח בתשלומים, ימסור למבוטח קודם לעשיית הביטוח הודעה בכתב ובה הפירוט הבא:
(1) דמי הביטוח במזומן;
2) דמי הביטוח בתשלומים, לרבות פירוט שיעורו של כל אחד מהתשלומים ומועדו, וציון תנאי ההצמדה שיחולו על התשלומים;
(3) שיעור הריבית, לפי חישוב שנתי, שבמחיר דמי ביטוח באשראי;
לענין זה, ''שיעור הריבית לפי חישוב שנתי'' - אותו שיעור ריבית אשר לפיו מתקיימת המשוואה הבאה:

C = A1 + A2 + ... + AN

DN D2 D1
365 R + 1 365 R + 1 365R + 1
100 100

כאשר:

R - שיעור הריבית לפי חישוב שנתי באחוזים;
C - דמי הביטוח במזומן;
AN... A2, A1 - התשלומים הנדרשים מהמבוטח המשלם דמי ביטוח בתשלומים, ללא הפרשי הצמדה.
...D2, D1 DN- מספר הימים מיום תחילת הביטוח עד תשלום התשלומים A2...A3, A1 בהתאמה.
6. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על -
(1) חוזי ביטוח חיים;
(2) חוזי ביטוח שלגבי תשלום דמי ביטוח בשלהם אושרו, בהתאם לסעיפים 16 ו-40 לחוק, הסדרים השונים מהאמור בתקנות אלה.
7. תחולה
תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו ביום כ''ט בניסן התשמ''ד (1 במאי 1984) או לאחר מכן.
8. ביטול
התקנות הבאות בטלות מיום כ''ט בניסן התשמ''ד (1 במאי 1984):
(1) תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תשלום דמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1983.
(2) תקנה 2 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981.
1 ק''ת תשמ''ד, 1392; תשס''א, 524.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק נתוני אשראי

 2. כרטיס אשראי חסום

 3. ביטול עסקת אשראי

 4. הכחשת עסקת אשראי

 5. זיוף כרטיסי אשראי

 6. העמדת אשראי לפרעון

 7. כרטיס אשראי מזוייף

 8. אי חידוש מסגרת אשראי

 9. תביעה בגין העמדת אשראי

 10. שינוי הסכם אשראי עם הבנק

 11. שימוש לרעה בכרטיס אשראי

 12. הפסקת אשראי על ידי הבנק

 13. שימוש בכרטיס אשראי גנוב

 14. אשראי במסגרת ליווי בנקאי

 15. חיוב על כרטיס אשראי גנוב

 16. תביעה נגד כאל כרטיסי אשראי

 17. חריגה ממסגרת אשראי מאושרת

 18. גביה שלא כדין בכרטיס אשראי

 19. תיקון חוק שירות נתוני אשראי

 20. תביעה של לאומי קארד נגד לקוח

 21. הפסקת אשראי בנק לפרויקט בניה

 22. איבוד כרטיס אשראי בשדה התעופה

 23. טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי

 24. ביטול קנייה בכרטיס אשראי שנגנב

 25. אחריות ספק בעסקת אשראי טלפונית

 26. תביעה בגלל סירוב הבנק לתת אשראי

 27. רשלנות בשמירה על קוד כרטיס אשראי

 28. דרישה לפתוח חיסכון כתנאי לקבלת אשראי

 29. בקשה לא לחייב חשבון - אשראי דוקומנטרי

 30. בדיקת תעודה מזהה - תשלום בכרטיס אשראי

 31. תקנות שירות נתוני אשראי, התשס''ד-2004

 32. אשראי בריבית נמוכה לרכישת קרנות נאמנות

 33. חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ"ז-1987

 34. הזמנת כרטיסי טיסה באמצעות כרטיס אשראי מזוייף

 35. שימוש בצ'קים או כרטיס אשראי בהליך פשיטת רגל

 36. פיצוי על חוסר אפשרות למשוך כסף בכרטיס אשראי בחו''ל

 37. בקשה להבהרת החלטה ולמתן צו עיקול זמני על מסגרת האשראי

 38. הסתמכות על הבטחה בעל פה על ידי עובדי הבנק כי יינתן אשראי

 39. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של החוק), התשס"ד-2004

 40. תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 41. העובדה שהבנק היה נכון בעבר לסטות ממסגרת האשראי המוסכמת אינה מחייבת

 42. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009

 43. טוען הבנק כי לא חייב לכבד כל פעולה אשר תביא לחריגה ממסגרת האשראי בחשבון

 44. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

 45. תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

 46. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון