תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984


בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מורשה לויד'ס'' - בעל פטור לפי סעיף 86 לחוק;
''בחינה לסוכן'' - כאמור בסעיף 25(ב)(3) לחוק;
''מדד'' או ''מדד המחירים לצרכן'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. אגרות מתן רשיון למבטח (תיקון: תשמ''ז, תשמ''ח, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט)
מבטח, לרבות מורשה לויד'ס, ישלם אגרת רשיון בעד כל ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו, כמפורט להלן:
הסכום בשקלים חדשים
(1) ביטוח חיים 17,625
(2) כל ענף אחר 6,943
3. אגרות מתן רשיון לסוכן (תיקון: תשמ''ז, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט)
(א) סוכן יחיד ישלם בעד מתן רשיון אגרה בסך 801 שקלים חדשים.
(ב) סוכן תאגיד ישלם בעד מתן רשיון אגרה בסך 1,602 שקלים חדשים.
4. אגרה שנתית של מבטח (תיקון: תשמ''ז, תשמ''ח, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט)
(א) מבטח, למעט מורשה לויד'ס, ישלם אגרה שנתית בעד כל ענף ביטוח שבו הורשה לעסוק באותה שנה, כמפורט להלן:

שקלים חדשים
(1) ביטוח חיים 11,269
(2) כל ענף אחר 4,269
(ב) מורשה לויד'ס ישלם אגרה שנתית בעד כל ענף ביטוח שבו הוא עוסק באותה שנה, בסך 3,685 שקלים חדשים.
(ג) בתקנה זו, ''עיסוק באותה שנה'' - קבלת ביטוחים חדשים וכן קיום התחייבויות לגבי חוזי ביטוח שנעשו לפני שהמבטח חדל לקבל ביטוחים חדשים.
(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי המפקח לפטור מתשלום האגרה השנתית, בכלל או בענף ביטוח מסויים, מבטח שחדל לקבל ביטוחים חדשים, ובלבד שיתרת התביעות התלויות, לפי אישורו של רואה חשבון שביקר את הדו''ח הכספי של אותו מבטח, אינה עולה על סכום הגדול פי שלושה מן הפקדון שהפקיד אותו מבטח אצל החשב הכללי לפי סעיף 19 לחוק.
5. אגרה שנתית של סוכן (תיקון: תשמ''ז, תשמ''ח, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט)
(א) סוכן יחיד ישלם אגרה שנתית בסך 801 שקלים חדשים.
(ב) סוכן תאגיד ישלם אגרה שנתית בסך 1,602 שקלים חדשים.
6. אגרה לתקופה קצרה (תיקון: תשס''א)
(א) מבטח או סוכן שקיבלו לראשונה רשיון בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 בדצמבר, ישלמו בעד אותה שנה מחצית מסכום האגרה השנתית כאמור בתקנות 4 ו-5.
(ב) בעד רישיון שתוקפו נקבע לתקופה קצרה משנה, תשולם אגרה כלהלן:
(1) היה תוקף הרישיון עד לאחר 1 ביולי - אגרה שנתית מלאה;
(2) היה תוקף הרישיון עד יום 30 ביוני - מחצית האגרה השנתית;
(3) היה תוקף הרישיון עד יום 31 במרס - פטור מאגרה;
והכל כפוף לכך שלא ישלם סוכן בשנה כלשהי יותר מאגרה שנתית מלאה.
7. אגרות בעד בחינות לסוכן (תיקון: תשמ''ז, תשמ''ח, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט)
(א) סוכן יחיד ישלם אגרה בעד בחינה, לרבות בחינה חוזרת, בכל אחד מהמקצועות בהם הוא מבקש להיבחן, כמפורט להלן:
שקלים חדשים
(1) בחינה ביסודות 188
(2) בחינות גמר 264
(ב) סוכן ששילם אגרה ונבצר ממנו להתייצב לבחינה במועד שנקבע לו, תינתן לו אפשרות להיבחן במועד אחר, לא יאוחר מתום שנה מהמועד הקודם, ללא תשלום אגרה נוספת.
(ג) בעד ערר על בחינה תשולם אגרה בסך 298 שקלים חדשים.
8. מועדים (תיקון: תשס''א)
(א) האגרות לפי תקנות 2, 3 ו-7 ישולמו לפני מתן הרשיון מועד הבחינה או הגשת ערר עליה, לפי הענין.
(ב) האגרות השנתיות לפי תקנות 4 ו-5 ישולמו לא יאוחר מיום 15 בינואר של כל שנה, אולם אם ניתן הרשיון לאחר אותו תאריך, תשולם האגרה השנתית לפני מתן הרשיון.
9. תוספת פיגורים
לא שולמה אגרה במועד, יתוספו עליה הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד מחודש נובמבר, לפיו נקבע סכום האגרה, עד למדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום, בצירוף ריבית צמודה של 3% לשנה.
10. הצמדה למדד (תיקון: תשמ''ז, תשס''א2)
(א) האגרות לפי תקנות אלה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה במדד, אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי; לענין זה -
''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
''המדד החדש'' - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;
''המדד היסודי'' - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם;
(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המפקח יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה (א).
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ה בחשון התשמ''ד (1 בנובמבר 1983).
12. ביטול
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרת רשיון ואגרה שנתית), התש''ל-1970 - בטל.


 1. ק''ת תשמ''ד, 1029; תשמ''ז, 998; תש''ן, 271; תשנ''א, 385; תשנ''ב, 682, 754; תשנ''ג, 315; תשנ''ד, 348; תשנ''ה, 590; תשנ''ו, 387; תשנ''ז, 337; תשנ''ח, 297; תשנ''ט, 292; תש''ס, 295; תשס''א, 38, 251; תשס''ב, 686; תשס''ג, 356; תשס''ו, 445; תשס''ז, 468; תשס''ח, 402; תשס''ט, 244.

2 תקנה 5 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) (תיקון), התשס''א-2000 (ק''ת תשס''א, 39) קובעת כי על אף האמור בתקנה 10, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש דצמבר 1999.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון