תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סמכותי סעיפים 5 ו-12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ''ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ''ח)
בתקנות אלה -
''רשיון'' - רשיון לניהול מעון הניתן לפי סעיף 2 לחוק.
''מנהל מעון'' - מי שהמעון נמצא בבעלותו, לרבות חוכר ושוכר, וכן מי שמחזיק במעון על פי דין;
''מעון רגיל'' - מעון שתפוסתו 13 חוסים ומעלה;
''מעון משפחתי'' - מעון שתפוסתו היא מ-6 עד 12 חוסים;
''משפחה אומנת'' - מעון שתפוסתו היא מ-3 עד 4 חוסים בביתו של מנהל המעון;
''מפקח'' - מי שמונה על ידי שר הסעד להיות מפקח לענין החוק;
''מוסד חינוך מוכר'' - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד-חובה, תש''ט-1949, המשמש גם כמקום-איכסון;
''מפקח המחוז'' - מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות.
2. מקום הגשת הבקשה (תיקון: תשל''ח)
בקשה לרשיון תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה למנהל לשכת הסעד המחוזית שבתחומה נמצא המעון. בקשה לרשיון למעון ללוקים בשכלם, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ''ז-1967, תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה אל המפקח הראשי על המעונות, השירות למפגר, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.
3. מועד להגשת הבקשה
(א) בקשה לרשיון למעון רגיל תוגש לא יאוחר מאשר ששה חדשים לפני פתיחתו של המעון; בקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר שלושה חדשים לפני תום תקפו.
(ב) בקשה לרשיון למעון משפחתי תוגש לא יאוחר מאשר חדשיים לפני פתיחתו של המעון ובקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני תום תקפו.
(ג) בקשה לרשיון למשפחה אומנת תוגש לא יאוחר מאשר חודש ימים לפני שהוחל בקבלת חוסים; בקשה לחידוש רשיון תוגש חודש ימים לפני תום תקפו.
(ד) במקרה דחוף של קבלת חוסים במשפחה אומנת תוגש בקשה לרשיון תוך 48 שעות לאחר קבלתם; הוגשה בקשה כאמור, יינתן למבקש רשיון זמני שתקפו לשבעה ימים מיום קבלת החוסים.
4. מתן הודעה על החלטה בבקשה
(א) על החלטה שניתנה על בקשה לרשיון למעון רגיל תישלח הודעה למנהל המעון תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה לרשיון; למנהל מעון משפחתי או משפחה אומנת תישלח ההודעה כאמור תוך חודש ימים מיום קבלת הבקשה לרשיון.
(ב) ההודעה כאמור בתקנת-משנה (א) תישלח בטופס שבתוספת השנייה; במקרה דחוף של קבלת חוסה למשפחה אומנת תינתן ההודעה תוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה.

4א. מתן הודעה למפקח מחוזי (תיקון: תשכ''ח)
(א) מנהל מוסד חינוך מוכר ימסור הודעה על ניהול המעון למפקח המחוז שבתחום-סמכותו נמצא המוסד.
(ב) אישור על קבלת ההודעה יישלח תוך שלושה חדשים מיום קבלתה על ידי מפקח המחוז; דין האישור כרשיון.
(ג) רשאי מפקח המחוז, אם נוכח כי מעון אינו ממלא אחר תנאים שקבע, לא לתת אישור או לבטל אישור שניתן.
5. תקופת הרשיון
רשיון-ניהול יינתן בטופס שבתוספת השלישית.
6. רשיון זמני למשפחה אומנת
חלו אחרי מתן הרשיון למעון שינויים בפרטים הכלולים בבקשה לרשיון, חייב מנהל המעון להודיע עליהם למנהל לשכת-הסעד המחוזית שאליו הוגשה הבקשה לרשיון תוך חודש מיום השינוי.
7. שינויים
תקפו של הרשיון הוא לשנתיים מיום נתינתו, זולת אם נקבע בו מועד קצר יותר.
8. בקשה לעיון מחדש
הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה שנשלחה אליו לפי תקנה 4 רשאי לבקש, תוך שלושים יום מיום קבלתה, משר הסעד (להלן - השר) לדון מחדש בבקשתו.
9. ועדה
(א) השר רשאי למסור את בקשתו של מנהל מעון כאמור בתקנה 8 לחוות-דעתה של ועדה שתמונה על ידיו (להלן - הועדה).
(ב) הועדה תהיה בהרכב זה:
(1) משפטן בשירות המדינה - יושב-ראש;
(2) מחנך - חבר;
(3) מפקח - חבר;
(4) רופא - חבר;
(5) מהנדס - חבר.
10. פעולות הועדה
(א) הועדה תשמע את מנהל המעון או בא-כוחו וכן כל אדם שאת דעתו תמצא לנכון לשמוע.
(ב) הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה אם לא נקבע אחרת בתקנות.
(ג) חוות-דעת הועדה תימסר לשר תוך שלושים יום מיום שהענין הופנה אליה.
11. החלטה סופית
החלטת השר בבקשה לעיון מחדש תינתן תוך שלושים יום מיום שהוגשה, ואם הועברה הבקשה לועדה כאמור בתקנה 9, תוך שלושים יום מיום שנמסרה חוות-דעתה של הועדה.
12. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 3 רשאי מנהלו של מעון רגיל שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות להגיש בקשה לרשיון תוך ארבעה-עשר יום מיום הפרסום כאמור.
תוספת ראשונה - תוספת שלישית 2


 1. ק''ת תשכ''ה, 2036; תשכ''ח, 1526; תשל''ח, 1816.
 2. הנוסח אינו מובא.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון הפקת מים

 2. רישיון במקרקעין

 3. רישיון להצבת שלט

 4. רישיון הפקה למים

 5. רוכלות ללא רישיון

 6. רישיון מבקר פנימי

 7. רישיון חשמלאות רכב

 8. ניהול עסק ללא רשיון

 9. החזר אגרת רישיון רכב

 10. רישיון להפעלת חניון

 11. רישיון שימוש במקרקעין

 12. ביטול רישיון במקרקעין

 13. רישיון זמני לניהול עסק

 14. אגרות רישיון תחנת רדיו

 15. רשיון הפקה באזור קיצוב

 16. רישיון להפעלת תחנת רדיו

 17. רישיון במקרקעין ללא תמורה

 18. ניהול עסק אחסנה ללא רישיון

 19. אי תשלום אגרת רישיון שילוט

 20. תקנות הרועים (מתן רשיונות), 1947

 21. נטען כי הגשת התביעה היא מהלך נקמני

 22. פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

 23. אי התאמה בין מספר מנוע ברשיון הרכב

 24. מעצר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון

 25. רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח-1968

 26. ביטול רישיון להחזיק במקרקעין ללא תמורה

 27. תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון

 28. ניהול עסק ללא רישיון תוך הפרת צו שיפוטי

 29. תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

 30. תקנות העתיקות (רשיון ואגרות), התשמ''ד-1984

 31. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

 32. צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983

 33. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון), תש''ל-1970

 34. כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

 35. צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983

 36. תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ''ו-1966

 37. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ''ד-1994

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון