תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

בתוקף סמכותי לפי פסקה (4) להגדרה ''תושב חוץ'' שבסעיף 1 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל''ח-1978 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''הישובים הישראליים'' - כהגדרתם בסעיף XII להסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי התשנ''ו (28 בספטמבר 1995), לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו (להלן - ההסכם);
''אתרים צבאיים מוגדרים'' - לרבות אזור המתקן הצבאי, והכל כמשמעותם בסעיף XVII להסכם;
''שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית'' - יהודה והשומרון וחבל עזה, למעט הישובים הישראליים ואתרים צבאיים מוגדרים.
2. תושב חוץ
לענין החוק בלבד, יראו כתושב חוץ -
(1) מי שהוא תושב שטחי האחריות האזרחית והפלסטינית, למעט אזרח ישראלי;
2) מי שכניסתו לישראל וישיבתו בה פטורים מאשרה ורשיון לפי סעיף 17 לחוק הכניסה לישראל, התשי''ב-1952, או מכוח צו שהוצא על פיו;
(3) מדינות חוץ ונציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של מדינות חוץ.1 ק''ת תשנ''ח, 945.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שירות לתושב חוץ

 2. הפקדת ערובה תושב חוץ

 3. מס על שירות לתושב חוץ

 4. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 5. עיכוב יציאה מהארץ של תושב חוץ

 6. תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

 7. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 8. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

 9. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007

 10. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושבי חוץ), תש''ם-1979

 11. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001

 12. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

 13. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

 14. תקנות מס הכנסה - הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ

 15. כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

 16. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 17. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 18. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 19. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 20. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 21. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 22. תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס''ח-2008

 23. תקנות מס הכנסה לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ

 24. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון