תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

תקנות הערבות, התשנ''ח-1998


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א)(4), 26(ג) ו-(ה) ו-34 לחוק הערבות, התשכ''ז-1967 (להלן - החוק), בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לענין תקנות 3 ו-4 ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. מסמך הגילוי לפי סעיף 22 לחוק
הגילוי לערב יחיד לפי סעיף 22 לחוק ייעשה במסמך נפרד מחוזה הערבות, תוך מתן הזדמנות סבירה לעיין בו לפני חתימת חוזה הערבות, כאשר -
(1) הגודל המזערי של האותיות במסמך הגילוי יהיה 2 מילימטרים;
(2) האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות;
(3) צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר שעליו הן כתובות;
(4) הרווח בין השורות לא יפחת מגודל האות בשורה;
(5) האותיות בשורות לא תיגענה זו בזו.
2. דרך הצגת מידע לפי סעיף 22(א)(3) לחוק
הפרטים המתוארים בסעיף 22(א)(3) לחוק, יימסרו בידי הנושה לערב יחיד, במסמך הגילוי כאמור בתקנה 1, ובסמוך לאחר מתן האשראי לחייב, ימסור אותם הנושה לערב בצורה של לוח תשלומים.
3. תוספות לסכום הערבות
בנוסף לתוספות לסכום הערבות המנויות בסעיף 25(א) לחוק, ערב יחיד ערב גם לדמי ניהול חשבון עובר ושב, דמי גוביינא, פרמיות ביטוח ואגרות המוטלות לפי כל דין הנוגעות לחיוב.
4. חריג לחובת הודעה על אי קיום
נושה יהיה פטור מלהודיע לערב על אי-קיום החיוב כאמור בסעיף 26(א) לחוק, אם חיובו של החייב נפרע בתשלומים תקופתיים, והסכום המצטבר שבפיגור אינו עולה על גובה שני תשלומים תקופתיים, ובלבד שאותו הסכום אינו עולה על 2,000 שקלים חדשים, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שפרסם בחודש אפריל 1998.
5. דרך מסירת הודעה לפי סעיף 26(ד)(2) לחוק
הודעה של ערב יחיד על רצונו לפרוע הלוואה לפי סעיף 26(ד)(2) לחוק תהיה בכתב, ותימסר לנושה ביד או בדואר.
6. הליכי גביית החוק מאת החייב לפי סעיף 28 לחוק
(א) ראה ראש ההוצאה לפועל כי ערב מוגן מילא את הערבות, כולה או מקצתה, בהתאם לסעיף 28 לחוק, רשאי הוא להעניק אישור לערב לפתוח תיק נפרד בהוצאה לפועל נגד החייב, וסדר הדין לענין דיון בבקשת הערב המוגן כאמור יהיה כקבוע בתקנה 123 לתקנות ההוצאה לפועל, התש''ם-1979, בשינויים המחויבים.
(ב) על הליכים בבית משפט בקשר לזכויות הערב לפי סעיף 28 לחוק יחולו תקנות 37 ו-38 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיון התשנ''ח (1 ביוני 1998).
8. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על התחייבות לשיפוי וחוזי ערבות שנכרתו לפני תחילתן.1 ק''ת תשנ''ח, 716.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון