תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ג) לפקודת העיריות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ''ה)
בתקנות אלה -
''השר'' - שר הפנים;
''ראש העיריה'' - לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן, על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל''ה-1975;
''מבחן'' - מבחן בכתב;
''בחינה'' - בחינה בעל-פה בפני ועדת בחינה;
''שירות קבע'' - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ''ה-1985;
''פורש צה''ל'' - מי שהגיע לגיל ארבעים, ושירת שירות קבע בצה''ל תקופה של עשר שנים לפחות, ובתנאי שהגיש את מועמדותו למשרה המוכרזת תוך שנים עשר חודשים מיום שחרורו.
פרק ראשון : מכרז פומבי
2. חובה וסייגים של מכרז פומבי (תיקון: תשנ''ה)
(א) התפנתה בעיריה משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת - יפורסם עליה מכרז פומבי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה:
(1) מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העיריה, ובלבד שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה.
(2) עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהעיריה והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים בעיריה לתקופה של שנתיים לפחות.
(3) מנהל לשכה, או מזכיר אישי של ראש העיריה, או מזכיר אישי של סגן ראש העיריה בשכר, שהעסקתו אושרה על ידי המועצה.
(ג) ראש העיריה רשאי לקבוע בדרך כלל או למקרה מסויים הליכי מכרז, מבחנים ובחינות גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה (ב).
3. פרטים במכרז פומבי
מכרז פומבי יפורסם לפי טופס א' שבתוספת וייכללו בו הפרטים האלה:
(1) תואר המשרה;
(2) דרגת המשרה;
(3) שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית;
(4) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה;
(5) המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;
(6) המועד האחרון להגשת הבקשה.
4. בקשה להשתתף במכרז
בקשה להשתתפות במכרז פומבי למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס ב' שבתוספת.
5. התקופה להגשת הבקשות (תיקון: תשמ''א)
במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מארבעים ושנים יום.
6. פרסום המכרז
(א) המכרז יפורסם -
(1) בלוח המודעות של העיריה;
(2) בשני עתונים שאחד מהם לפחות עיתון יומי.
(ב) ראש העיריה יכול לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שימצא לנכון.
7. דרישות ההשכלה ונסיון למשרה פנויה
דרישות ההשלכה והנסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והנסיון הנהוגות ברשויות מקומיות או בשירות המדינה למשרות דומות.
8. בחינות
מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת וכישוריו עונים לתנאי המכרז יעמוד בבחינות בהתאם להוראות פרק זה, ואם ראש העיריה ראה צורך בכך גם במבחנים.
9. מבחנים
ראה ראש העיריה צורך לערוך מבחנים, יחולו תקנות 10 עד 21.
10. מבחנים למשרות
המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והנסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.
11. תכנית המבחנים
ראש העיריה יתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז.
12. עריכת מבחנים
המבחנים ייערכו בידי מי שימנה לכך ראש העיריה.
13. אי הזמנת מועמד
לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם כישוריו אינם עונים על תנאי המכרז; ראש העיריה יודיע לו זאת בכתב.
14. הזמנה למבחן
הזמנה למבחן תישלח למועד על ידי ראש העיריה, לפחות ארבעה-עשר יום לפני מועד המבחן.
15. מועד המבחנים
המבחנים ייערכו במועד ובמקום שיקבע ראש העיריה.
16. מינוי מפקח על מבחנים
ראש העיריה ימנה מפקח על המבחנים.
17. זיהוי המועמד
מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות.
18. גליונות המבחנים
גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.
19. התנהגות בשעת מבחן
(א) נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח.
(ב) נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.
(ג) נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.
20. הוצאת נבחן מחדר המבחנים
נבחן העובר על הוראות תקנה 19, רשאי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן.
21. הודעה לרשות המקומית
הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך בכתב לראש העיריה, וראש העיריה רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות.
22. הנציגים בועדת בחינה
(א) ראש העיריה יקבע רשימה של שמות הנציגים לועדת בחינה.
(ב) הרשימה תכלול את נציגי העיריה ונציגי הציבור המקומי או נציגי מוסדות אחרים שימונו על ידי ראש העיריה, ותפורסם על לוח המודעות של משרדי העיריה.
(ג) ראש העיריה ימנה ועדת בחינה מבין הנציגים המנויים ברשימה.
23. הרכב ועדת בחינה
א) הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי, ולא יפחת משלושה.
(ב) יושב ראש ועדת הבחינה והיה נציג העיריה, ובין שאר חברי הועדה יהיה לפחות נציג ציבור אחד.
24. סייגים להשתתפות בהרכב הועדה (תיקון: תשמ''א)
(א) חבר ועדת בחינה אשר מועמד הוא קרובו, יודיע על כך ליושב ראש הועדה, ולא ישתתף בועדת הבחינה הבוחנת את המועמד; בפסקה זו, ''קרוב'' - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מואמץ.
(ב) בישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נוכח אדם פרט לחברי הועדה, מזכיר הועדה, מזכיר לניהול פרוטוקול, נבחן או נבחנים; אולם ועדת הבחינה רשאית להזמין לישיבותיה בתור בוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם אחר אשר לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה, או שניהם.
25. הזמנה לראיון
(א) נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות.
(ב) למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, ישלח ראש העיריה הודעה על כך בכתב.
(ג) לא נתקיימו מבחנים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שכישוריהם עונים על תנאי המכרז.
(ד) הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי ראש העיריה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לראיון.
26. מועד הישיבה
מועד ומקום הישיבה של ועדת בחינה ייקבע על ידי ראש העיריה.
27. הכרעה לגבי מועמדים (תיקון: תשנ''ה)
(א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, נסיונו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.
(ב) נמצאו כמה מועמדים מתאימים למשרה המוכרזת לפי תקנת משנה (א), רשאית הועדה, להתחשב גם בהיותו של המועמד פורש צה''ל.
28. החלטות ועדת הבחינה
(א) החלטות ועדת בחינה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה.
(ב) ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.
29. פרוטוקול ועדת הבחינה
(א) יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שלמשרה אחת מספרם לא יעלה על שלושה.
(ב) הפרוטוקול ייערך לפי טופס ג' שבתוספת וייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בעת ההחלטה.
30. מינוי המועמדים
(א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.
(ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה.
(ג) ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, רשאי ראש העיריה למנות למשרה את המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.
(ד) לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.
31. סודיות דיונים
דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש העיריה.
32. הודעה לנבחרים
ראש העיריה ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.
33. מועמד שהוא עובד העיריה
אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מעובד העיריה להגיש את מועמדותו למכרז פומבי.
פרק שני : העסקה על פי חוזה מיוחד
34. תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד
פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה רשאי ראש העיריה להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת:
(1) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות.
(2) הוצעה מועמדות יחידה למשרה והכישורים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה.
(3) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה.

(4) ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה.
(5) אף אחד מהמועמדים שועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה משום שויתר עליה.
35. החלת הוראות הפרק הראשון (תיקון: תש''ם)
(א) העסקת עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה העולה על שנה תיעשה על פי הוראות פרק א'.
(ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי.
35א. תחולה (תיקון: תש''ם)
תקנות אלה לא יחולו על משרה של כבאי שחלות עליו הוראות תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ''ט-1969.
36. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.
תוספת2


 1. ק''ת תש''ם, 662, 1417, 1644, 1996; תשמ''א, 777; תשנ''ה, 1207.
 2. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון