תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 90 לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''צו הפעלה'' - צו להפעלת מאסר על תנאי כאמור בסעיף 55 לחוק;
''צו הארכה'' - צו להארכת תקופת התנאי כאמור בסעיף 56 לחוק;
''עבירה נוספת'' - כמשמעותה בסעיף 52 לחוק.
2. צו הפעלה או צו הארכה
צו הפעלה או צו הארכה יינתנו, עד כמה שהדבר ניתן, במעמד מתן גזר הדין בעבירה הנוספת.
3. הפעלה או הארכה שלא במעמד גזר הדין
לא ניתן צו הפעלה או צו הארכה במעמד מתן גזר הדין בשל העבירה הנוספת, תוגש הבקשה למתן צו כאמור לאותו שופט או לאותו מותב שהרשיע את הנאשם בעבירה הנוספת, או, אם נבצר ממנו לדון - לשופט אחר או למותב אחר של אותו בית משפט.
4. צירופים
לבקשה לצו הפעלה או לצו הארכה יצורף העתק של פסק הדין אשר לפיו הוטל המאסר על תנאי ואם הוגשה הבקשה לפי תקנה 3 - גם העתק של פסק הדין אשר לפיו הורשע אותו נאשם בעבירה הנוספת.
5. ראיה על זהותו של נאשם
רשאי בית המשפט, בטרם יתן צו הפעלה, לדרוש ראיה על כך שהנידון בפסק הדין שלפיו הוטל המאסר על תנאי הוא אותו אדם שהורשע בעבירה נוספת.
6. ביטול
תקנות העונשין (דרכי ענישה) (מאסר על תנאי), התשט''ז-1955 - בטלות.1 ק''ת תשמ''ה, 694.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניכוי שליש ממאסר

 2. הפעלת מאסר על תנאי

 3. צו מאסר הוצאה לפועל

 4. מאסר עקב אי תשלום קנס

 5. מאסר בפועל בעבירות רכוש

 6. מאסר בפועל בעבירות מע''מ

 7. מאסר בפועל בעבירות תעבורה

 8. שנה מאסר על בריחה משוטרים

 9. בקשה לשחרור על תנאי ממאסר

 10. אי הפעלת עונש מאסר על תנאי

 11. ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל

 12. צו מאסר ללא דיון בנוכחות הצדדים

 13. שחרור מוקדם ממאסר בעבירות תעבורה

 14. שחרור על תנאי אחרי ריצוי שני שליש ממאסר

 15. ביטול מאסר חייבים בשל בזיון ההוצאה לפועל

 16. תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

 17. תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון