תקנות הספורט (ביטוח), התשנ''ה-1994

תקנות הספורט (ביטוח), התשנ''ה-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18 (ג) לחוק הספורט, התשמ''ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מקרה ביטוח'' - המקרה המזכה בסכומי ביטוח;
''סכומי ביטוח'' - תגמולי ביטוח כמשמעותם בחוק חוזה הביטוח, התשמ''א-1981 (להלן - חוק הביטוח);
''פרטי ביטוח'' - סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח.
2. פרטי ביטוח
פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת;
(1) מוות של ספורטאי;
(2) נכות של ספורטאי;
(3) אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו;
(4) נזק לשיניו של ספורטאי;
(5) אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי;
(6) גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5).
3. סכומי ביטוח מזעריים
סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:
(1) במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו-30,000 למי שטרם מלאו לו 20 שנה;
(2) במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור 100%, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר;
(3) אשפוז וטיפול רפואי - 5,000;
(4) טיפול שיניים - 5,000;
(5) פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה11- לאי הכשירות ואילך -
(א) למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע;
(ב) למי שגילו 20 שנה או יותר - 400 לשבוע.
4. אי תחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


 1. ק''ת תשנ''ה, 360.
 2. התקנות פורסמו ביום 22.11.94.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם חסות ספורט

 2. עורך דין דיני ספורט

 3. היעלמות מסלולי סייף

 4. חובת ביטוח ספורטאים

 5. התיישנות תאונת ספורט

 6. זכויות יוצרים בספורט

 7. ביטוח צלילה ספורטיבית

 8. עורך דין לתביעות ספורט

 9. חוק הספורט, התשמ"ח-1988

 10. בניה ציבורית במגרש ספורט

 11. מעמד מאמני ספורט לאומיים

 12. חוק למניעת אלימות בספורט

 13. הגבלת תקופת השאלת ספורטאי

 14. זכויות שידור אירועי ספורט

 15. העברת סכסוך ספורט לבוררות

 16. דיני עבודה מול חוק הספורט

 17. תביעת לשון הרע במדור ספורט

 18. מועצה מייעצת לקידום הספורט

 19. חוק התגמולים ספורטאי מצטיין

 20. מוסדות שיפוט פנימיים בספורט

 21. תאונה עקב שימוש במתקן ספורט

 22. הפרת הסכם מנוי למועדון ספורט

 23. לשון הרע בראיון בערוץ הספורט

 24. פיטורים של מאמן - חוק הספורט

 25. פציעה בשיעור ספורט בבית הספר

 26. תביעה ייצוגית בנושא ערוצי הספורט

 27. חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979

 28. חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005

 29. תקנות הספורט (ביטוח), התשנ''ה-1994

 30. פציעה בתחרות ספורט בחו"ל – ביטוח לאומי

 31. שחרור קטין מקבוצת כדורגל לפי חוק הספורט

 32. תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ''ח-1998

 33. תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ''ז-1997

 34. עורך דין פציעות ספורט - ביטוח פעילות ספורט

 35. תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש''ם-1980

 36. תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ''ז-1997

 37. תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש''ע-2009

 38. תקנות הספורט (סמים ותכשירים ממריצים), התשנ''ו-1996

 39. תקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), תש''ם-1980

 40. תקנות הספורט (מידע בטופס הרשמה לאגודה), התשנ''ז-1997

 41. תקנות הצלילה הספורטיבית (מכשיר צלילה אישי), תש''ם-1980

 42. תביעה להשבת תכולת מחסן וכספים שנגנבו ממועדון ספורט לעיוורים

 43. תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס''ז -2007

 44. תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש''ם-1980

 45. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש''ע-2010

 46. תקנות הספורט (הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ''ט-1999

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון