תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

בתוקף סמכותנו על פי סעיף 36ח(ב) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל''ג-1973, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות ופרשנות
(א) בתקנות אלה -
''הפקודה'' - פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל''ג-1973;
''החוק'' - חוק האפוטרופוס הכללי, התשל''ח-1978;
''המועצה'' - המועצה שהוקמה על פי תקנה 11(א) לתקנות אלה;
''הקרן'' - הקרן שהוקמה על פי סעיף 36ח(א) לפקודה;
''נכס'' - קנס ורכוש;
''קנס'' - קנס שהטיל בית המשפט לפי הפקודה;
''רכוש'' - רכוש שחולט על פי הפקודה, לרבות תמורתו.
(ב) מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם בפקודה או בחוק, לפי הענין.
2. הפקדת נכסים
(א) רכוש שהופקד בקרן יירשם בספריה לפי שם הטוען לזכות בו; הרישום יכלול את הפרטים שצויינו בהודעת החילוט שהומצאה לאפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנה 17 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש''ן-1990 (להלן - תקנות החילוט).
(ב) קנס שהופקד בקרן יירשם בספריה לפי שם משלמו, על פי הודעה שנמסרה לאפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנה 18 לתקנות החילוט.
3. הנהלת הקרן
הוראות סעיפים 10(ג) עד (ה), 11 ו-13 (ב) לחוק יחולו על הקרן, בשינויים המחוייבים על פי הענין.
4. הוצאות הניהול
הוצאותיה של הקרן, לרבות התשלום המוטל עליה על פי סעיף 36ח(ב)(1), לפקודה, ייגבו מכלל הנכסים שהופקדו בה.
5. מימוש רכוש
(א) האפוטרופוס הכללי רשאי לממש רכוש שהופקד בקרן אם נוכח שהדבר דרוש לשם חלוקתו, לשם יעול הטיפול בו או לשם ביצוע תשלומים המוטלים על הקרן.
(ב) מימוש רכוש הכרוך בפעולות המנויות בסעיף 9(ג) לחוק טעון אישור מראש של המועצה.
6. שימוש ברכוש
כל עוד לא מומש רכוש שהופקד בקרן רשאי האפוטרופוס הכללי, באישור המועצה, להחליט על אופן השימוש בו למטרות האמורות בסעיף 36ח(ב) לפקודה.
7. חלוקה
האפוטרופוס הכללי יפעל לחלוקת נכסי הקרן למטרות המנויות בסעיף 36ח(ב) לפקודה; חלוקתם למטרות המנויות בפסקאות (2) ו-(3) שם תהיה על פי הוראות המועצה בלבד.
8. החזרת רכוש
(א) ציווה בית המשפט על החזרת רכוש שהופקד בקרן וטרם מומש, יחזירו האפוטרופוס הכללי לזכאי על פי הצו לקבלו משיקבל הודעה על כך מבית המשפט, על פי תקנה 11(ד) לתקנות החילוט.
(ב) ציווה בית המשפט על החזרת תמורתו של רכוש שהופקד בקרן או על תשלום דמי שימוש בו, או על פיצוי בשל נזק או פחת ברכוש כאמור, על פי סעיף 36ד(ג) או (ד) לפקודה, תשפה הקרן את אוצר המדינה בשיעור התשלומים ששילם לפי הצו מן הכספים שבידיה, או שיימצאו בידיה לאחר נתינתו.
9. קרן שמורה (תיקון: תש''ס)
לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה 8(ב) תשמור הקרן בידיה סכום במזומנים שיחסו לכלל המזומנים המופקדים בה אותה שעה יהיה כיחס שיקבע שר המשפטים מזמן לזמן ובלבד שסך המזומנים שבקרן השמורה לא יעלה על 500,000 שקלים חדשים; כספים שהופקדו מעל יתרה זו יוחזרו לקרן ויחולקו בהתאם לתקנות אלה.
10. דין קדימה
בחלוקת כספי הקרן יהיה לתשלומים הבאים דין קדימה לכל שאר התשלומים המוטלים עליה, לפי סדר עדיפות זה:
(1) תשלום הוצאות הניהול, בהתאם לתקנה 4;
(2) שיפוי אוצר המדינה בהתאם לתקנה 8(ב), ככל שיידרש.
11. הכוונה ופיקוח (תיקון: תשס''ד)
(א) תוקם מועצה להכוונת פעולות הקרן על פי תקנות אלה, בהרכב הבא:
(1) מנהל הרשות למלחמה בסמים שנתמנה על פי סעיף 14(א) לחוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ''ח-1988 - יושב ראש;
(2)-(3) שני חברים במועצת הרשות למלחמה בסמים שהוקמה לפי החוק האמור בפסקה (1), שימונו בידי היושב ראש שלה, אחד מבין נציגי משרד החינוך והתרבות ואחד מבין נציגי משרד העבודה והרווחה באותה מועצה;
(4) בא-כוח שר המשפטים;
(5) בא-כוח שר האוצר;
(6) בא כוח השר לביטחון הפנים שימונה מתוך משטרת ישראל.
(ב) האפוטרופוס הכללי ימציא למועצה לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים דין וחשבון מסכם על פעולות הקרן, מאושר בידי רואה חשבון.1 ק''ת תש''ן, 812; תש''ס, 766; תשס''ד, 310.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון