תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-18 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ''ג-1993 (להלן - החוק), סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
1. משלוח התראה
התראה על דרישת מלווה להקדים את מועד הפרעון של יתרת ההלוואה כאמור בסעיף 7(ג) לחוק, תישלח ללווה בדואר רשום עם אישור מסירה; ואולם יראו את הלווה כמי שנמסרה לו ההתראה גם אם סירב לחתום על אישור המסירה.
2. בקשת לווה לאי נקיטה של הליכי הוצאה לפועל
בקשת לווה לראש הוצאה לפועל שיסרב לנקוט הליכי הוצאה לפועל כאמור בסעיף 10(א) עד (ג) לחוק, תוגש בכתב; הוראות תקנות 26 ו-27 לתקנות ההוצאה לפועל, התש''ם-1979 (להלן - תקנות ההוצל''פ) יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון בבקשה, ולענין זה רואים את המלווה והלווה כזוכה וחייב כמשמעותם שם.
3. העברת ענין מן ההוצאה לפועל לבית המשפט
(א) הועבר ענין לבית המשפט המוסמך לאחר שסירב ראש ההוצאה לפועל לבקשת מלווה לנקוט הליכים של הוצאה לפועל נגד לווה, כאמור בסעיף 10(ד) לחוק, יודיע ראש ההוצאה לפועל ללווה על העברת הענין כאמור.
ב) משהועבר ענין לבית המשפט המוסמך כאמור בתקנת משנה (א), יושהו הליכי ההוצאה לפועל נגד הלווה, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.
(ג) החליט בית המשפט שאין מקום להתערבותו לפי סעיף 9 לחוק, יימשכו ההליכים של ההוצאה לפועל, לפי בקשת המלווה, בתיק שבו הוגשה הבקשה לנקיטת הליכים.
4. ערעור
הוראות תקנה 120(ג) עד (ז) לתקנות ההוצל''פ, יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל לפי סעיף 14 לחוק, ועל הדיון בערעור.1 ק''ת תשנ''ד, 870.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות הלוואה

 2. הלוואה בשוק האפור

 3. מס על רווח מהלוואה

 4. תביעה לפרעון הלוואה

 5. חוזה הלוואה חוץ בנקאית

 6. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 7. עורך דין הלוואות

 8. תביעה להחזר הלוואה לחבר

 9. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 10. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 11. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 12. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 13. הכחשת הלוואה שניתנה במזומן

 14. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 15. הלוואה עם ריבית שנתית של 18%

 16. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 17. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 18. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 19. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 20. פקיעת הסכם הלוואה בעקבות מוות

 21. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

 22. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 23. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 24. תביעת אח נגד אחותו להחזר הלוואה

 25. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 26. חובת הגילוי של הבנק לגבי הלוואה

 27. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 28. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 29. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 30. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 31. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 32. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993

 33. החזרת הלוואה בעשרה תשלומים שינוכו מהשכר החודשי

 34. תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

 35. תביעה בגין הסכם הלוואה במהלך נסיעה משותפת לארה"ב

 36. תביעה להחזר יתרת הלוואה לעובד בחנות פלאפל שווארמה

 37. הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

 38. חוזה הלוואה חוץ בנקאית בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב

 39. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 40. טרם הוכרע האם העדרו של הסכם בכתב שולל גם השבה של קרן ההלוואה

 41. טען שהבנק לא גילה לו כי הלווה נטל את ההלוואה לצורך כיסוי חוב קיים

 42. בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט - סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 43. טענה כי הבנק לא העניק ללקוחותיו הפחתות מוגדלות בעמלת פרעון מוקדם של הלוואות משלימות

 44. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון