תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ''ט-1989 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ג2, תשס''ז3)
בתקנות אלה -
(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), או בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ''ג-1963 (להלן - חוק מיסוי מקרקעין), לפי הענין, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת;
(2) ''נישום'' - כמשמעותו בסעיף 40(6) לחוק;
(3) ''מס'' - לרבות מס שבח, מס מכירה ומס רכישה כמשמעותם בחוק מס שבח;
(4) ''הסכם'' - הסכם הקיבוצים, הסכם נוסף, וההסדר כהגדרתם בסעיף 40 לחוק;
(5) ''שנות ההסכם'' - התקופה שתחילתה בשנת המס שבה היה אדם לראשונה לנישום, וסופה בתום שנת המס 2012;
(6) ''נכס'' - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה לרבות זכויות כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה האמורה;
(7) ''הכנסה מחקלאות'' - לרבות הכנסותיו של נישום מאספקת שירותים או נכסים בחקלאות, מעיבוד ושיווק תוצרת חקלאית ומהשכרת נכסים המשמשים בחקלאות;
(8) ''מדד של חודש פלוני'' - המדד של אותו חודש שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש שלאחריו;
(9) ''סכום נוסף'' - סכום שכתוצאה מההסכם הפך לחוב של הנישום, ושבהסכם נקבע שעל הנישום לשלמו בשנות ההסכם, לרבות סכום כאמור שהנישום נתחייב בו כתוצאה ממימוש ערבות ושהנישום נתבע לשלמו ואינו יכול לגרום לביטולו או לתבוע בשלו השתתפות אדם אחר, ובלבד -
(1) שלא יראו סכום כ''סכום נוסף'' לפני המועד שבו נתגבשה זכותו של הנושה לתבוע את הסכום מהנישום;
(2) שסכום נוסף לא יעלה על הסכום שהנישום היה חייב בו אילו שילם את החוב, במזומנים, ביום שבו צריך היה לרשום את הסכום בספרי חשבונותיו.
(10) ''סכום מתואם'' - הסכום שמדובר בו כשהוא מוכפל במדד החודש האחרון של שנת המס שבה קוזז או הופחת ומחולק במדד החודש שקדם לחודש שבו נתקבל או הוצא הסכום, לפי הענין;
(11) ''הכנסה פטורה'' - הכנסה פטורה ממס לפי תקנה 2, 3 או 3א;
(12) ''אמצעי שליטה'', בחבר בני אדם - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.
2. פטור ממס לחובות שנמחלו
הכנסה שנצמחה לנישום, בשנות ההסכם, על פי סעיף 3(ב) לפקודה, כתוצאה מהחלת ההסכם עליו, תהא פטורה ממס.
3. פטור ממס שבח (תיקון: תשס''ג2, תשס''ז3)
נישום שמכר בשנות ההסכם מקרקעין יהא פטור ממס שבח וממס מכירה אם הוכח להנחת דעת המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין שנתקיימו שני אלה:
(1) המקרקעין שימשו אותו בייצור הכנסתו בתקופה שקדמה למכירה;
(2) כל התמורה ממכירת המקרקעין משמשת לכיסוי התחייבויות של הנישום הכלולות בהסכם.
3א. פטור ממס רווח הון - הוראת שעה לשנים 2007 עד 2010 (תיקון: תשס''ז3)
(א) נישום שמכר בשנות ההסכם אמצעי שליטה בחבר בני אדם, יהא פטור ממס על רווח הון על חלק התמורה ששימש לכיסוי התחייבויות הנישום הכלולות בהסכם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שנתקיימו כל אלה:
(1) התמורה ממכירת אמצעי השליטה בחבר בני האדם משמשת לכיסוי התחייבויות הנישום הכלולות בהסכם;
(2) הנישום מילא את שאר תנאי ההסכם הנוגעים למכירה או הנובעים ממנה;
(3) חבר בני האדם שנמכרו בו אמצעי השליטה התאגד בישראל עד יום כ''ו בטבת התשס''ג (31 בדצמבר 2002), או שהוא חבר בני אדם שהתאגד בישראל לאחר המועד האמור והוא חליפו של חבר בני אדם שהתאגד לפני מועד זה במסגרת ארגון מחדש של עסקיו או נכסיו של חבר בני האדם שהתאגד לפני המועד האמור, והכל ובלבד שהארגון מחדש נעשה לתכלית עסקית וכלכלית והימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן מהמטרות העיקריות של הארגון מחדש;
(4) מינהלת ההסדר או גוף אחר שהמנהל אישר לענין זה, אישרו כי מתקיימים התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3), לרבות את סכום התמורה ששימשה לכיסוי התחייבויות הנישום הכלולות בהסכם, על גבי טופס שקבע המנהל, ובלבד שאישור מינהלת ההסדר או הגוף האחר, לפי הענין, כי מתקיימים התנאים האמורים בפסקה (2) יינתן רק לאחר שקיבלו את אישור המנהל הכללי של משרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך כי מתקיימים התנאים האמורים באותה פסקה;
(5) מינהלת ההסדר פנתה למנהל בבקשה לקבוע כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה זו (להלן - הבקשה), והמנהל קבע כי מתקיימים התנאים כאמור.
(ב) (1) הבקשה תכלול את כל העובדות המהותיות והפרטים הנוגעים
למכירה, ויצורפו לה הסכם המכירה, מסמכים, אישורים וכן מסמך
או פרט אחר, הכל כפי שיורה המנהל, לפי נסיבות הענין;
(2) המנהל רשאי לדרוש כל מסמך או פרט נוסף שייראה לו דרוש לענין החלטתו בבקשה;
(3) המנהל יודיע את החלטתו ונימוקיו לגבי הבקשה בתוך 90 ימים מיום שהגיעה אליו הבקשה וכל המסמכים כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג); לא השיב המנהל על הבקשה בתוך המועד האמור, יראו את הבקשה כאילו נתקבלה.
3ב. פטור ממס רווח הון - הוראת שעה לשנים 2011 ו-2012 (תיקון: תשס''ז3)
על אף האמור בתקנה 3א(א) רישה -
(1) בשנת המס 2011 יראו כאילו במקום ''יהא פטור ממס על רווח הון'' נאמר ''שיעור המס שיחול על מכירה כאמור יהא 35% משיעור המס הקבוע בסעיף 91 לפקודה, לפי הענין'';
(2) בשנת המס 2012 יראו כאילו במקום ''יהא פטור ממס על רווח הון'' נאמר ''שיעור המס שיחול על מכירה כאמור יהא 70% משיעור המס הקבוע בסעיף 91 לפקודה, לפי הענין''.
4. מכירה ללא תמורה
(א) מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם, שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי נעשו ללא תמורה במסגרת ההסכם, או שנעשו בין אגודה שיתופית חקלאית לבין יחידים חברי האגודה במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה כמתחייב מההסכם, יהיו פטורות ממס ולא יוכר בשלהן הפסד לצרכי מס.
ב) הועבר נכס או מלאי עסקי בפטור ממס כאמור בתקנת משנה (א), יום הרכישה, המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי, שווי הרכישה או עלות המלאי לצרכי מס, לפי הענין, בידי הנעבר, יהיו כפי שהיו בידי המעביד אילו לא הועבר הנכס או המלאי.
5. קיזוז הכנסות פטורות
היתה לנישום הכנסה פטורה בשנת מס משנות ההסכם, תקוזז ההכנסה הפטורה כנגד סכום נוסף שהיה לנישום באותה שנה ויתרת ההכנסה הפטורה תקוזז כנגד הפסדים הניתנים לקיזוז לפי סעיפים 28 או 92 לפקודה, לרבות הפסדים שהועברו משנים קודמות; יתרת סכום ההכנסה הפטורה תועבר כשהיא מתואמת לשנות ההסכם הבאות, כסדרן, ותקוזז כנגד סכום נוסף והפסדים כאמור שיהיו לנישום בשנים האמורות.
6. סכום נוסף
(א) נישום החייב בסכום נוסף בשנת מס משנות ההסכם יחולו לגביו הוראות אלה:
(1) הסכום הנוסף יקוזז כנגד הכנסה פטורה כאמור בתקנה 5;
(2) יתרת הסכום הנוסף תותר בניכוי כנגד הכנסת הנישום;
(3) היה לנישום הפסד בשל ניכוי הסכום הנוסף, יראוהו כהפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה בשנות ההסכם, והחל בשנת המס 1993 יותר ההפסד בקיזוז כנגד הכנסה מחקלאות בלבד.
(ב) נוכה בשנה כלשהי סכום נוסף מהכנסתו של נישום או שהיה לנישום הפסד כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א), ובשנות ההסכם שלאחר מכן היתה לנישום הכנסה פטורה, יראו את ההכנסה הפטורה עד לגובה הסכום הנוסף כשהוא מתואם, כהכנסה חייבת של הנישום.
(ג) סכום נוסף שניתן לקבל בשלו זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, לא יחול לגביו האמור בתקנת משנה (א).
7. הגשת בקשה להקלות במס (תיקון: תשס''ז3)
נישום התובע הקלה במס לפי תקנות אלה, יצרף לדו''ח על הכנסתו החייבת לפי סעיף 131 לפקודה, דו''ח על ההקלות במס להן הוא זכאי; דו''ח כאמור יוגש על גבי טופס שיקבע המנהל, ימולא על כל פרטיו וייחתם בידי הנישום או בידי בא כוחו.
8. דין נישום שפנקסיו בלתי קבילים
(א) נישום שנקבע לגביו שפנקסיו בלתי קבילים בשנת מס אחת בתקופת תחולת פרק ח' לחוק, לא יהא זכאי באותה שנת מס להקלות במס מכוח פרק ח' לחוק.
(ב) נישום שנקבע לגביו שפנקסיו בלתי קבילים ביותר משנת מס אחת בתקופת תחולת פרק ח' לחוק, לא יהא זכאי להקלות במס מכוח פרק ח' לחוק.
(ג) ניתנו לנישום הקלות במס מכוח פרק ח' לחוק ולאחר מכן נשללה זכאותו להקלות מכוח תקנות משנה (א) או (ב), יישללו ההקלות למפרע והנישום יחוייב בתשלום המס שהופטר ממנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום.
9. אישורים (תיקון: תשס''ז3)
הקלות מס לפי תקנות אלה יינתנו רק לגבי סכומים שאישרו מינהלת ההסדר או גוף אחר שאושר לענין זה בידי המנהל ושפורטו על גבי טופס שקבע המנהל.
10. התחמקות ממס (תיקון: תשס''ז3)
ראה המנהל שפעולות מסויימות או מועדיהן, נעשו או נקבעו במטרה להפחית מסים באופן בלתי נאות, רשאי הוא להתעלם מהם ולקבוע כי תקנות אלה יחולו לגבי הנישום כאילו פעולות ומועדים אלה לא נעשו ולא נקבעו, וכן רשאי הוא לקבוע כי הנישום לא יהא זכאי להטבות לפי תקנות אלה לגבי הפעולות האמורות.
11. הגבלת הקלות במס
סך כל הסכומים שיותרו בניכוי בתוספת סך כל ההכנסות הפטורות ממס על פי החוק ועל פי תקנות אלה, בכל שנות ההסכם, לא יעלה על 1.5 מיליארד שקלים חדשים; הסכום כאמור בהפחתת כל הסכומים שהותרו בניכוי עד תום שנת המס 1991 ובהפחתת סך כל ההכנסות הפטורות שנצמחו עד תום השנה האמורה, יתואם לשנת המס 1992 לפי שיעור עליית המדד באותה השנה.
12. הגבלת מתן ההקלות
פרט להקלות במס המפורטות בחוק ובתקנות אלה לא יינתנו הקלות במס מכוח פרק ח' לחוק.
13. תיאומים בשל אינפלציה
בקביעת הכנסתו החייבת של נישום, המדווחת לפי פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), יחולו הוראות אלה:
(1) הפסדים משנים קודמות שקוזזו כנגד הכנסה פטורה ממס, יתואמו עד החודש שקדם למועד שבו נתקבלה ההכנסה הפטורה;
(2) כל ההכנסות הפטורות של הנישום, בין אם קוזזו ובין אם לא קוזזו כאמור בתקנה 5, ייחשבו כשינוי חיובי לפי סעיף 2 לתוספת ג' לחוק התיאומים.
14. תחולה
תחולתן של תקנות אלה מיום י''א בטבת התשמ''ח (1 בינואר 1988).


 1. ק''ת תשנ''א, 181; תשנ''ו, 1149; תשס''ג, 813; תשס''ז, 750.
 2. תקנה 3 לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון), התשס''ג-2003 (ק''ת תשס''ג, 813) קובעת לגבי תיקון תקנות 1 ו-3:

''3. תחולה
תקנות אלה יחולו על מכירת זכות במקרקעין ביום כ''ג בטבת התש''ס (1 בינואר 2000) ואילך.''
3 תקנה 5 לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון), התשס''ז-2007 (ק''ת תשס''ז, 751) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 3, הוספת תקנות 3א ו-3ב ותיקון תקנות 7, 9 ו-10:
''5. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של תקנות אלה למעט תקנה 1(2) ביום י''א בטבת התשס''ז (1 בינואר 2007), ותחילתה של תקנה 1(2) ביום י''ג בטבת התשנ''ט (1 בינואר 1999).
(ב) תקנות אלה יחולו לגבי מכירת אמצעי שליטה שנעשתה בתקופה שמיום י''א בטבת התשס''ז (1 בינואר 2007) עד יום י''ח בטבת התשע''ג (31 בדצמבר 2012).''

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון