תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6 ו-35 לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ''ב-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. המינהלה והרכבה
(א) המינהלה לענין סעיף 6 לחוק תפעל במסגרת חברה ממשלתית שהממשלה תקים למטרה זו (להלן - המינהלה) ובאמצעות הדירקטוריון שלה, מנהלה הכללי, עובדיה ומומחים שהיא תעסיק.
(ב) במינהלה יוקם צוות עבודה לכל תחום פעולה של משקם; בצוות יהיו עד שלושה עובדים, ובהם לפחות כלכלן אחד.
(ג) המינהלה תהיה רשאית להתקשר עם נותני שירותים שונים, ככל שיידרשו לביצוע עבודתה.
2. תפקידי המינהלה (תיקון: תשנ''ד)
(א) תפקידי המינהלה יהיו כל אלה:
(1) העמדת שירותי משרד למשקמים לשם מילוי תפקידם, לרבות משרדים, שירותי מזכירות, שירותי מחשב, ומען לקבלת פניות לפתיחת הליכים, הודעות ויתור על תחולת החוק, דרישות חוב, השגות וכל הודעה אחרת;
(2) מתן שירותים מקצועיים למשקמים לשם מילוי תפקידם, לרבות עריכת חישובים כלכליים, בדיקת דו''חות כספיים ועדכונם, והגשת המלצות למשקמים בכל ענין הדרוש למילוי תפקידם, לפי בקשתם;
(3) מתן שירותים טכניים בכל הקשור להעברת הליכים לפי סעיף 7 לחוק;
(4) הכנת טפסים אחידים למשקמים לגבי הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע החוק מן הגורמים החקלאיים ונושיהם, והעמדת טפסים אלה לרשות הגורמים החקלאיים ונושיהם;
(5) תשלום שכר למשקמים;
(6) לשמש מינהלת ההסדר כמשמעותה בפרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ''ט-1989.
(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה (א), תפקידי המינהלה יכללו גם איסוף כל הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע החוק לגבי כל גורם חקלאי ונושיו, בדיקת נתונים אלה, ניתוחם ועיבודם, והכל לצורך הגשת המלצות למשקמים בכל ענין הנוגע לביצועו של החוק, בכפוף להוראות המשקמים, ובכלל זה בענינים הבאים:
(1) חישוב החוב הבסיסי של כל גורם חקלאי;
(2) חישוב החוב הכולל של כל גורם חקלאי;
(3) חישוב סכומי ההפחתות לפי סעיף 15 לחוק ושערוכם לפי סעיף 17 לחוק, והסכומים שיש להפחית מהן בשל כל סכום שנמחק או שהופחת בעבר בהתאם לסעיף 22 לחוק;
(4) חישוב סכומי חלף הערבות לגבי כל חבר באגודה חקלאית בשל חובות אגודה חקלאית שבה הוא חבר או שהוא ערב לחובותיה, והסכומים שיש לנכות מהם ומהחוב הבסיסי בשל כל סכום ששילם החבר באגודה בשל ערבותו או בשל ערבות אגודתו, כאמור בסעיף 16(ו) לחוק;
(5) חישוב החוב להסדר של כל גורם חקלאי;
(6) חישוב כושר ההחזר של כל גורם חקלאי;
(7) חישוב החוב להסדר שעל הגורם החקלאי לפרוע, סכום החוב שייפרע במזומן, סכום החוב שייפרס ותקופת הפריסה, הכל בהתאם לכושר ההחזר שנקבע לו;
(8) הערכת ערך הנכסים שיש לממש בשל חוב להסדר שאין בפריסת החוב כדי לכסותו כאמור בסעיף 20 לחוק, בדיקת האפשרויות למימוש הנכסים והגשת הצעות למימושם;
(9) חישוב סכומי החוב שאין ביכולתו של החייב לפרוע גם לאחר מימוש נכסיו, בהתאם לסעיף 21 לחוק;
(10) הערכת ערך נכסים חקלאיים של גורם חקלאי שאין ביכולתו לפרוע את יתרת חובו כאמור בסעיף 23 לחוק, בדיקת האפשרויות למימוש הנכסים והגשת הצעות למימושם;
(11) חישוב חלוקת החוב לפרעון של כל גורם חקלאי וחלוקת תמורות מימוש הנכסים בין נושיו, והגשת המלצות לגבי הסבת חוב הנדרשת בין הנושים;
(12) חישוב התשלומים החדשיים שעל כל גורם חקלאי לשלם עד להסדרת חובו כאמור בסעיף 26 לחוק.
3. כפיפות התקציב
במילוי תפקידיה והפעלת סמכויותיה לפי החוק תפעל המינהלה בהתאם לתקציבה המאושר.1 ק''ת תשנ''ג, 318; תשנ''ד, 276.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון