תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(א) ו-35 (ב) לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ''ב-1992 (להלן - החוק), ובתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''זוכה'' - כל אחד מאלה:
(1) מי שניתן לזכותו פסק משקם;
(2) כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל;
''המינהלה'' - המינהלה שהוקמה לפי סעיף 6 לחוק;
''חוק ההוצאה לפועל'' - חוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967;
''תקנות חלוקת התמורות'' - תקנות שיותקנו לפי סעיף 24(ב) לחוק.
2. תוקף פסק משקם
ניתן פסק משקם, בין חלקי ובין מלא, הקובע כי על גורם חקלאי לשלם לזוכה או לזוכים שנקבעו בפסק, סכום כסף שנקבע כאמור, ולא הוגשה במועד בקשה לביטולו של פסק המשקם לפי סעיף 28 לחוק, או הוגשה בקשה כאמור ונדחתה, יראו אותו לענין מימוש נכסים לפי תקנות אלה כאילו היה פסק דין של בית משפט.
3. עיקול
(א) בפסק משקם המסדיר את חובותיו של גורם חקלאי, רשאי המשקם להטיל עיקול על נכסיו של החייב, לרבות נכסים הנמצאים בידי צד שלישי, לשם מימושם, וכן רשאי הוא לקבוע כי עיקול שהוטל לפי סעיף 13(ג) לחוק הוא עיקול שנועד למימוש הנכסים בהתאם לפסק, והכל בכפוף להוראות החוק ולהוראות סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל; על עיקול לפי תקנה זו יחולו הוראות פרקים ב' עד ד' לחוק ההוצאה לפועל, בשינויים המחויבים, ובמקום ''ראש ההוצאה לפועל'' יראו כאילו נאמר ''המשקם''.
(ב) לצורך ביצוע העיקולים שהוטלו לפי תקנת משנה (א), תפעל המינהלה כלשכת הוצאה לפועל וביצוע העיקול ייעשה בידי מי שיקבע המשקם בפסק, ובלבד שאותו אדם הוא בעל תפקיד כמשמעותו בסעיף 5(ג) לחוק ההוצאה לפועל שאושר לפי סעיף 5א לחוק האמור; היה המעוקל מיטלטלין יהיו נתונות לאותו אדם לשם כך, הסמכויות שיש למוציא לפועל לפי סעיף 21(א) לחוק ההוצאה לפועל; החסנת הנכס המעוקל ומכירתו ייעשו כאילו עוקל הנכס לפי חוק ההוצאה לפועל, בדרך שבה מאוחסנים ונמכרים מיטלטלין לפי חוק ההוצאה לפועל, ובידי מי שהורשה לעשות כן לפי אותו חוק; היה המעוקל מקרקעין או זכות במקרקעין, ינהגו במעוקל כפי שיורה המשקם, ולצורך זה יהיו נתונות לו הסמכויות שיש לראש ההוצאה לפועל לפי סעיפים 34(א) ו-(ג), 36 ו-37 לחוק ההוצאה לפועל.
(ג) כספי המכירה יופקדו בחשבון מיוחד שתנהל המינהלה אצל תאגיד בנקאי כמשמעותו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ''א-1981 (להלן - קופת המינהלה), ובכפוף להוראות תקנה 10, הם יחולקו בהתאם לקבוע בתקנות חלוקת התמורות.
(ד) המינהלה תמציא את כל ההודעות שיש להמציא לענין עיקול ומכירה של נכסים לפי חוק ההוצאה לפועל והתקנות שהותקנו לפיו, לרבות הודעות למחזיק בנכס שעוקל, ואם מתנהל רישום על פי דין לגבי נכס מסוים - לרשות שבה מתנהל הרישום; לענין זה יהיו בידי המשקם הסמכויות הנתונות לפי חוק ההוצאה לפועל בידי ראש ההוצאה לפועל; על המחזיק בנכס שעוקל יחולו הוראות חוק ההוצאה לפועל והתקנות שהותקנו על פיו בשינויים המחויבים.
(ה) המינהלה תנהל ותשמור במשרדיה את כל המסמכים הנוגעים לפעולות
העיקול ומימוש הנכסים לפי תקנות אלה.
(ו) על משלוח הודעות לפי תקנת משנה (ד), על שמירת המסמכים לפי תקנת משנה (ה) ועל העיון בהם, יחולו ההוראות החלות לענין זה על לשכת ההוצאה לפועל, בשינויים המחויבים.
4. מינוי כונס נכסים למימוש נכס (תיקון: תשנ''ט)
(א) קבע משקם כי יש לממש נכסים של חייב, לפי סעיף 20 או סעיף 23 לחוק, רשאי הוא להורות כי מימוש נכסים מסוימים של החייב, כפי שיקבע, יבוצע בידי כונס נכסים שימונה לפי סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל; החלטת המשקם המפרטת את פרטי הנכסים ושמו של מי שהוא ממליץ למנותו כונס נכסים, תועבר ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב.
(ב) ראש ההוצאה לפועל ימנה, תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת המשקם, כונס נכסים לפי חוק ההוצאה לפועל, ורשאי הוא לענין סעיף 54(ב) לחוק האמור, להורות כי המשקם יתן הוראות לכונס.
(ג) מונה כונס נכסים לפי תקנה זו, יחולו הוראות פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל, בשינויים המחויבים.
5. מימוש בדרך של ניהול הנכס
(א) הוכח להנחת דעתו של המשקם כי עודף ההכנסות על ההוצאות מניהולו של נכס בידי החייב במשך תקופה שיקבע המשקם יגיע לפחות לסכום שוויו של הנכס במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, רשאי הוא, לאחר ששקל את עמדת הנושים העלולים להיפגע, להורות כי הנכס ינוהל בידי החייב, בדרך שיורה המשקם, ובלבד שהחייב יפרע תשלום עתי קבוע על חשבון החוב לפרעון, לקופת המנהלה או למי שיורה המשקם, בהתאם לשווי הנכס ותקופת ניהולו.
(ב) להבטחת פרעונם של התשלומים העתיים שעל החייב לשלמם כאמור בתקנת משנה (א), יורה המשקם כי נכס כאמור ימושכן לזכות הנושים, או - אם ביקש זאת החייב - רשאי הוא להורות על הפקדת ערובה אחרת להנחת דעתו, והכל בשים לב לשוויו של הנכס.
(ג) המשקם רשאי להורות כי נכס כאמור יבוטח בידי החייב בתנאים שיקבע המשקם, וזכויות החייב על פי פוליסת הביטוח ימושכנו לטובת הנושים.
(ד) ראה המשקם כי החייב לא קיים הוראות לפי תקנות משנה (א), (ב) או (ג) או לא עמד בפרעון תשלומים שנקבעו לו, רשאי הוא, בכל עת, להורות כי הנכס ימומש כאמור בתקנה 4, וכן כי תמומש הערובה שניתנה לפי תקנת משנה (ב) וזאת מבלי לגרוע מזכויות אחרות של הנושים לפי כל דין.
6. מכירה בידי חייב
המשקם רשאי לקבוע כי מימוש נכס של חייב לשם פרעון חובותיו ייעשה בדרך של מכירה בידי החייב עצמו, ובלבד שהמשקם יקבע מראש את תנאי המכירה ואת המחיר שבו יימכר הנכס; כספי המכירה יופקדו על-ידי הקונה בקופת המינהלה או יועברו למי שהורה המשקם.
7. עיכוב הליכי מימוש
הובא לידיעת המשקם, כי הוגשה לבית משפט בקשה בענין הנוגע לבעלות החייב על נכס מקרקעין או מיטלטלין, רשאי הוא להורות על עיכוב מימוש הנכס שלגביו הוגשה בקשה כאמור, וכן רשאי הוא להורות על עיכוב הליכי מימוש אם הוחל בהם, עד למתן פסק דין בבקשה.
8. מימוש זכות במקרקעי ישראל
זכות במקרקעי ישראל, כמשמעותם בסעיף 1 לחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, תמומש בכפוף להסכמת מינהל מקרקעי ישראל, ואם החוכר או השוכר של המקרקעין הוא הסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית - בכפוף להסכמת כל אחד מהם, אם הדבר נדרש מכוח הסכם או זכות אחרת בדין.
9. מימוש באמצעות לשכת הוצאה לפועל
(א) הטיל המשקם עיקול על נכס של החייב שעיקל מקודם בית משפט או ראש ההוצאה לפועל לשם גביית חוב שהחוק אינו חל עליו, ייעשה מימוש אותו נכס באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ויראו נכס זה כנכס שהוטלו עליו מספר עיקולים לפי חוק ההוצאה לפועל.
(ב) אין בהוראת תקנת משנה (א) כדי לפגוע בעיקול שהטיל המשקם על נכס למימוש זכותו של נושה אשר ניתן לו שעבוד כדין על אותו נכס להבטחת פרעון חוב שהחוק חל עליו, לפני תחילתו של החוק.
10. סדר השימוש בכספים
(א) כספים שנתקבלו בלשכת הוצאה לפועל עקב מימוש נכס בשל עיקול שהוטל לפי תקנה 9, ישמשו תחילה לתשלום לפי סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל, כולל האגרות ששילמו הזוכים וההוצאות שהוציאו לצורך המימוש לשכת ההוצאה לפועל או המנהלה, לפי הענין; יתרת הכספים תחולק לפי קביעת ראש ההוצאה לפועל, באופן יחסי בין הזוכים, ויראו את פסק המשקם, לענין חלוקת הכספים, כאילו ניתן לגבי זוכה אחד, והיתרה - אם נותרה - תשולם לחייב כאמור בסעיף 77 לחוק ההוצאה לפועל.
(ב) כספים שהתקבלו בשל פסק משקם, יחולקו בידי המשקם, בהתאם לתקנות חלוקת התמורות.
11. אגרות והוצאות בהליכי הוצאה לפועל
(א) הורה המשקם, לפי האמור בתקנה 9, על עיקול נכס שעיקלה לשכת ההוצאה לפועל, רשאי הוא להורות מי מהזוכים יפעל לצורך זה בלשכת ההוצאה לפועל (להלן - הזוכה הפעיל), וכן יורה על אופן החלוקה בין הנושים של האגרות וההוצאות בשל המימוש; הכספים שהתקבלו בלשכת ההוצאה לפועל בשל פסק המשקם, יועברו לקופת המנהלה ויחול עליהם האמור בתקנה 10.
(ב) לגבי כל פעולה בהוצאה לפועל ישלם הזוכה הפעיל אגרה, שכר והוצאות כמפורט לגבי אותה פעולה בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ''ח-1968.
12. תחולת דינים
על החלטות המשקם או ראש ההוצאה לפועל, וכן על פעולות של מי שנקבע כבעל תפקיד או כונס נכסים, הכל לפי תקנות אלה, יחולו הוראות סעיף 80 לחוק ההוצאה לפועל, בשינויים המחויבים.
13. תחולה
(א) כל עוד לא הותקנו כללים למימוש נכסים חקלאיים לפי סעיף 23 לחוק, לא יחולו הוראות תקנות אלה על מימוש הנכסים המפורטים בתקנת משנה (ב).
(ב) ואלה הנכסים:
(1) מקרקעין שעל פי תכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ''ה-1965, ייעודם חקלאי, והם מוחזקים בידי גורם חקלאי בבעלות או בחכירה או ברשיון לשימוש חקלאי, כל עוד לא שונה ייעודם על פי דין;
(2) מקרקעין המשמשים להפקת הכנסה מחקלאות שהובאה בחשבון בחישוב כושר ההחזר של הגורם החקלאי בהתאם לקבוע בתקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994, כל עוד הם משמשים להפקת הכנסה כאמור;
(3) מיטלטלין בני פחת המצויים בבעלות של גורם חקלאי, או המשמשים אותו בהפקת הכנסה מחקלאות שהובאה בחשבון בחישוב כושר ההחזר האמור של אותו גורם חקלאי.
(ג) כל עוד לא הותקנו כללים למימוש נכסים חקלאיים לפי סעיף 23 לחוק, והמשקם קבע כי לגורם החקלאי אין כושר החזר לפרוע את כל חובותיו להסדר, ובין נכסיו של אותו גורם חקלאי היה נכס מקרקעין מהמנויים בתקנת משנה (ב)(1) או (2) -
(1) יטיל המשקם עיקול על המקרקעין האמורים;
(2) לא יתן המשקם פסק המסדיר את כל חובותיו של אותו גורם חקלאי, אלא בהסכמת נושיו שסכום חובותיו כלפיהם מהווה 75% מכלל חובותיו; ואולם אם היה הגורם החקלאי חבר באגודה חקלאית כמשמעותה בפסקה (1) להגדרתה בחוק, יהיה המשקם רשאי ליתן פסק המסדיר את כל חובותיו והעיקול כאמור בפסקה (1) יישאר בתוקפו עד להסדרת חובות האגודה החקלאית שבה הוא חבר.
14. מתן תוקף
כונס נכסים שמינה משקם לפני תחילתן של תקנות אלה, יראוהו כמי שמונה לפיהן.1 ק''ת תשנ''ח, 426; תשנ''ט, 568.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון