תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 28 ו-29 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש''ט-1949, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשט''ו, תשכ''ו, תשכ''ט, תש''ן, תשנ''ד)
בתקנות אלה -
''רשות מוסמכת'' - ראש היחידה לתגמולים והטבות באגף השיקום במשרד הבטחון ביחד עם ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה באגף הכספים במשרד הבטחון;
''קרן'' - קרן שהמדינה משתתפת בה או ערבה להפסדיה, לרבות בנק או אגודה שיתופית לאשראי, שהמדינה העמידה לרשותה כספים למימון מלוות;
''שיקום'' - פעולה המכוונת להמציא לנכה תעסוקה ומקור-הכנסה, שביחד עם הכנסות הנכה מכל מקור אחר תהיה מספקת כדי מחייתו;
''דיור'' - לרבות שיכון;
''מימון'' - המצאת אמצעים כספיים הדרושים לפעולת השיקום או הדיור;
''נכה'' - נכה שדרגת-נכותו היא 10% או למעלה מזה.
2. מתן ערבות;
(א) מצאה רשות מוסמכת כי נכה זקוק לשם שיקומו או דיורו למימון שאין להשיגו אלא בדרך של מילווה מקרן וכי אין לו אפשרות להמציא ערבים מתאימים שבלעדיהם אין לקבל את המילווה, רשאית היא לערוב בשם המדינה בפני הקרן למילווה האמור.
ב) ערבות לפי תקנה זו תינתן לפי התנאים שתקבע הרשות המוסמכת, ובלבד שהנכה ישתמש בכספי המילווה אך ורק למטרה שלמענה נועד המילווה.
(ג) נכה שהפר הוראה מהוראות תקנה זו או תנאי מתנאי הערבות או המילווה, חייב לשלם המדינה מיד ובבת-אחת כל סכום שהמדינה חייבת או עלולה להיות חייבת לקרן בתוקף ערבות שניתנה.
3. החלטה סופית
החלטת הרשות המוסמכת בענין ערבות היא סופית.1 ק''ת תשי''ד, 888; תשט''ו, 1269; תשכ''ד, 1634; תשכ''ו, 2690; תשכ''ט, 66, 836; תש''ן, 462; תשנ''ד, 1229.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון