תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ''ה-1995

תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ''ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 168 לחוק המקרקעין, התשכ''ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''נכס'' - מקרקעין מבונים שהם מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, שזכיות החכירה בהם רשומות בפנקסי המקרקעין;
''זכויות חכירה מהוונות'' - זכויות חכירה בנכס הכוללות פטור מתשלום דמי חכירה שנתיים ומתשלום דמי הסכמה בשל העברת זכויות, לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל;
''מועצת מקרקעי ישראל'' ו''מינהל מקרקעי ישראל'' - כמשמעותם בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש''ך-1960;
''המנהל'' - מנהל מינהל מקרקעי ישראל.
2. אישור לתיקון תנאי חכירה
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, רשאי לתת אישור בכתב, לפי הטופס שבתוספת, לפיו יש לתקן את תנאי החכירה לגבי הנכסים שפורטו באישור, באופן שיהפכו לזכויות חכירה מהוונות ותקופת החכירה הרשומה תוארך בארבעים ותשע שנים נוספות מתום תקופת החכירה הרשומה.
3. רישום התיקון
הובא האישור לפני רשם המקרקעין, ירשום הרשם את התיקון בפנקסי המקרקעין ויציין את מועד סיומה של תקופת החכירה המוארכת.
4. פטור מהליכי רישום
הוראות תקנות 8, 9 ו-11 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש''ל-1969, לא יחולו על רישום לפי תקנות אלה.
5. תשלום אגרה
משהוגש האישור כאמור בתקנה 2, יראו את הסכום ששולם למינהל מקרקעי ישראל בתמורה לתיקון תנאי החכירה ככולל את סכום האגרה שיש לשלם בהתאם לתקנה 2 לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל''ה-1974.
6. תוקף (תיקון: תשס''א, תשס''ה)
תוקפן של תקנות אלה לחמש עשרה שנה מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2)

אל: רשם המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין

אישור

1. אני מאשר כי לעניין הנכסים המפורטים בסעיף 2 להלן שולמו דמי חכירה מהוונים וכי יש לתקן את תנאי החכירה בהם כמפורט להלן:
א. תקופת החכירה הרשומה בפנקסי המקרקעין מוארכת בזה לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים שסיומה כאמור בסעיף 2 (להלן - תקופת החכירה המוארכת).
ב. בעל זכויות החכירה יהא פטור מתשלום דמי חכירה שנתיים עד תום תקופת החכירה המוארכת.
ג. העברת זכויות בנכס במשך תקופת החכירה המוארכת תהא פטורה מתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל.
ד. יתר תנאי החכירה יעמדו בתוקפם בשינויים המחוייבים.
2. רשימת הנכסים:
מועד תום
שמות תקופת החכירה
גוש חלקה תת חלקה החוכרים *מס' השטר המוארכת


* ימולא אם הרישום לא נעשה לפי צו בית משותף.

............. .......................................
תאריך מנהל מינהל מקרקעי ישראל1 ק''ת תשנ''ה, 1770; תשס''א, 274; תשס''ה, 944.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם חכירת משנה

 2. חידוש חוזה חכירה

 3. חידוש יובל חכירה

 4. דמי חכירה מהוונים

 5. פירוק שיתוף בחכירה

 6. דמי חכירה חנויות בשוק

 7. חובות דמי חכירה למנהל

 8. ביטול העברת זכויות חכירה

 9. חוזה חכירה מהוון עם המינהל

 10. דמי חכירה חודשיים בתחנת דלק

 11. פינוי עקב אי חידוש חוזה חכירה

 12. הודעה בדבר תנאים בחוזה חכירה

 13. חידוש חוזה חכירה בקרקע חקלאית

 14. זכות חכירה ממנהל מקרקעי ישראל במושכר

 15. תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 16. המרת חוזה הרשאה בחוזה חכירה ל-49 שנים

 17. תביעה להורות כי זכויות החכירה בנכס יירשמו

 18. הודעה על החלטה בדבר דמי חכירה לקרקע חקלאית

 19. כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) תשל"ח-1977

 20. הודעה על החלטה בדבר חוזי חכירה במושבי עובדים

 21. הודעה על החלטה בדבר חוזי חכירה בכפרים שיתופיים

 22. ביטול הסכם חכירה במקרה של שינוי ייעוד המקרקעין

 23. הודעה על החלטה בדבר תשלום מופחת של דמי חכירה מהוונים

 24. ניכוי הוצאות דמי החכירה ששולמו למינהל מהכנסה שנתית שוטפת

 25. נחתם הסכם משולש להעברת החכירה שהיתה לחוכרים הקודמים בדירה

 26. הודעה על החלטה 678 בדבר היוון דמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה

 27. תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ''ה-1995

 28. הודעה על החלטה בדבר עדכון דמי חכירה שנתיים בקרקע עירונית - בניה רוויה

 29. העירייה הגישה תביעה שנייה לסילוק יד מבלי שעשתה דבר כמתחייב מחוזה החכירה

 30. המערער חוייב במלוא סכום התביעה בגין דמי חכירה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה

 31. הודעה על החלטה בדבר תשלום דמי חכירה שנתיים או מהוונים בהקצאות לבניית בתי אבות שהם מוסדות ללא כוונת רווח

 32. הודעה על החלטה בדבר שיעור דמי חכירה מהוונים למגורים בישובי הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים ובני מיעוטים אחרים במחוזות חיפה והצפון ובישובי הבדואים במחוז הדרום

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון