תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ה ו-30 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958, ולאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה (להלן - המועצה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, ''תקציב'' - תקציב רגיל, תקציב פיתוח ואומדן הכנסות של המועצה.
2. דרכי הכנת התקציב
התקציב לכל שנת כספים יהיה מחולק לסעיפי משנה ולפרטים כפי שיורה שר האוצר לאותה שנת כספים לגבי תקציב היחידה.
3. דברי הסבר
לתקציב לכל שנת כספים יצורפו דברי הסבר שיתארו את הפעולות שהמועצה מתכוונת לעשותן בשנת הכספים אליה מתייחס התקציב, הן בערכים כספיים והן בערכים כמותיים; דברי ההסבר יכללו נתונים על פעולות המועצה בשתי שנות הכספים שקדמו לשנת הכספים אליה מתייחס התקציב.
4. מסירת התקציב לאישור הממשלה
התקציב, בצירוף דברי ההסבר, יוכן על ידי ועדה שתמנה המועצה ויימסר לאישור הממשלה באמצעות שר האוצר במועד שיורה שר האוצר לכל שנת כספים.1 ק''ת, תשל''ו, 264.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השכלה גבוהה חינם

 2. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 3. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 4. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 5. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 6. ביטול מינוי נשיא אוניברסיטה

 7. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 8. תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 9. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 10. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 11. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 12. הכרה בתואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 13. אי חידוש מינוי לתפקיד עמית הוראה באוניברסיטה

 14. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 15. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל"ה-1975

 16. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 17. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

 18. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

 19. הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין הכללים בנטיית השם

 20. הכרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי משפט בחוץ לארץ

 21. כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

 22. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 23. כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

 24. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

 25. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

 26. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון