תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ג ו-30 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958, ולאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, אני מתקין תקנות אלה:
1. תחולת סעיפי חוק המינויים (תיקון: תשמ''ד)
חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959 (להלן - חוק המינויים), יחול על קבלת עובדי המועצה להשכלה גבוהה (להלן - המועצה) ומינוייהם בתיאומים אלה:
(1) הסמכויות הנתונות לועדת שירות המדינה בחוק המינויים לגבי עובדי מדינה יהיו נתונות לועדה שתמנה המועצה (להלן - הועדה) לגבי עובדיה;
(2) השר ימנה מנהל כללי של המועצה (להלן - מנהל המועצה); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק המינויים, והודעה על המינוי תפורסם ברשומות;
(3) הסמכות הנתונה לשר לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק המינויים תהיה נתונה למנהל המועצה;
(4) הסמכות הנתונה לנציב השירות בסעיפים 13 ו-14 לחוק המינויים תהיה נתונה לועדה;
(5) סמכויות הממשלה בסעיף 14 לחוק המינויים תהיינה נתונות לשר.
(6) הסמכות הנתונה לממשלה לפי סעיף 21 לחוק המינויים תהיה נתונה לגבי עובדי המועצה, לועדה באישור השר;
(7) הסמכויות הנתונות לנציב שירות המדינה ולמנהל הכללי בחוק המינויים, למעט סעיפים 13, 14 ו-37, לגבי עובדי המדינה, יהיו נתונות למנהל המועצה לגבי עובדיה;
(8) קביעת הקף הבחינות והמבחנים כאמור בסעיף 25 לחוק המינויים תיעשה בהתייעצות עם השר;
(9) קביעת הכושר הרפואי כאמור בסעיף 29 לחוק המינויים תיעשה על ידי רופא או ועדה רפואית שיתמנו בידי הועדה;
(10) הצהרת האמונים לפי סעיף 34 לחוק המינויים תהיה בפני מנהל המועצה;
(11) סמכות נציב השירות לפי סעיף 37 לחוק המינויים תהיה נתונה למנהל המועצה;
(12) חובת ההתייעצות הקבועה בסעיף 42 לחוק המינויים תקויים עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במועצה;
(13) כל מקום בחוק המינויים שבו נאמר ''שירות המדינה'' יראו כאילו נאמר בו ''שירות המועצה להשכלה גבוהה'', וכל מקום שנאמר בו ''עובד המדינה'' יראו כאילו נאמר בו ''עובד המועצה להשכלה גבוהה''.1 ק''ת תשל''ו, 360; תשמ''ד, 2025.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השכלה גבוהה חינם

 2. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 3. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 4. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 5. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 6. ביטול מינוי נשיא אוניברסיטה

 7. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 8. תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 9. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 10. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 11. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 12. הכרה בתואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 13. אי חידוש מינוי לתפקיד עמית הוראה באוניברסיטה

 14. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 15. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל"ה-1975

 16. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 17. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

 18. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

 19. הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין הכללים בנטיית השם

 20. הכרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי משפט בחוץ לארץ

 21. כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

 22. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 23. כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

 24. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

 25. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

 26. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון