תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי''ב-1952, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ''ה5)
בתקנות אלה -
''השר'' - שר הפנים או מי שהסמיך לכך בכתב;
''כלי הסעה'' - לרבות כלי שיט וכלי טיס;
''אחראי על כלי הסעה'' - בכלי שיט ובכלי טיס - קברניטו, בכל כלי הסעה אחר - נהגו;
''מסמך נסיעה'' - דרכון, תעודת מסע או מסמך מוכר אחר.
2. בקשה וצירופים לה (תיקון: תשמ''ה5)
(א) בקשה לשירות לפי החוק (להלן - בקשה) יש להגיש לשר.
(ב) לבקשה יצורפו מסמך נסיעה של המבקש ומסמכים אחרים שדרש השר.
3. מקום הגשת הבקשה (תיקון: תשל''ה, תשל''ו, תשל''ח, תשמ''ג, תשמ''ה, תשמ''ז, תשמ''ט)5
הבקשה תוגש -
(1) בישראל, באחד מאלה:
(א) בלשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים (להלן - לשכה);
(ב) במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים בירושלים;
(2) בחוץ-לארץ - בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את ענינינה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב-2/, גם בתחנת הגבול; ואלה הארצות:
אורוגואי דרום קוריאה
אוסטרליה הונגריה
איטליה הקהיליה המרכז האפריקנית
אירלנד מונקו
ארגנטינה ניו זילנד
ארצות הברית של אמריקה ספרד
ברזיל צ'ילי
גירברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי) קנדה
קפריסין
4. פרטים נוספים וראיות5
השר רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו, ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים הנוגעים לענין וכן ראיות לאימות הפרטים שמסר בבקשה.
5. סוגים של אשרות ביקור (תיקון: תשמ''ה, תשנ''א)5
(א) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב1/ (עובד זמני); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק.
(ב) המבקש להיכנס לישראל לשם ביקור או לכל מטרה אחרת המצריכה שהות קצרה בלבד בישראל, למעט למטרת עבודה, בשכר או שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב-2/ (תייר).
(ג) (1) השר רשאי לתת לאדם אשר מעמדו לענין הכניסה לישראל והישיבה
בה איננו ברור, אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב-3/ (נכנס מסופק)
לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.
(2) מי שקיבל אשרה ורשיון ישיבה מסוג ב-3/ יפנה תוך תקופתם ללשכה לעליה ומרשם לבירור מעמדו.
(ד) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב-4/ (מתנדב); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהתנדב לעבוד אצלו.
(ה) מעביד בישראל שהגיש בקשה עבור תושב חוץ כאמור בתקנות משנה (א) ו (ד) יהיה אחראי ליציאתו של אותו תושב חוץ עם תום עבודתו אצלו.
6. סוגים של אשרות ארעי (תיקון: תשמ''ה)5
(א) מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, תש''י1950, ורוצה לשהות עד שלוש שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א1/ (עולה בכוח).
(ב) (1) הרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות, רשאי
להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א2/ (תלמיד).
(2) מגיש הבקשה ימציא
(א) אישור מאת מוסד החינוך או ההשתלמות שהוא נתקבל בו כתלמיד או ראיות, להנחת דעתו של השר, שהמבקש מתכוון לשהות בישראל כתלמיד;
(ב) ראיות להנחת דעתו של השר שעומדים לרשות התלמיד האמצעים לכיסוי הוצאותיו בתקופת שהותו בישראל.
(3) בקשה כאמור יכול שתוגש מאת התלמיד עצמו, אפוטרופסו או כל אדם אחר האחראי לכלכלתו או מאת המוסד שבו מתעתד הוא ללמוד.
(ג) איש דת הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפי הזמנת מוסד דת, רשאי מוסד הדת להגיש עבורו בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א3/ (איש דת); ניתנו האשרה והרשיון יודיע המוסד ללשכה על כניסתו של איש הדת לישראל ויהיה אחראי ליציאתו מישראל עם תום תפקידו.
(ד) הרוצה לשהות בישראל והוא קרובו של אדם שהוא בעל אשרה ורשיון לישיבת ארעי מהסוגים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו (ג), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א4/ (קרוב); בתקנת משנה זו, ''קרוב'' של אדם בן זוגו או ילדו הקטין.
(ה) הרוצה לשהות בישראל על פי רשיון לישיבת ארעי, למטרה שאיננה נמנית על המטרות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א5/ (ארעי כללי).
7. החלפת אשרה ורשיון (תיקון: תשמ''ג5)
תקנות 5 ו-6 יחולו גם על בקשה להארכה או להחלפת אשרה ורשיון ישיבה, בשינויים המחוייבים.
8. אופן מתן אשרה ורשיון (תיקון: תשמ''ה5, תשמ''ז)
אשרה ורשיון ינתנו על גבי מסמך נסיעה בר-תוקף, אולם רשאי השר לתיתם גם במסמך נסיעה שתוקפו פקע או על גבי מסמך אחר שהשר יקבע לכך.
9. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ג)
10. פקיעת תוקפה של אשרה (תיקון: תשמ''ה5)
(א) תוקפה של אשרת כניסה לישראל יפקע בכל אחת מאלה:
(1) עם תום המועד שנקבע באשרה כתקופת תוקפה;
(2) עם השימוש בה לשם כניסה אחת לישראל, זולת אם נקבע באשרה שבתוך תקופת תוקפה ניתן להשתמש בה למספר כניסות שיצויין באשרה או למספר בלתי מוגבל של כניסות;
(3) עם פקיעת תוקפו של מסמך הנסיעה שבו ניתנה האשרה, זולת אם תוקפו של המסמך הוארך או אם השר קבע אחרת;
(4) אם השר היתנה את תוקף האשרה בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים;
(5) אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתנה האשרה תיקון או שינוי בידי מי שלא הוסמך לכך.
(ב) אשרה לישיבת ארעי מסוג א1/ או אשרת חוזר שניתן להשתמש בה למספר כניסות לישראל שצויין באשרה, או למספר בלתי מוגבל של כניסות, יפקע תוקפה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם אם בעל האשרה עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.
11. פקיעת תקפו של רשיון ישיבה (תיקון: תשמ''ה5, תשמ''ז)
(א) תוקפו של רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור או לישיבת ארעי, יפקע בכל אחת מאלה:
(1) עם תום המועד שנקבע ברשיון כתקופת תוקפו;
(2) עם יציאתו של בעל הרשיון מישראל, זולת אם יש ברשותו אשרה בת-תוקף לכניסה נוספת לישראל;
(3) עם פקיעת תוקפו של מסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון, זולת אם תוקפו של המסמך הוארך או אם השר קבע אחרת;
(4) אם השר התנה את תוקף הרשיון בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים;
(5) אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון תיקון או שינוי בידי מי שלא הוסמך לכך.
(ב) תוקפו של רשיון לישיבת ארעי מסוג א1/ יפקע, בהתקיים אחת הנסיבות האמורות בפסקאות (1), (4) או (5) לתקנת משנה (א) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.
(ג) תוקפו של רשיון לישיבת קבע יפקע בהתקיים הנסיבות האמורות בפסקאות (4) או (5) לתקנת משנה (א) וכן אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.
11א. השתקעות במדינה מחוץ לישראל (תיקון: תשמ''ה5)
לענין תקנות 10 ו-11, יראו אדם כמי שהשתקע במדינה מחוץ לישראל אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של שבע שנים לפחות ובאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א1/ - שלוש שנים לפחות;
(2) הוא קיבל רשיון לישיבת קבע באותה מדינה;
(3) הוא קיבל את האזרחות של אותה מדינה בדרך של התאזרחות.
12. מעמדו של ילד שנולד בישראל-5
ילד שנולד בישראל, ולא חל עליו סעיף 4 לחוק השבות, תש''י1950, יהיה מעמדו בישראל כמעמד הוריו; לא היה להוריו מעמד אחד, יקבל הילד את המעמד של אביו או אפוטרופסו זולת אם ההורה השני מתנגד בכתב לכך; התנגד ההורה השני, יקבל הילד את המעמד של אחד מהוריו, כפי שיקבע השר.
13. איסור עבודה בישראל-5
(א) בעל רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור מסוגים ב-2/ או ב-3/ או לישיבת ארעי מסוגים א2/ או א4/, לא יקבל עבודה בישראל, אלא אם השר התיר לו את הדבר.
(ב) לא יעסיק מעביד בישראל אדם אשר ברשותו רשיון לישיבה מהסוגים הנזכרים בתקנת משנה (א) אלא אם הותר לבעל הרשיון לעבוד בישראל.
14. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ה)
15. מילוי פרטים בטופס הרישום (תיקון: תשמ''ה5)
האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל ימסור לאנשים הנמצאים בכלי ההסעה ומבקשים להיכנס לישראל טופס רישום שקבע השר; הנוסע ימלא את הפרטים שבטופס הרישום לגביו ולגבי הנלווים אליו על פי הרשום במסמך הנסיעה.
16. המצאת הרשימות ופרטיהן (תיקון: תשמ''ה5)
(א) קצין ביקורת הגבולות רשאי לדרוש מן האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל להמציא רשימות הכוללות פרטים בנוגע לנוסעים בו, לרבות העובדים בו.
(ב) הרשימות לפי תקנת משנה (א) יכללו פרטים אלה:
(1) שם;
(2) מין ותאריך לידה;
(3) אזרחות;
(4) מספר מסמך הנסיעה, תאריך הוצאתו ותאריך תום תוקפו.
17. מגע עם כלי הסעה (תיקון: תשמ''ה)
השר רשאי, אם הוא סבור שנימוקי בטחון או שלום הציבור או בריאות הציבור מחייבים זאת, לצמצם או לאסור, לזמן שימצא לנכון, כל מגע בין הנוסעים בכלי הסעה שהגיע לישראל ובין כל אדם בישראל וכן בין הנוסעים של כלי הסעה שונים שהגיעו לישראל.
18. החזקת מי שאינו רשאי להיכנס (תיקון: תשמ''ג, תשמ''ה5)
מי שבא לגבול ישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי קצין ביקורת הגבולות להחזיקו עד ליציאתו, בתחנת המשטרה, בבית סוהר, בתחנת הסגר או חיטוי של משרד הבריאות, בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות מתאים בנסיבות העניין.
2019. (בוטלו) (תיקון: תשמ''ה)
21. מתן צו גירוש (תיקון: תשנ''א5)
מי שניתן עליו צו גירוש לפי סעיף 13(א) לחוק, יימסר לו צו הגירוש בכתב והוא לא יגורש עד תום שלושה ימים ממסירת הצו לידיו.
22. החזקת אדם עד גירושו (תיקון: תשמ''ה5)
מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר בידי קצין ביקורת הגבולות או שוטר, יוחזק עד ליציאתו מישראל או עד לגירושו ממנה בתחנת משטרה, בבית סוהר, או במקום הסגר של משרד הבריאות או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות, או לשוטר, מתאים בנסיבות הענין.
23. מסירת הודעה5
קיבלה משטרת ישראל הודעה מקברניט כליטיס על נוסע לפי סעיפים 9,6 או 10 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל''א1971, תודיע המשטרה לשר.
24. אגרות (תיקון: תשל''ז, תשמ''ב-5)
(א) בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת תשולם בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בחלק א' לתוספת אגרה כדלקמן:
(1) הוגשה הבקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים בסכום הנקוב בטור א' לצד השירות המבוקש;
(2) הוגשה הבקשה בחוץ לארץ, תשולם האגרה בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן דולרים), בסכום הנקוב בטור ב' לצד השירות המבוקש, או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים במקום מתן השירות בראשון לחודש שקדם למתן השירות.
(ב) אגרה הנגבית בחוץ-לארץ שלא בדולרים ניתן לעגלה במטבע המקומי בגבולות שוויו של דולר אחד.
24א. הצמדה למדד (תיקון: תשמ''ב, תשמ''ד, תש''ן4)
(א) סכומי האגרות הנקובים בחלק א' לתוספת בטור א', יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).
(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה
שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.
(ד) בתקנה זו -
''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
''המדד החדש'' - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;
''המדד היסודי'' - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.
(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת כפי שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.
25. פטור (תיקון: תשמ''ב)
נוסף לפטור האמור בחלק ב' של התוספת, רשאי שר הפנים או מי שהסמיך לכך לפטור מתשלום אגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.
26. ביטול
תקנות הכניסה לישראל, תשט''ז-1955 - בטלות.
27. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
תוספת
(תקנות 24 ו-25)
(תיקון: תש''ם, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ז, תשמ''ט, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ט, תש''ע)
חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים2
(תיקון: תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ט, תש''ע)
חלק ב': הוראות מיוחדות (תיקון: תשנ''ח)
1. לא תיגבה אגרה מאדם שהוא אחד מאלה:
(א) אורח רשמי של הממשלה;
(ב) משתתף פעיל בכינוס בין-לאומי שהוכר על ידי שר הפנים והנערך בישראל;
(ג) אדם אשר בגלל מעמדו הרשמי או הציבורי, או מעמדו בשדה המדע, התרבות והאמנות, או בגלל תרומתו לישראל, או ליהדות, או מסיבה סבירה אחרת, ראה אותו נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל בחוץ לארץ, או מי שהסמיך שר הפנים לכך, כראוי ליחס של כבוד, ומצא לנכון להעניק או להאריך לו אשרה ורשיון ישיבה.
2. (א) בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב-2/.
ואלה המדינות:
אוסטריה הרפובליקה הפדרלית הגרמנית
אוסטרליה הרפובליקה הדומיניקנית
אורוגואי טרינידד וטובגו
איחוד של דרום אפריקה יוגוסלביה
איטליה יוון
איסלנד יפן
אירלנד לוקסמבורג
אלסלבדור ליכטנשטיין
אקוודור לסוטו
ארגנטינה מאוריציוס
ארצות הברית של אמריקה מונקו
בהאמס מלאווי
בולגריה מקסיקו
בוליביה נורבגיה
בלגיה ניו-זילנד
ברבדוס סואזילנד
ברזיל סורינאם
ברית המועצות סן מרינו
גואטמלה סנט-קיטס
גיברלטר (אזרח של ספרד
שטח חסות בריטי) פארגואי
ג'מייקה פיג'י
דנמרק פיליפינים
דרום קוריאה פינלנד
האיטי צ'ילה
הולנד והאיים האנטיליים צרפת
הונג קונג קולומביה
הלווציה (שוויץ) קוסטה ריקה3
הממלכה המאוחדת של קנדה
בריטניה הגדולה, קפריסין
צפון אירלנד, האי שוודיה
מאן ואיי התעלה
הקהילה המרכז אפריקנית
(ב) בעל דרכון של בלגיה, הולנד ולוקסמבורג יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה להארכת רשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור מסוג ב/2 לתקופה עד 12 חדשים מיום כניסתו לישראל.
(ג) בעל דרכון של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרת חוזר.


 1. ק''ת תשל''ד, 1517; תשל''ה, 1773; תשל''ו, 1639; תשל''ז, 1778; תשל''ח, 1919; תש''ם, 984; תשמ''ב, 1353; תשמ''ג, 146, 1053, 1059; תשמ''ד, 184, 186, 1237, 1927, 2674; תשמ''ה, 961, 983, 1798; תשמ''ט, 581, 1151, 1445; תש''ן, 464; תשנ''א, 343, 746; תשנ''ב, 563; תשנ''ג, 278; תשנ''ד, 272; תשנ''ה, 373, 1952; תשנ''ו, 201; תשנ''ז, 318; תשנ''ח, 36, 293; תשנ''ט, 65; תשס''ב, 207; תשס''ג, 181, 310; תשס''ה, 1010; תשס''ו, 310; תשס''ט, 506; תש''ע, 300.
 2. הנוסח של חלק א' שבתוספת אינו מובא.
 3. במקור מובא קוסטה ירקה כפי הנראה מתוך טעות.
 4. תקנה 4 לתקנות הכניסה לישראל (תיקון) (התש''ן-1990) (ק''ת תש''ן, 466) קובעת:

''4. הוראת מעבר
לענין יום ההעלאה הראשון שלאחר תחילתן של התקנות המתקנות סעיף 24א. יהיה המדד היסודי המדד שפורסם בחודש פברואר 1990.
5 פורסמה הסמכה (י''פ תשס''ד, 1431) על ידי שר הפנים, לפי תקנה 1 לתקנות, לפיה הסמיך את בעלי התפקידים במשרד הפנים המפורטים בטור א' לענין התקנות המפורטות בטור ב' לצדם:
טור א' טור ב'
בעלי התפקיד התקנות
המנהל הכללי כל התקנות למעט תקנה 17
מנהל מינהל האוכלוסין
סגן מנהל מינהל האוכלוסין
ממונה אשרות וזרים 2, 4, 5(ג)(1), 8, 12, 13(א), 25
סגן ממונה אשרות וזרים (פטור פרטני)
ממונה ביקורת גבולות ומעברים 2, 4, 5(ג)(1), 8 רישה, 25 (פטור פרטני)
ראש דסק במטה מינהל אוכלוסין 2, 4, 12, 13(א), 25 (פטור פרטני)
מנהל לשכה למינהל אוכלוסין 2, 4, 12
סגן מנהל לשכה למינהל אוכלוסין
מנהל הלשכה למינהל אוכלוסין 4, 5(ג)(1)
בנמל התעופה בן גוריון
סגן מנהל הלשכה למינהל אוכלוסין
בנמל התעופה בן גוריון
רכז מעברי גבול מרכז יחידת זרים
בנמל התעופה בן גוריון
אחראי משמרת בנמל התעופה בן גוריון
ראש ענף (אשרות) במטה מינהל אוכלוסין 2, 4
רכז תיעוד בכיר (אשרות) במטה מינהל
אוכלוסין
ראש ענף בלשכה למינהל אוכלוסין
רכז תיעוד בכיר בלשכה למינהל אוכלוסין
רכז תיעוד בכיר בלשכה למינהל אוכלוסין
כל הסמכה קודמת לבעלי תפקידים במשרד הפנים בסמכויות שר הפנים לפי תקנות הכניסה - בטלה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול צו גירוש

 2. מניעת הרחקה מהארץ

 3. הכרה כאזרח אריתראי

 4. אישור שהייה בישראל

 5. גירוש עובד זר שיכור

 6. זכויות בת זוג של פליט

 7. ויזת פליט - עורך דין

 8. פליטים מניגריה בישראל

 9. הגנה קבוצתית חוף השנהב

 10. זכויות מסתננים מניגריה

 11. הסעת שוהים בלתי חוקיים

 12. דחיית בקשה למקלט מדיני

 13. זכויות עובדים אריתראים

 14. פליטים מאתיופיה בישראל

 15. שהייה בלתי חוקית בישראל

 16. זכויות עובד אריתראי במסעדה

 17. זכויות סוציאליות לפליטים

 18. פליטים מחוף השנהב בישראל

 19. שחרור ממתקן כליאה בנתב''ג

 20. גירוש מסתננים מגבול מצרים

 21. אישור מיוחד לכניסה לישראל

 22. סכנת חיים עקב גירוש מהארץ

 23. מסורבי כניסה לישראל בנתב''ג

 24. דחיית בקשה למעמד פליט בישראל

 25. חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952

 26. הסתננות לישראל דרך גבול מצרים

 27. עתירה מנהלית להכיר כפליט מניגריה

 28. עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי

 29. שהייה בישראל מטעמים הומניטאריים

 30. גירוש עובד זר שהתחתן עם ישראלית

 31. תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

 32. קבלת מעמד פליט בישראל - הכרה כפליט

 33. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 34. צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

 35. זיהוי על ידי נציגת יחידת המסתננים באלמ"ר

 36. עתירה מנהלית בקשת העותרת להכיר בה כפליטה

 37. בסיום התשאול נקבע, כי העותר זוהה כאתיופי

 38. עתירה נגד גירוש שוהים בלתי חוקיים בישראל

 39. המלחמה בין אריתראה לאתיופיה פרצה בשנת 1998

 40. גירוש עובד ישראלי בחו''ל ע''י משטרת ההגירה

 41. מדיניות אי ההרחקה הנוהגת באשר ליוצאי אריתראה

 42. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987

 43. פניה לנציבות האו"ם ולאחר תשאול של נתין אריתראי

 44. עתירה מנהלית בקשת העותר להעניק לו מעמד של פליט

 45. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

 46. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002

 47. הוכחת נתינות של מדינה בלי לדעת את השפהשל אותה מדינה

 48. העותר אינו אריתראי אלא שמירב הזיקות שלו הן לאתיופיה

 49. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ז-2007

 50. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ח 2007

 51. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ד-2003

 52. צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח-1988

 53. טענת מסתנן לישראל בראיון זיהוי שהוא משתייך לשבט טגריניה

 54. עתירה נגד החלטת משרד הפנים הדוחה בקשה למעמד פליט בישראל

 55. צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009

 56. נערך לו ראיון על ידי האו"ם שבסיומו נקבע שהעותר אינו סודני

 57. מסתנן לישראל טען כי הוא אריתראי אולם, התברר שנולד באתיופיה

 58. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996

 59. תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ''ו-1985

 60. עתירה לקבלת מקלט מדיני בישראל - נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני

 61. לטענת העותר, הוא נולד באריתריאה אך את מרבית שנותיו חי באתיופיה

 62. הוכחת זיקה למדינה ברמה המקובלת במשפט הפלילי, מעבר לכל ספק סביר

 63. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997

 64. תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

 65. עתירה נגד החלטה שלא להכיר בעותר כנתין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

 66. האם ניתן לדחות בקשת מקלט מכוח אמנת הפליטים על הסף על סמך ראיון בסיסי ?

 67. קביעה כי מבקשת המקלט היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון