תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ''ט-1999

תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ''ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(א)(7) לחוק הירושה, התשכ''ה-1965 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפי סעיף 160(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. חובת תשלום אגרה
(א) בעד בקשות בעניני ירושה המתנהלים בבית דין דתי (להלן - בית הדין) ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת.
(ב) לא תקובל בבית הדין בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.
2. הצמדה למדד
(א) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), בימי השינוי כמפורט להלן:
(1) באחד בינואר, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;
(2) באחד ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.
(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) -
(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) שר המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו.
3. פטור מאגרה
אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
(1) המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;
(2) האפוטרופוס הכללי;
(3) המוסד לביטוח לאומי;
(4) פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;
(5) מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של אדם שנפטר -
(א) עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט''ז בכסלו התש''ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש''ל-1970 (להלן - חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;
(ב) בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב), 2(א), (ג) ו-14 (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש''ט-1949.
4. זכאות לקבלת עותק
כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת בית הדין, בלא תשלום נוסף.
5. דין אגרה ששולמה בבית הדין
שולמה אגרה בבית הדין ולאחר מכן נמחקה הבקשה שבעדה שולמה האגרה והוגשה בקשה בענין אותו עזבון לרשם לעניני ירושה, יראו אותה כאגרה ששולמה בעד אותו ענין לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט, אם הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק.
6. (שולב בתקנות הדיינים (אגרות), התשי''ז-1957)
(שולב בתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזים (אגרות), התשל''ג-1973)
(שולב בתקנות בתי הדין השרעיים (אגרות), התשכ''ח-1968)
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשס''ג, תשס''ד, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע)
(תקנה 1(א))
הפעולה או השירות בשקלים חדשים

 1. בקשה למתן ירושה או צו קיום 461.00
 2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 461.00
 3. בקשה למינוי מנהל עזבון 461.00
 4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו

בסעיף 155 לחוק הירושה 215.00
5. התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום 461.00
6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין,
שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה
7. עיון בתיק הנמצא בארכיון בית הדין 28.00
8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד 4.74
9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8 215.001 ק''ת תשנ''ט, 514; תשס''ג, 319; תשס''ד, 721; תשס''ה, 236; תשס''ו, 347; תשס''ז, 986; תשס''ח, 277, 1056; תשס''ט, 243, 1081; תש''ע, 412.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסלות לרשת

 2. פקודת הירושה

 3. יורש אחר יורש

 4. ירושת משק חקלאי

 5. ברירת הדין בירושה

 6. ירושה לבן זוג רוצח

 7. ירושה של ילד מאומץ

 8. זכויות גרושה בירושה

 9. יורש שאינו על פי דין

 10. סכסוך ירושה בין אחים

 11. אי קיום יורשים אחרים

 12. ירושה של דיירות מוגנת

 13. התיישנות תביעת יורשים

 14. אי צירוף יורשים לתביעה

 15. קבלת חזקה בדירה בירושה

 16. מחיר נכס שהתקבל בירושה

 17. חוק הירושה, תשכ"ה-1965

 18. פטירת יורש לפני המוריש

 19. סכסוך בין אחים על ירושה

 20. הגבלת יורש שימוש בירושה

 21. זכויות יורשים במשק חקלאי

 22. חלוקת דירה בירושה בין אחים

 23. תקנות הירושה, התשנ''ח-1998

 24. זכויות אחים יורשים משק חקלאי

 25. זכאות לקבלת שליש מדירה בירושה

 26. האם דיירות מוגנת עוברת בירושה

 27. ירושת בן זוג של רווק ללא ילדים

 28. סכסוך ירושה בין האלמנה לאחיינים

 29. פינוי מדירה שכורה שהתקבלה בירושה

 30. זכויות ירושה - ילדים - אישה שניה

 31. זכות יורשים להיות חוכרים של מגרש

 32. הצעת חוק שיווי הרכישה יורש מקרקעין

 33. תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ''ט-1999

 34. תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ''ח-1998

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון