תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(3א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''חברה'' - חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית;
''פקידים בכירים'' - כמשמעותם במעיף 32(א)(4) לחוק.
2. נוהל מינוי פקידים בכירים
(א) דירקטוריון החברה יקבע, בתוך 60 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, נוהל בדבר תנאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה (להלן - נוהל), שייערך על פי הוראות תקנות 3 ו-4.
(ב) העתק מהנוהל יוגש לרשות.
3. תנאי הכשירות
בנוהל ייקבעו הוראות בדבר תנאי הכשירות הנדרשים מכל פקיד בכיר בחברה לרבות -
(1) דרישות בדבר השכלת המועמד הרלוונטית למשרה המוצעת;
(2) היקף הניסיון המקצועי הרלוונטי;
(3) כישורים מקצועיים ועסקיים;
(4) דרישה לעמידה בריאיון אישי ובמבחני התאמה מקצועיים;
(5) כל דרישה אחרת העשויה, לדעת דירקטוריון החברה, להיות רלוונטית לתפקיד.
4. אופן בחירת הפקידים הבכירים
בנוהל ייקבע אופן בחירת הפקידים הבכירים, ובכלל זה:
(1) הגדרת גוף המופקד על ניהול כל שלבי הליך הבחירה;
(2) איתור המועמדים הפוטנציאליים, בין בתוך החברה ובין מחוצה לה, אם באמצעות פרסום מודעה בעיתונות, פניה לחברות השמה, או פניה ישירה למועמדים פוטנציאליים ואם בכל דרך אחרת הנהוגה בחברה;
3) מיון המועמדים הפוטנציאליים, ובכלל זה, הגדרת קריטריונים קבועים מראש, וזאת נוסף על תנאי הכשירות, המפורטים בתקנה 3.
5. אישור העסקת פקידים בכירים
(א) מינוי של פקיד בכיר יובא בידי המנהל הכללי של החברה לאישור הדירקטוריון.
(ב) בבואו לאשר את המינוי, ייתן דירקטוריון החברה את דעתו, בין השאר, לאלה:
(1) תקינות הליך האיתור, ובכלל זה קיום הליך שוויוני ותחרותי;
(2) קיומם של קריטריונים קבועים מראש לבחירת המועמדים הפוטנציאליים;
(3) נימוקים למיון שנעשה בשלבי הביניים של הליך הבחירה, וכן נימוקים לבחירה הסופית של המועמד או מספר המועמדים, והכל בהתייחס ליישום הקריטריונים שנקבעו מראש, כאמור בתקנה 4(3);
(4) חוק שיווי זכויות האישה, התשי''א-1951.
6. חובת דין וחשבון לרשות
בדין וחשבון שמגיש יושב ראש הדירקטוריון לרשות, לפי סעיף 25 לחוק, תכלול החברה פירוט בדבר מספר הפקידים הבכירים שנקלטו בתקופת הדוח ותפקידיהם בחברה, וכן התייחסות לאופן יישום נוהל מינוי הפקידים הבכירים בחברה.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


 1. ק''ת תשס''ה, 549.
 2. התקנות פורסמו ביום 13.3.2005.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון