תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44(6), 346 ו-366 לחוק החברות, התשנ''ט-1999 (להלן - החוק), באישור ועדת האגרות הבין-משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, ''חברה'' - לרבות חברת חוץ.
2. אגרות רישום
אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת.
3. אגרת שירותים
בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי הענין, בתוספת.
4. אגרת מיזוג
על הגשת הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק, תשולם האגרה הקבועה לענין זה, בתוספת, בידי כל אחת מן החברות המתמזגות.
4א. אגרת מיזוג לחברה לתועלת הציבור (תיקון: תש''ע)
על אף האמור בתקנה 4, על הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345טז לחוק, תשולם האגרה הקבועה לעניין זה, בפרט 8א בתוספת, על ידי כל אחת מן החברות המתמזגות.
5. אגרה שנתית
(א) אגרה שנתית כאמור בסעיף 9(ב) לחוק -
(1) אם שולמה עד 31 בדצמבר של השנה, תהיה כקבוע בתוספת;
(2) אם שולמה עד סוף חודש פברואר של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת;
(3) אם שולמה לאחר תום השנה, תהיה כשיעורה במועד התשלום.
(ב) חברה אינה חייבת באגרה שנתית בעד השנה שבה נרשמה לראשונה.
5א. אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון (תיקון: תשס''ד, תשס''ח)
(א) על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן:
(1) אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;
(2) אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975, או שיישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;
(3) תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.
(א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנה משנה (א)(1) ו-(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:
(1) אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים ביד רואה החשבון המבקר, שצויין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-תשלומה (בתקנה זו – דוחות למס הכנסה);
(2) העתק מן הדוחות למס הכנסה;
(ב) בתקנה זו, ''המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה'' - המועד האחרון מבין המועדים המצוינים במסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), ובחברת חוץ - המועד האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), חברת חוץ, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, אף אם לא הגישה דוח והודעה לרשם לפי סעיף 338 לפקודת החברות ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א) בפסקאות (1) עד (3) ובתקנת משנה (א1).
(ד) חברה שהוגשת לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחי המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (א1).
5ב. אגרה שנתית לחברות בית משותף (תיקון: תשס''ד)
(א) בתקנה זו, ''חברת בית משותף'' - חברה שבבעלותה בית שחלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ''ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין), ואין לה פעילות למעט פעילות הנובעת מבעלותה על בית כאמור.
(ב) חברת בית משותף שהגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה, לרבות אגרות שנתיות ועיצומים כספיים לגבי שנים שקדמו להגשת הדוח וההודעה כאמור.
(ג) חברת בית משותף שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה בהתאם לסעיף 369 לפקודת החברות לשם רישום בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה לגבי השנים עד לביטול המחיקה, אם הגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות לאחר שסיימה את רישום הבית המשותף.
5ג. תחולה (תיקון: תשס''ד)
הפטור לפי תקנות אלה יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.
6. הצמדה (תיקון: תש''ע)
(א) הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו -
''המדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.
7. ביטול
תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים), התשמ''ט-1989 - בטלות.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בשבט התשס''א (1 בינואר 2001).
9. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 5(א)(2), חברה רשאית לשלם אגרה שנתית מופחתת כמפורט בתוספת, במשך חודשיים מהיום שבו פורסמו תקנות אלה לראשונה.
תוספת (תיקון: תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע)

בשקלים חדשים

בעד -

 1. רישום חברה 2,435
 2. עיון -

בתיק החברה 45
במרשם החברות, לכל חברה 45
בפנקס השעבודים, לכל חברה 45
3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -
עד 5 עמודי מחשב 45
לכל עמוד נוסף 2
4. אימות, לכל עמוד 2
5. צילום, לכל עמוד 2
6. אישור צילום, לכל עמוד 2
7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,
מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט
מזהה אחר של חברה, לכל חברה 6
8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,435
8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור,
לכל חברה מתמזגת 809
9. אגרה שנתית 1,386
10. אגרה שנתית מופחתת 1,0431 ק''ת תשס''א, 230; תשס''ב, 288; תשס''ג, 349; תשס''ד, 335; תשס''ו, 239;תשס''ח, 225, 1358; תשס''ט, 323; תש''ע, 312, 1002.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון