תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4א לחוק הזרעים תשט''ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''השר'' - שר החקלאות, לרבות מנהל השירות לביקורת זרעים במשרד החקלאות;
''מקום-מכירה'' - חצרים בהם עוסקים במכירת זרעים.
2. רשיון מכירת זרעים (תיקון: תשמ''ח)
(א) לא ימכור אדם זרעים, ולא ירשה אדם למכור זרעים, אלא אם ניתן לו רשיון מאת השר ובהתאם לתנאים שיקבע (להלן - הרשיון).
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על מכירת זרעים של ירקות ופרחים באריזות סגורות שמשקלן עד 20 גרם ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1) האריזות מקוריות וסגורות על ידי היצרן, ונושאות סימון של שם היצרן ומענו;
(2) נקנו ממוכר בעל רשיון;
(3) הזרעים וסימונם מתאימים להוראות תקנות הזרעים (מכירה), התשכ''ה-1964.
3. הגשת בקשה לרשיון
הרוצה למכור זרעים יגיש לשר בקשה בכתב שתכלול פרטים אלה:
(1) שם המבקש ומענו;
(2) השכלתו הכללית והמקצועית;
(3) נסיונו בגידול זרעים ובמכירתם ובכל נושא אחר הקשור בזרעים;
(4) מקום-המכירה המיועד ופרטים בקשר למקום שהוקצב להחסנת זרעים ומספר העובדים שיועסקו במכירת זרעים;
(5) צורת אריזת הזרעים (סגורה, פתוחה, בשקיות וכו');
(6) סוג ומין של הזרעים הנמכרים;
(7) סוגי גרעינים ומזון לבעלי-חיים הנמכרים במקום המכירה;
(8) תכשירים כימיים.
4. תנאי כשירות לקבלת רשיון
לא יינתן רשיון אלא אם הוכיח המבקש, להנחת-דעתו של השר, כי יש לו ידע מספיק בענינים אלה:
(1) חוק הזרעים, תשט''ז-1956, והתקנות על פיו;
(2) עונות הזריעה של זנים וגידולים;
(3) החסנת זרעים, שמירתם ושיטות-שיווקם;
(4) בדיקת זרעים וסימונם.
5. תנאי מקום מכירה
לא יינתן לאדם רשיון אלא אם קויימו לגבי מקום-המכירה תנאים אלה:
(1) יועד בו למכירת זרעים בלבד שטח מיוחד מתאים, בנפרד ממקום בו מוחזקים גרעינים וחמרי-הדברה;
(2) הזרעים המיועדים למכירה מוחזקים במקום שיועד כאמור בפיסקה (1);
(3) הזרעים שאינם מיועדים למכירה מוחסנים במקום נפרד ומרוחק מזרעים אחרים, ואותו מקום מסומן במלים ''זרעים לא למכירה'' במקום בולט ובצורה נראית לעין;
4) מקום המכירה נקי ומוגן בדרך שתמנע כל אפשרות לחדירת לחות, רטיבות, לכלוך או גורמים זרים.
6. שינויים בפרטים שבבקשה
מי שניתן לו רשיון חייב להודיע לשר ללא דיחוי על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה לרשיון לפי תקנה 3.
7. תוקף הרשיון
הרשיון הוא אישי ולמקו ם המכירה שצויין בו בלבד.
8. הצגת הרשיון
הרשיון יוצג במקום-המכירה בצורה נראית לעין.
9. אגרות (תיקון: תשל''א, תשל''ה, תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו)2
בעד מתן רשיון תשולם אגרה בסך 105.00 שקלים חדשים.
10. מתן רשיון וביטולו
מתן רשיון או סירוב לתיתו, קביעת תנאים לנתינתו, התלייתו או ביטולו מסורים לשיקול-דעתו של המנהל.
11. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר.
12. תחולה (תיקון: תשכ''ט)
תחולתן של תקנות אלה היא ביום י''ג בניסן תשכ''ט (1 באפריל 1969).


 1. ק''ת תשכ''ח, 224; תשכ''ט, 926; תשל''א, 406; תשל''ה, 2281; תשל''ז, 582; תשל''ט, 714; תש''ם, 1615; תשמ''א, 1564; תשמ''ב, 221, 1098, 1362; תשמ''ג, 179, 1108; תשמ''ד, 144, 1096, 2654; תשמ''ה, 680, 1748, 1188; תשמ''ו, 68; תשמ''ח, 539. י''פ תש''ם, 1756; תשמ''א, 1285.

2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 9 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון הפקת מים

 2. רישיון במקרקעין

 3. רישיון להצבת שלט

 4. רישיון הפקה למים

 5. רוכלות ללא רישיון

 6. רישיון מבקר פנימי

 7. רישיון חשמלאות רכב

 8. ניהול עסק ללא רשיון

 9. החזר אגרת רישיון רכב

 10. רישיון להפעלת חניון

 11. רישיון שימוש במקרקעין

 12. ביטול רישיון במקרקעין

 13. רישיון זמני לניהול עסק

 14. אגרות רישיון תחנת רדיו

 15. רשיון הפקה באזור קיצוב

 16. רישיון להפעלת תחנת רדיו

 17. רישיון במקרקעין ללא תמורה

 18. ניהול עסק אחסנה ללא רישיון

 19. אי תשלום אגרת רישיון שילוט

 20. תקנות הרועים (מתן רשיונות), 1947

 21. נטען כי הגשת התביעה היא מהלך נקמני

 22. פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

 23. אי התאמה בין מספר מנוע ברשיון הרכב

 24. מעצר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון

 25. רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח-1968

 26. ביטול רישיון להחזיק במקרקעין ללא תמורה

 27. תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון

 28. ניהול עסק ללא רישיון תוך הפרת צו שיפוטי

 29. תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

 30. תקנות העתיקות (רשיון ואגרות), התשמ''ד-1984

 31. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

 32. צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983

 33. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון), תש''ל-1970

 34. כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

 35. צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983

 36. תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ''ו-1966

 37. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ''ד-1994

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון